reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 stycznia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 85, poz. 933 oraz z 2006 r. Nr 59, poz. 417) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) przywięzienny zakład pracy – podmiot prawny, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.2)),

3) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub złożył w terminie określonym w przepisach o sprawozdawczości budżetowej prawidłowo sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok obrotowy,”,

– uchyla się pkt 4,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do podmiotów prawnych będących jednostkami budżetowymi.”;

3) w § 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2 i 12 ustawy – Minister Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem pkt 2,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dla uprawnionych wymienionych w art. 2 pkt 2-4 ustawy, zatrudnionych w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2 i 12 ustawy – osoba lub organ zarządzający podmiotem prawnym albo inna wyznaczona do tego osoba.”;

4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej występuje:

1) dla dyrektorów przywięziennych zakładów pracy oraz osób zarządzających przywięziennymi zakładami pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – osoba kierująca komórką organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej, do której zakresu działania należy nadzór nad przywięziennymi zakładami pracy,

2) dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy – statutowy organ nadzoru,

3) dla dyrektorów Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – rada naukowa Instytutu.”;

5) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 12 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok obrotowy,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej może złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za dany rok obrotowy lub od dnia złożenia przez podmiot prawny sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok obrotowy.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisów ust. 1 pkt 12 lit. a i b nie stosuje się do podmiotów prawnych będących jednostkami budżetowymi.”.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przyznawania nagrody rocznej za rok 2010, z tym że termin, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do złożenia wniosku o przyznanie nagrody rocznej za rok 2010 dla podmiotów prawnych będących jednostkami budżetowymi biegnie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: w z. S. Chmielewski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620 i Nr 238, poz. 1578.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama