Kategorie

Dziennik Ustaw

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 25 stycznia 2011 r.

sygn. akt P 8/08

Tekst pierwotny

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący,

Zbigniew Cieślak – sprawozdawca,

Wojciech Hermeliński,

Marek Kotlinowski,

Teresa Liszcz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 stycznia 2011 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Tarnowie, czy art. 57 ust. 3 w związku z art. 59 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, ze zm.), wprowadzający ograniczenie odpowiedzialności operatora publicznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, niebędące równocześnie czynem niedozwolonym, jedynie do zakresu określonego tą ustawą, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 57 ust. 3 w związku z art. 59 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228) jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-08
  • Data wejścia w życie: 2011-02-08
  • Data obowiązywania: 2011-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw