reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego;

2) wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej, zwanych dalej „próbką”;

3) sposób zabezpieczenia próbek;

4) wzór sprawozdania z badań;

5) sposób postępowania z pozostałościami po próbkach;

6) sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
1. Próbkę należy pobrać, w miarę możliwości, w sposób uniemożliwiający zniszczenie lub uszkodzenie wyrobu budowlanego oraz w ilości umożliwiającej przeprowadzenie jej badań.

2. Pobrane próbki podlegają:

1) zabezpieczeniu przez opatrzenie ich cechami, znakami lub pieczęciami urzędowymi, które uniemożliwiają naruszenie próbki, chyba że przepisy odrębne lub dokumenty normalizacyjne określają inny sposób zabezpieczenia;

2) przechowywaniu w sposób i w warunkach zabezpieczających próbkę przed zmianą jakości i cech charakterystycznych.

§ 3.
1. Z pobrania próbki sporządza się protokół pobrania próbki, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Protokół pobrania próbki sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu albo osobie przez niego upoważnionej, drugi pozostawia się w aktach sprawy, a trzeci przekazuje się akredytowanemu laboratorium przeprowadzającemu badania.

3. Protokół pobrania próbki stanowi pokwitowanie pobrania próbki.

4. W przypadku gdy podczas kontroli nie pobrano próbki kontrolnej, należy to odnotować w protokole pobrania próbki.

§ 4.
Właściwy organ prowadzący kontrolę dostarcza pobraną próbkę do badań akredytowanemu laboratorium:

1) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, chyba że przepisy odrębne określają inny termin dostarczenia;

2) z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości próbki lub jej cech charakterystycznych.

§ 5.
1. Kierownik akredytowanego laboratorium lub upoważniony przez niego pracownik dokumentuje przyjęcie próbki do badań przez sporządzenie protokołu.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności ocenę prawidłowości pobrania, zabezpieczenia, przechowywania i dostarczenia próbki do badań, dokonaną na podstawie:

1) informacji zawartych w protokole pobrania próbki;

2) oględzin próbki dostarczonej do badań;

3) dokumentów normalizacyjnych, europejskich aprobat technicznych i aprobat technicznych.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, dostarczającemu próbkę do badań, a drugi pozostawia się w aktach akredytowanego laboratorium. W przypadku przekazania próbki do badań za pośrednictwem poczty, pokwitowanie zastępuje zwrotne potwierdzenie odbioru próbki.

§ 6.
Badanie próbki przeprowadza się, stosując procedury i metody badawcze wynikające ze specyfikacji technicznej, zgodnie z którą producent badanego wyrobu budowlanego dokonał oceny zgodności i zadeklarował jego właściwości użytkowe.
§ 7.
1. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych przeprowadzający badania sporządza sprawozdanie z badań, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie z badań sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa przekazuje się właściwemu organowi prowadzącemu kontrolę, który zlecił przeprowadzenie badań, a trzeci pozostawia się w aktach laboratorium.

§ 8.
Właściwy organ prowadzący kontrolę niezwłocznie zwalnia próbkę kontrolną, jeżeli w związku z wynikami badań dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe.
§ 9.
1. Wysokość opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, właściwy organ prowadzący kontrolę ustala z uwzględnieniem:

1) rzeczywistego kosztu badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium;

2) rzeczywistego kosztu transportu próbki;

3) rzeczywistego kosztu przechowywania próbki.

2. Kontrolowany uiszcza opłatę na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego kontrolę, który następnie przekazuje ją na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.

3. W przypadku zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, opłata podlega zwrotowi, w całości lub części, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

4. W przypadku ustalenia, w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, że wyrób spełnia wymagania określone tą ustawą, właściwy organ prowadzący kontrolę zwraca opłatę z urzędu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

§ 10.
1. Po przeprowadzeniu badań akredytowane laboratorium zwraca próbkę albo jej pozostałości właściwemu organowi prowadzącemu kontrolę, który przekazuje, za pokwitowaniem, próbkę albo jej pozostałości kontrolowanemu.

2. Jeżeli kontrolowany odmawia przyjęcia podlegającej zwrotowi próbki albo jej pozostałości bądź zwrot jest niemożliwy z innych przyczyn, próbkę albo jej pozostałości przekazuje się, za pokwitowaniem, instytucjom lub organizacjom statutowo powołanym do niesienia pomocy społecznej albo dokonuje się ich sprzedaży na zasadach określonych w przepisach odrębnych bądź przeznacza się je na cele szkoleniowe.

3. Próbki albo ich pozostałości niebezpieczne dla życia lub zdrowia oraz nienadające się do dalszego wykorzystania, po przeprowadzeniu badań, podlegają komisyjnemu zniszczeniu albo przekazaniu do utylizacji.

§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Załącznik 1. [WZÓR - Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 stycznia 2011 r. (poz. 122)

Załącznik nr 1

WZÓR – Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - SPRAWOZDANIE Z BADAŃ]

Załącznik nr 2

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama