reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

Na podstawie art. 38j ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania;

3) standard techniczny przygotowania i zapisu danych w systemie wyliczania, format i tryb ich przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

4) sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie w sprawach określonych w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2));

5) tryb i sposób weryfikacji prawidłowości danych zawartych w systemie wyliczania.

§ 2.
1. Minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Kwoty wykazywane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wyrażane są w złotych.

§ 3.
1. Dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być zapisywane w postaci pliku XML w wersji 1.0 zgodnej z rekomendacją W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml/). Kodowanie pliku powinno być dokonane w standardzie UTF-8.

2. Struktura i zawartość pliku XML powinna być zgodna ze schematem XSD (rekomendacja W3C: XML Schema 1.1 http://www.w3.org/XML/Schema), który Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni podmiotowi objętemu obowiązkowym systemem gwarantowania, zwanemu dalej „podmiotem”, w wersji elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.

3. Wartości danych słownikowych oraz ich aktualizację Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia w wersji elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 4.
1. Pliki XML zawierające dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

2. Podpisy osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości przekazywanych danych.

3. W celu przekazywania dokumentów elektronicznych Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni w sieci Internet aplikację, zwaną dalej „portalem internetowym”, umożliwiającą przesyłanie plików kanałem wykorzystującym protokół SSL.

4. Podmiot zgłasza do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, wyposażonych w kwalifikowane certyfikaty, oraz osób obsługujących komunikację z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, wyposażonych w certyfikaty do uwierzytelnienia użytkownika w systemach teleinformatycznych.

5. Dokumenty elektroniczne, przed wysłaniem, powinny zostać skompresowane do formatu archiwum RAR lub ZIP oraz zaszyfrowane udostępnionym w tym celu kluczem publicznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

§ 5.
1. Dane zawarte w systemie wyliczania są przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie określonym w żądaniu, o którym mowa w art. 38h ust. 1 ustawy.

2. Przekazywanie danych następuje za pośrednictwem portalu internetowego, na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a podmiotem.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dane mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.

§ 6.
1. Weryfikacja danych przekazywanych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w ramach kontroli, o której mowa w art. 38h ust. 1 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje dokonywaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenę poprawności i kompletności danych niezbędnych do identyfikacji deponentów i należnych im kwot środków gwarantowanych.

3. Podmiot jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wyjaśnień na temat przekazanych danych.

4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje niezwłocznie podmiotowi pisemną informację o wynikach z przeprowadzonej weryfikacji danych.

§ 7.
Weryfikacja danych w ramach kontroli, o której mowa w art. 38g ust. 3 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu i obejmuje w szczególności sprawdzenie poprawności:

1) danych zawartych w systemie wyliczania na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się w posiadaniu podmiotu;

2) stosowania przez podmiot definicji deponenta i środków gwarantowanych, określonych w ustawie.

§ 8.
1. Z przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny weryfikacji, o której mowa w § 7, sporządzany jest protokół.

2. Protokół powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu w terminie 7 dni od daty przedstawienia go do podpisu.

§ 9.
Podmiot w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 4, albo od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1, informuje w formie pisemnej Bankowy Fundusz Gwarancyjny o podjętych działaniach mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78 i Nr 24, poz. 130.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

Załącznik 1. [MINIMALNE WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM WYLICZANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 stycznia 2011 r. (poz. 132)

Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM WYLICZANIA

1. System wyliczania powinien być niezależnym logicznie modułem lub niezależną aplikacją realizującą wyłącznie funkcje określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

2. System powinien zawierać pełną dokumentację opisującą aktualne:

a) wymagania techniczne dla systemu,

b) procedurę instalacji i uruchamiania systemu,

c) zakres, strukturę i format danych wejściowych, wyjściowych i zbiorów pośrednich,

d) źródła danych wejściowych,

e) definicje przyjęte na potrzeby budowy systemu wyliczania,

f) algorytmy wszelkich operacji wykonywanych na danych,

g) instrukcję użytkownika systemu,

h) zasady (instrukcję) administrowania systemem,

i) założenia (scenariusze) i wyniki testów wdrożeniowych funkcjonalnych i akceptacyjnych użytkowników,

j) dokumentację zmian wprowadzanych do systemu wyliczania,

k) zasady tworzenia kopii zapasowych.

3. Zasilenie danymi systemu wyliczania powinno następować poprzez interfejs automatyczny.

4. Jeżeli dane zasilające system wyliczania podlegają przetwarzaniu w odniesieniu do danych źródłowych przed zasileniem systemu wyliczania, system powinien zawierać dokumentację opisującą te operacje w zakresie określonym w pkt 2 lit. c–e.

5. System wyliczania jest zaliczany do aplikacji krytycznych.

Załącznik 2. [ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA]

Załącznik nr 2

ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA

Nazwa

Opis

Typ

Wymagane1) 2)

Pakiet

Lista deponentów

 

 

 

Klienci

 

 

 

 

Klient

Zagregowany Profil Klienta (ZPK)

 

 

 

 

ZPKID

Unikalny identyfikator klienta w ramach banku nadawany przez bank

xs:string

tak

 

 

TypKlienta

Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypKlienta”

xs:string

tak

 

 

Miejscowosc

Miejscowość oddziału banku właściwego dla klienta

xs:string

tak

 

OddzialBanku

Nazwa oddziału banku właściwego dla klienta

xs:string

tak

 

 

 

StatusKlienta

Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusKlienta”

xs:string

tak

 

StrukturaPodmiotowa

Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaPodmiotowa”.

xs:string

tak

 

 

Rezydent

Rezydent=1; nierezydent=0

xs:boolean

tak

 

 

Detale

 

 

tak

 

 

 

AdresZameldowania

Adres zameldowania klienta lub adres siedziby klienta

 

tak

 

 

UlicaNr

Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania

xs:string

tak

 

 

 

 

Miasto

Nazwa miejscowości

xs:string

tak

 

Kod

Kod pocztowy

xs:string

tak dla

Rezydent=1

 

 

 

Kraj

Kraj

xs:string

tak dla

Rezydent=0

 

 

AdresKontaktowy

Dane dotyczące adresu kontaktowego klienta

xs:string

nie

 

 

 

 

UlicaNr

Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania

xs:string

nie

 

 

Miasto

Nazwa miejscowości

xs:string

nie

 

 

 

 

 

Kod

Kod pocztowy

xs:string

tak dla

Rezydent=1

 

 

Kraj

Kraj

xs:string

tak dla

Rezydent=0

 

 

 

 

Email

Adres poczty elektronicznej

xs:string

nie

 

 

 

Telefony

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

Numer telefonu

xs:string

nie

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

DaneOsobowe

Dane osobowe klienta

 

tak

 

 

PESEL

Nr PESEL

xs:string

tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1

 

 

 

 

Nazwisko

Nazwisko lub nazwa klienta

xs:string

tak

 

 

 

Imie

Pierwsze imię

xs:string

tak dla TypKlienta=OF

 

 

 

 

Imie2

Drugie imię

xs:string

nie

 

 

MiejsceUrodzenia

Miejsce urodzenia

xs:string

nie

 

 

 

 

 

 

DataUrodzenia

Data urodzenia

xs:date

tak dla

TypKlienta=OF

 

NazwiskoRodowe

Nazwisko rodowe

xs:string

nie

 

ImieOjca

Imię ojca

xs:string

nie

 

ImieMatki

Imię matki

xs:string

nie

 

KRS

Numer Krajowego Rejestru Sądowego; dla OP w organizacji należy przyjąć oznaczenie „000000000”

xs:string

nie

 

REGON

Numer REGON; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie „000000000”

xs:string

tak dla

(TypKlienta=OP lub

TypKlienta=JO) i Rezydent=1

 

 

Dokumenty

Dane dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość klienta

xs:string

tak dla

TypKlienta=OF

 

 

Dokument

 

xs:string

tak dla

TypKlienta=OF

 

 

 

TypDokumentu

Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypDokumentu”

xs:string

tak dla

TypKlienta=OF

 

 

 

Numer

Seria i numer dokumentu

xs:string

tak dla

TypKlienta=OF i

TypDokumentu≠OM

 

 

...

 

 

xs:string

 

 

 

Uwagi

Dodatkowe informacje dotyczące klienta

xs:string

nie

 

Wierzytelnosci

Dane dotyczące wierzytelności klienta

 

tak

 

 

Wierzytelnosc

 

 

tak

 

 

NumerRachunku

Numer rachunku

xs:string

tak

 

 

Kwota

Kwota wierzytelności

srg:money

tak

 

 

KwotaDyspozycji

Kwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe

srg:money

tak

 

 

WyplataIKE

Spełnienie przesłanki art. 34 ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Tak=1; nie=0

xs:boolean

tak

 

 

Odsetki

Odsetki naliczone zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

srg:money

tak

 

 

 

Uwagi

Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności

xs:string

nie

 

 

ZablokowanieSrodkow

Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 26s ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Tak=1; nie=0

xs:boolean

tak

 

 

KwotaPrzepadla

Wysokość środków na rachunku niekorzystających z ochrony w związku z art. 26s ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

srg:money

tak

 

 

KwotaUdzialu

Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym

srg:money

tak

 

 

StatusWierzytelnosci

Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusWierzytelnosci”.

xs:string

tak

 

 

StrukturaProduktowa

Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaProduktowa”.

xs:string

tak

 

KwotyGwarancji

 

 

tak

 

 

KwotaGwarantowana

Kwota środków gwarantowanych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w tym:

srg:money

tak

 

 

Kwota IKE

Kwota środków gwarantowanych z tytułu indywidualnych kont emerytalnych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowy Funduszu Gwarancyjnym

srg:money

tak

 

 

 

 

 

KwotaPOW

Kwota środków gwarantowanych z tytułu rachunków powierniczych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

srg:money

tak

 

 

 

KwotaZajecia

Kwota zajęta na podstawie tytułu egzekucyjnego

srg:money

tak

 

KsiegaGlowna

 

 

tak

 

 

Agregaty

 

 

tak

 

 

 

Agregat

Zagregowana pozycja z księgi głównej

 

tak

 

 

 

NazwaAgregatu

Parametr przyjmuje wartości ze słownika „Słownik definicji agregatów z księgi głównej”.

xs:string

tak

 

 

 

WartoscAgregatu

Wartość agregatu

srg:money

tak

 

 

...

 

 

 

 

 

LiczbaKlientow

Liczba klientów banku w pakiecie ZPK

xs:int

tak

SumaWierzytelnosci

Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK

srg:money

tak

SumaOdsetekOdWierzytelnosci

Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK

srg:money

tak

SumaGwarancji

Suma wyliczonych kwot gwarancji w pakiecie ZPK

srg:money

tak

 

KursEuro

Kurs euro użyty do obliczenia limitu gwarancyjnego

srg:kursEuro

T

tak

DataKursu

Data kursu euro użytego do obliczenia gwarancyjnego

xs:date

tak

Bankldent

Identyfikator banku (3 lub 4 cyfry)

xs:int

tak

Data

Data, na jaką sporządzane są dane w pakiecie ZPK

xs:date

tak

 

1) Pomimo oznaczenia danych jako niewymaganych bank ma obowiązek zawrzeć je w Zagregowanym Profilu Klienta (ZPK), jeśli dane te posiada.

2) W przypadku gdy bank nie posiada danych niewymagalnych, ich pole pozostaje niewypełnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama