reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 i Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, zwanego dalej „Centrum”.

2. Pomoc publiczna jest udzielana na badania naukowe, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, zwanej dalej „ustawą”, realizowane w formie projektów badawczych.

3. Pomoc de minimis jest udzielana na:

1) odbycie w jednostce naukowej określonej w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwanego dalej „stażem podoktorskim”, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, przez osobę zatrudnioną u przedsiębiorcy;

2) odbycie u przedsiębiorcy stażu podoktorskiego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej przez osobę zatrudnioną w jednostce naukowej określonej w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

§ 2.
1. Do pomocy publicznej, o której mowa w § 1 ust. 2, zwanej dalej „pomocą publiczną na realizację projektu badawczego”, stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych”.

2. Środki finansowe udzielone na cele określone w § 1 ust. 3 stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), zwaną dalej „pomocą de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego”.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

2) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo niespełniające warunków określonych w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

§ 4.
O pomoc publiczną na realizację projektu badawczego lub pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego może ubiegać się przedsiębiorca.
§ 5.
1. Pomoc publiczna na realizację projektu badawczego podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektu badawczego, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego podlega sumowaniu z pomocą publiczną oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródła.

3. Pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorców transportu drogowego – 100 000 euro.

§ 6.
1. Pomoc publiczna na realizację projektu badawczego nie może być udzielona lub wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99).

2. Pomoc publiczna na realizację projektu badawczego nie może być udzielona:

1) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych lub w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

2) dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji – Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.) lub w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej na realizację projektu badawczego, którego tematyka i realizacja:

1) dotyczy działalności bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) jest związana z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy:

a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub

b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

§ 7.
1. Pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji – Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 3, oraz udzielanej przedsiębiorcy:

1) działającemu w sektorach rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

2) działającemu w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3) działającemu w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170);

4) prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

§ 8.
1. Pomoc publiczna na realizację projektu badawczego lub pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego może być udzielona mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) przedsiębiorca złoży przed rozpoczęciem realizacji zadania wniosek o udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu badawczego lub wniosek o udzielenie pomocy de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego;

2) przedsiębiorca dołączy do wniosku dokumenty i informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a lub 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, oraz:

a) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych,

b) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

c) w przypadku projektu badawczego – oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu badawczego lub o zdolności kredytowej,

d) inne dokumenty zawierające informacje o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, które według niego mogą mieć znaczenie dla oceny jego sytuacji finansowej.

2. Duży przedsiębiorca oprócz spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, dołącza do wniosku analizę porównawczą wskazującą na wystąpienie, na skutek udzielenia pomocy publicznej na realizację projektu badawczego, co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu z sytuacją, jaka miałaby miejsce w przypadku braku jej udzielenia:

1) istotnego zwiększenia rozmiaru projektu;

2) istotnego zwiększenia zasięgu projektu;

3) istotnego skrócenia czasu realizacji projektu;

4) istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej przez przedsiębiorcę na realizację projektu.

3. W przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa każdy przedsiębiorca uczestniczący w realizacji tego projektu.

Rozdział 2

Pomoc publiczna na badania naukowe realizowane w formie projektów badawczych

§ 9. [Podmiot udzielający pomocy na realizację projektu badawczego]

1. Pomoc publiczna na realizację projektu badawczego jest udzielana przedsiębiorcy przez dyrektora Centrum po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy i po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 8.

2. Przyznane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną są przekazywane przedsiębiorcy, który realizuje projekt badawczy, na podstawie umowy, której zakres jest określony w art. 34 ust. 2 ustawy.

§ 10.
Kosztami projektu badawczego kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną na realizację projektu badawczego, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowalnymi”, są:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu badawczego, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) koszty aparatury naukowo–badawczej i innych urządzeń służących do realizacji projektu badawczego, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do prowadzenia badań objętych projektem; jeżeli aparatura naukowo–badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu badawczego przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo–badawczej i innych urządzeń służących do realizacji projektu badawczego, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do jego realizacji;

4) koszty gruntów i nieruchomości zabudowanych, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu badawczego; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

5) koszty usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu badawczego;

6) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu badawczego;

7) pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu badawczego.

§ 11.
1. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu badawczego liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć w przypadku:

1) badań podstawowych – 100 % kosztów kwalifikowalnych;

2) badań przemysłowych – 50 % kosztów kwalifikowalnych;

3) prac rozwojowych – 25 % kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji we współpracy intensywność pomocy publicznej na realizację tego projektu ustala się osobno dla każdego przedsiębiorcy.

3. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu badawczego udzielanej mikro- lub małemu przedsiębiorcy zwiększa się o 20 punktów procentowych w przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

4. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu badawczego udzielanej średniemu przedsiębiorcy zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

§ 12.
Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu badawczego w przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych zwiększa się o 15 punktów procentowych, jeżeli łącznie nie przekroczy 80 % kosztów kwalifikowalnych oraz jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1) projekt badawczy obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz są spełnione łącznie następujące warunki:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu badawczego,

b) projekt badawczy jest realizowany we współpracy co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą albo badania przemysłowe lub prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

2) projekt badawczy obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, a współpracująca z przedsiębiorcą jednostka naukowa lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektu badawczego w zakresie, w jakim pochodzą one z badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez tę jednostkę lub ośrodek; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

3) w przypadku badań przemysłowych wyniki projektu badawczego są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji technicznych lub naukowych, czasopism naukowych lub technicznych, powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

§ 13.
1. W przypadku gdy projekt badawczy jest realizowany przez przedsiębiorcę we współpracy z jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości pomocy publicznej na realizację projektu badawczego wlicza się wkłady finansowe wniesione przez tę jednostkę lub ośrodek.

2. Wkładów finansowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej na realizację projektu badawczego, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1) uczestniczący w projekcie badawczym przedsiębiorca ponosi całkowite koszty jego realizacji;

2) wyniki projektu badawczego nieskutkujące powstaniem praw majątkowych są rozpowszechniane w sposób określony w § 12 pkt 3, a wszelkie prawa wynikające z uzyskanych wyników projektu będących efektem działalności jednostki naukowej lub zagranicznego publicznego ośrodka badawczego są im przekazywane w całości;

3) jednostka naukowa lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy w zamian za prawa majątkowe wynikające z uzyskanych wyników projektu badawczego będących efektem ich działalności otrzymują od przedsiębiorcy uczestniczącego we wspólnej realizacji projektu wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw;

4) z umowy zawartej między stronami wynika, że prawa majątkowe do wyników oraz prawo dostępu do wyników projektu badawczego są proporcjonalne do udziału finansowego stron w realizacji tego projektu.

§ 14.
1. W przypadku gdy wysokość pomocy publicznej na realizację projektu badawczego przekracza równowartość:

1) 20 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a projekt badawczy obejmuje głównie badania podstawowe,

2) 10 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a projekt badawczy obejmuje głównie badania przemysłowe,

3) 7 500 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w pozostałych przypadkach

– pomoc publiczna podlega obowiązkowi indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

2. Projekt badawczy obejmuje głównie badania podstawowe, w przypadku gdy koszty kwalifikowalne badań podstawowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu badawczego.

3. Projekt badawczy obejmuje głównie badania przemysłowe, w przypadku gdy koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu badawczego.

§ 15.
W przypadku udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej na realizację projektu badawczego przekraczającej 3 000 000 euro dyrektor Centrum, w terminie 7 dni od dnia jej udzielenia, przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacje określone w załączniku II do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

Rozdział 3

Pomoc de minimis na finansowanie staży podoktorskich

§ 16. [Udzielenie pomocy de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego]

Pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli są spełnione warunki określone w § 8 ust. 1 oraz:

1) w przypadku określonym w § 1 ust. 3 pkt 1 – osoba odbywająca staż podoktorski jest zatrudniona przez przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę, a okres jej zatrudnienia wynosi co najmniej 12 miesięcy;

2) w przypadku określonym w § 1 ust. 3 pkt 2 – czas trwania stażu podoktorskiego nie przekracza 18 miesięcy, a osoba odbywająca staż podoktorski zajmuje się u przedsiębiorcy realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych.

§ 17.
1. Pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego jest udzielana przedsiębiorcy przez dyrektora Centrum po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy i po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 8 ust. 1.

2. Przyznane środki finansowe są przekazywane przedsiębiorcy, u którego jest lub będzie zatrudniona osoba odbywająca staż podoktorski, na podstawie umowy, której zakres jest określony w art. 35 ust. 2 ustawy.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 18. [Termin składania wniosków]

1. Wnioski o udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu badawczego lub pomocy de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego mogą być składane do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Pomoc publiczna na realizację projektu badawczego lub pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama