reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „instytutem”, szczegółowy tryb tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią”, sposób komisyjnego ustalania majątku i jego przekazywania oraz sposób uregulowania zobowiązań i uprawnień pracowników jednostek naukowych.

Rozdział 2

Utworzenie instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii

§ 2. [Procedura utworzenia instytutu]

1. Utworzenie instytutu jest poprzedzone postępowaniem mającym za zadanie ustalenie, czy zachodzą przesłanki do utworzenia instytutu. W tym celu Prezes Akademii na wniosek przewodniczącego rady kuratorów, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „ustawą”, powołuje zespół.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) dwóch członków Akademii reprezentujących wydział właściwy ze względu na specjalność naukową tworzonego instytutu;

2) dwóch pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujących dziedzinę nauki właściwą dla tworzonego instytutu;

3) specjalista reprezentujący dziedzinę nauki właściwą dla tworzonego instytutu.

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezesa Akademii spośród osób, o których mowa w ust. 2.

4. Zespół przygotowuje opinię, która zawiera:

1) określenie dziedziny i zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych, w jakich powstała potrzeba koncentracji pracowników naukowych i aparatury badawczej;

2) ustalenie możliwości spełnienia warunków wymaganych do uzyskania przez tworzony instytut uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora;

3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia oraz środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez tworzony instytut;

4) ocenę skutków finansowych utworzenia instytutu, w tym wpływu na sektor finansów publicznych;

5) ocenę wpływu na konkurencyjność gospodarki przedsiębiorstw oraz rynek pracy;

6) analizę konkurencji na rynku badań w dziedzinach nauki, w których miałby działać nowo utworzony instytut;

7) analizę sytuacji aktualnej i przyszłej na rynkach, na których mogłyby być wdrażane wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez nowo utworzony instytut.

5. Zespół przedstawia opinię Prezesowi Akademii.

§ 3.
1. Utworzenie pomocniczej jednostki naukowej Akademii jest poprzedzone postępowaniem mającym za zadanie ocenę zasadności oraz warunków utworzenia pomocniczej jednostki naukowej Akademii. W tym celu Prezes Akademii powołuje zespół.

2. W skład zespołu wchodzi pięć osób wyznaczonych przez Prezesa Akademii spośród osób posiadających wiedzę z zakresu działalności tworzonej pomocniczej jednostki naukowej Akademii.

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezesa Akademii spośród osób, o których mowa w ust. 2.

4. Zespół przygotowuje opinię, która zawiera:

1) analizę zasadności utworzenia pomocniczej jednostki naukowej Akademii, w tym obszaru jej działania;

2) określenie warunków lokalowych oraz wyposażenia pomocniczej jednostki naukowej Akademii;

3) określenie środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez tworzoną pomocniczą jednostkę naukową Akademii;

4) ocenę skutków finansowych utworzenia pomocniczej jednostki naukowej Akademii, w tym wpływu na sektor finansów publicznych.

5. Zespół przedstawia opinię Prezesowi Akademii.

§ 4.
Obsługę prac zespołów, o których mowa w § 2 i 3, zapewnia Akademia.
§ 5.
Uchwała Prezydium Akademii o utworzeniu instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii zawiera:

1) nazwę i siedzibę instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii;

2) przedmiot i zakres działania instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii;

3) informacje dotyczące wyposażenia instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii w składniki majątkowe, w tym tytuł prawny do gruntów oraz budynków i urządzeń trwale z nimi związanych;

4) datę utworzenia instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii.

Rozdział 3

Łączenie i podział instytutów

§ 6. [Ocena stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego łączonych instytutów]

1. W celu dokonania oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego łączonych instytutów lub dzielonego instytutu oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane łączenie lub podział, Prezes Akademii powołuje komisję.

2. W skład komisji wchodzi:

1) dwóch członków rady kuratorów wydziału właściwego dla łączonych instytutów lub dzielonego instytutu;

2) dyrektor, główny księgowy i członek rady naukowej każdego z łączonych instytutów lub dzielonego instytutu.

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezesa Akademii spośród osób, o których mowa w ust. 2.

4. W pracach komisji może uczestniczyć z głosem doradczym:

1) ekspert w dziedzinie gospodarczych zastosowań wyników działalności badawczo-rozwojowej łączonych instytutów lub instytutu podlegającego podziałowi, wskazany przez Prezesa Akademii;

2) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych z każdego instytutu.

5. W przypadku łączenia instytutów obsługę prac komisji zapewnia instytut, do którego jest włączany inny instytut. W przypadku podziału instytutu obsługę prac komisji zapewnia dzielony instytut.

§ 7.
1. Komisja opracowuje projekt umowy między łączonymi instytutami, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy.

2. Komisja w projekcie umowy określa:

1) sposób ustalania mienia łączonych instytutów oraz jego przekazywania, z uwzględnieniem że instytut utworzony w wyniku połączenia przejmuje mienie, należności i zobowiązania łączonych instytutów;

2) sposób uregulowania zobowiązań pracowniczych w łączonych instytutach, z uwzględnieniem że instytut utworzony w wyniku połączenia przejmuje pracowników instytutów, z których go utworzono.

§ 8.
1. Określenie mienia łączonych lub dzielonych instytutów następuje na podstawie spisów z natury oraz sprawozdań finansowych łączonych lub dzielonych instytutów, sporządzonych na dzień poprzedzający dzień łączenia lub dzielenia, zbadanych przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

2. Wykaz mienia oraz zobowiązań i należności przysługujących łączonym lub dzielonym instytutom, które podlegają przejęciu przez instytut, do którego włączono inne instytuty, instytut powstały w wyniku połączenia lub instytuty powstałe w wyniku podziału, sporządza się w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytuty, do których włączono wydzielone komórki organizacyjne innych instytutów, przejmują pracowników tych komórek organizacyjnych.

4. Podział mienia i zobowiązań następuje na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz spisu inwentaryzacyjnego zarządzonego przez dyrektora instytutu podlegającego podziałowi.

§ 9.
Do pracowników łączonych i dzielonych instytutów stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).
§ 10.
1. Z dniem połączenia instytutów kończy się kadencja rad naukowych tych instytutów.

2. Do czasu wyboru nowej rady naukowej, jej zadania wykonuje tymczasowa rada naukowa, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

3. Tymczasowa rada naukowa składa się z członków rad naukowych połączonych instytutów.

§ 11.
Prezes Akademii odwołuje dyrektorów łączonych instytutów i wyznacza osobę pełniącą funkcję tymczasowego kierownika instytutu utworzonego w wyniku połączenia, do czasu wyboru dyrektora tego instytutu, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.
§ 12.
1. W przypadku utworzenia z instytutu dwóch lub więcej instytutów, Prezes Akademii odwołuje dyrektora instytutu podlegającego podziałowi i wyznacza osoby pełniące funkcję tymczasowych kierowników instytutów utworzonych w wyniku podziału, do czasu wyboru dyrektorów tych instytutów, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.

2. W przypadku wydzielenia z instytutu określonych komórek organizacyjnych i utworzenia innego instytutu lub instytutów, Prezes Akademii wyznacza osoby pełniące funkcję tymczasowego kierownika utworzonego instytutu lub instytutów, do czasu wyboru dyrektorów tego instytutu lub instytutów, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.

Rozdział 4

Reorganizacja instytutu

§ 13. [Zawartość uchwały o reorganizacji instytutu]

1. Uchwała Prezydium Akademii o reorganizacji instytutu zawiera:

1) określenie instytutu podlegającego reorganizacji, przez wskazanie:

a) nazwy i siedziby,

b) numeru identyfikacyjnego REGON,

c) numeru identyfikacji podatkowej NIP;

2) określenie terminu przeprowadzenia reorganizacji instytutu;

3) określenie zakresu reorganizacji instytutu, zgodnie z art. 64 ustawy.

2. Jeżeli skutkiem reorganizacji będą istotne zmiany w zatrudnieniu lub majątku instytutu, uchwała o reorganizacji instytutu określa również sposób zabezpieczenia roszczeń pracowniczych lub zagospodarowania mienia instytutu.

Rozdział 5

Likwidacja instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii

§ 14. [Warunki likwidacji instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej]

1. W celu ustalenia szczegółowych warunków likwidacji instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii, Prezes Akademii powołuje komisję w składzie:

1) w instytucie:

a) dwóch członków rady kuratorów wydziału właściwego dla likwidowanego instytutu,

b) dyrektora, głównego księgowego i członka rady naukowej instytutu, którego postępowanie dotyczy;

2) w pomocniczej jednostce naukowej Akademii:

a) trzech członków wyznaczonych przez Prezesa Akademii spośród osób posiadających wiedzę z zakresu działalności likwidowanej pomocniczej jednostki naukowej Akademii,

b) dyrektora i głównego księgowego pomocniczej jednostki naukowej Akademii, której postępowanie dotyczy.

2. Komisja przygotowuje opinię zawierającą:

1) ocenę działalności merytorycznej, efektywności i możliwości dalszego wykonywania zadań przez instytut lub pomocniczą jednostkę naukową Akademii;

2) analizę stanu organizacyjno-prawnego oraz ocenę stanu ekonomiczno-finansowego instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii, ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego majątku, wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw autorskich instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii;

3) ocenę możliwości kontynuacji badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych w instytucie lub pomocniczej jednostce naukowej Akademii;

4) sposób dokonania likwidacji instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii, stosownie do art. 65 ustawy;

5) analizę stanu kadrowego instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii;

6) analizę możliwości zaspokojenia lub zabezpieczenia zobowiązań instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii;

7) propozycje w zakresie zagospodarowania mienia i należności instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii;

8) wskazanie kandydata na likwidatora w instytucie lub pomocniczej jednostce naukowej Akademii.

3. Komisja przedstawia opinię Prezesowi Akademii.

4. Obsługę prac komisji zapewnia instytut lub pomocnicza jednostka naukowa Akademii podlegające likwidacji.

§ 15.
Pracami komisji, o której mowa w § 14 ust. 1, kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezesa Akademii.
§ 16.
1. Od dnia otwarcia likwidacji instytut lub pomocnicza jednostka naukowa Akademii używa dotychczasowej nazwy z dodaniem wyrazów „w likwidacji”.

2. W dniu otwarcia likwidacji instytutu ulega rozwiązaniu jego rada naukowa.

§ 17.
1. Po powzięciu uchwały przez Prezydium Akademii o likwidacji instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Prezes Akademii odwołuje dyrektora instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii i wyznacza likwidatora.

2. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia likwidacji instytutem lub pomocniczą jednostką naukową Akademii zarządza likwidator.

3. Likwidator działa na podstawie umowy zawartej z Prezesem Akademii, w której określa się w szczególności:

1) obowiązki likwidatora;

2) wysokość wynagrodzenia likwidatora;

3) warunki rozwiązania umowy.

4. Wynagrodzenie likwidatora jest finansowane ze środków likwidowanego instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii i zaliczane do kosztów likwidacji.

5. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora likwidowanego instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności tego instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii.

6. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) sporządzenie planu finansowego likwidacji;

2) opracowanie harmonogramu likwidacji;

3) zgłoszenie do rejestru instytutów Akademii wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji instytutu;

4) zawiadomienie banku obsługującego instytut lub pomocniczą jednostkę naukową Akademii o otwarciu likwidacji;

5) składanie Prezesowi Akademii okresowych sprawozdań z przebiegu likwidacji;

6) sporządzenie sprawozdania finansowego – zgodnie z przepisami o rachunkowości;

7) egzekucja należności, zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli;

8) zagospodarowanie mienia według wskazań Prezesa Akademii;

9) rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii;

10) przekazanie materiałów dotyczących likwidacji instytutom przejmującym działalność i majątek likwidowanego instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii, lub do archiwum.

§ 18.
Otwarcie likwidacji instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii likwidator ogłasza dwukrotnie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ostatniego ogłoszenia. Okres między opublikowaniem pierwszego i drugiego ogłoszenia nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 14 dni.
§ 19.
Z dniem otwarcia likwidacji instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii wygasają pełnomocnictwa udzielone przed tym terminem.
§ 20.
W razie braku możliwości podjęcia działań przewidzianych w § 17 ust. 6 likwidator występuje do Prezesa Akademii z wnioskiem o udzielenie wskazań co do dalszego działania.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań w sprawie tworzenia i likwidacji instytutów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie trybu tworzenia i likwidacji instytutów Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 124, poz. 810), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama