reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków

Na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania przez funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”:

a) dodatku za stopień służbowy,

b) dodatku funkcyjnego na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, zwanego dalej „dodatkiem funkcyjnym”,

c) dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami,

d) dodatków uzasadnionych szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby;

2) rodzaje dodatków przysługujących funkcjonariuszowi ze względu na szczególne właściwości, kwalifikacje, umiejętności, zadania, warunki lub miejsce pełnienia służby;

3) wysokość dodatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
Wysokość dodatku za posiadanie stopnia służbowego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, o której mowa w art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „kwotą bazową”, określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Warunkiem otrzymywania dodatku funkcyjnego jest pełnienie służby stałej na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku kierowniczym jest ustalana z uwzględnieniem:

1) liczby funkcjonariuszy pełniących służbę lub osób zatrudnionych, odpowiednio w podległej jednostce, pionie lub komórce organizacyjnej;

2) zakresu odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku służbowym;

3) miejsca pełnienia służby;

4) wykonywania zadań centralnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

5) wartości zadań opisanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy funkcjonariusz pełni służbę na stanowisku głównego księgowego i jest zastępcą dyrektora izby celnej, przysługuje mu jeden dodatek funkcyjny, określony dla stanowiska zastępcy dyrektora izby celnej.

§ 4.
1. Dodatkiem do uposażenia zasadniczego funkcjonariusza, uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami, jest dodatek za opiekę nad psem służbowym.

2. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 1, jest powierzenie funkcjonariuszowi opieki nad psem służbowym i sprawowanie przez niego tej opieki.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,116.

4. W przypadku sprawowania opieki nad:

1) więcej niż jednym psem służbowym, dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 3;

2) jednym psem służbowym przez kilku funkcjonariuszy, dodatek z tego tytułu, przypadający na jednego funkcjonariusza, stanowi część stawki określonej w ust. 3, uzyskanej po jej podziale przez liczbę funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad jednym psem.

§ 5.
Dodatkami do uposażenia zasadniczego funkcjonariusza, uzasadnionymi szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby, są:

1) dodatek za realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań;

2) dodatek za realizację zadań kontrolnych, w tym za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów, kontenerów lub wagonów kolejowych oraz za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań;

3) dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego;

4) dodatek za służbę w porze nocnej;

5) dodatek specjalny.

§ 6.
1. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, jest wykonywanie zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób lub sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, odpowiednio przez:

1) funkcjonariusza,

2) kierownika oddziału celnego, zastępcę kierownika oddziału celnego oraz kierownika zmiany lub kierownika referatu

– w oddziałach celnych granicznych.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,16, proporcjonalnie do sumy dni pełnienia służby, w tym korzystania z urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego przez funkcjonariusza w danym miesiącu.

§ 7.
1. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, jest wykonywanie zadań kontrolnych lub sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, odpowiednio przez:

1) funkcjonariusza,

2) naczelnika wydziału, zastępcę naczelnika wydziału, kierownika referatu oraz dowódcę jednostki pływającej

– w komórce zwalczania przestępczości w izbie celnej.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,267, proporcjonalnie do sumy dni pełnienia służby, w tym korzystania z urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego przez funkcjonariusza w danym miesiącu.

3. Wysokość dodatku, o której mowa w ust. 2, może zostać podwyższona o 100% w przypadku realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

§ 8.
1. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, jest osobiste wykonywanie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w komórce egzekucyjnej czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego, z uwzględnieniem terminowości i efektywności podjętych działań oraz rodzaju prowadzonych spraw.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, ustala się do wysokości 50% uposażenia zasadniczego.

3. Zasadność otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, oraz jego wysokość jest weryfikowana co 3 miesiące.

§ 9.
1. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 4, jest pełnienie służby w porze nocnej.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 4, ustala się za każdą godzinę służby w porze nocnej, w kwocie 20% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego, stanowiącej iloraz miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza i liczby godzin służby w danym miesiącu, jednak nie niższej niż w kwocie 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10.
1. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 5, jest wykonywanie:

1) okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub

2) dodatkowo powierzonych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności.

2. Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 5, może być przyznany jedynie za czas wykonywania obowiązków lub zadań określonych w ust. 1.

3. Zasadność otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 5, jest weryfikowana co najmniej raz na rok.

4. Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 5, jest wypłacany w ramach posiadanych środków na uposażenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% uposażenia zasadniczego.

§ 11.
Wysokość dodatków określonych w rozporządzeniu, po ich wyliczeniu, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.
§ 12.
Przepisy dotyczące otrzymywania:

1) dodatku funkcyjnego,

2) dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, przez kierownika oddziału celnego, zastępcę kierownika oddziału celnego oraz kierownika zmiany lub kierownika referatu w oddziałach celnych granicznych,

3) dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, przez naczelnika wydziału, zastępcę naczelnika wydziału, kierownika referatu oraz dowódcę jednostki pływającej w komórce zwalczania przestępczości w izbie celnej,

4) dodatków, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5 pkt 2, w zwiększonej wysokości – stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków (Dz. U. Nr 181, poz. 1409).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 73, poz. 390.

Załącznik 1. [TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY CELNYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ, SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU ZA STOPIEŃ SŁUŻBOWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 kwietnia 2011 r. (poz. 442)

Załącznik nr 1

TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY CELNYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ, SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU ZA STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.

Stopień służbowy

Mnożnik kwoty bazowej

1

Generał Służby Celnej

0,692

2

Nadinspektor celny

0,585

3

Inspektor celny

0,532

4

Młodszy inspektor celny

0,505

5

Podinspektor celny

0,478

6

Nadkomisarz celny

0,425

7

Komisarz celny

0,398

8

Podkomisarz celny

0,372

9

Starszy aspirant celny

0,318

10

Aspirant celny

0,291

11

Młodszy aspirant celny

0,265

12

Starszy rachmistrz celny

0,238

13

Rachmistrz celny

0,211

14

Młodszy rachmistrz celny

0,185

15

Starszy rewident celny

0,158

16

Rewident celny

0,131

17

Młodszy rewident celny

0,105

18

Starszy aplikant celny

0,078

19

Aplikant celny

0,062

 

Załącznik 2. [TABELA STANOWISK SŁUŻBOWYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH I SAMODZIELNYCH]

Załącznik nr 2

TABELA STANOWISK SŁUŻBOWYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH I SAMODZIELNYCH

I. Ministerstwo Finansów

Stanowisko służbowe

Mnożnik kwoty bazowej

Szef Służby Celnej

1,131

zastępca Szefa Służby Celnej

0,907

dyrektor departamentu

0,800

0,640

zastępca dyrektora departamentu

0,694

0,534

naczelnik wydziału

0,427

0,320

 

II. Izby celne i urzędy celne

Stanowisko służbowe

Mnożnik kwoty bazowej

dyrektor izby celnej

0,748

0,588

0,481

zastępca dyrektora izby celnej, naczelnik urzędu celnego

0,481

0,374

0,267

główny księgowy

0,374

0,267

zastępca naczelnika urzędu celnego, naczelnik wydziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik oddziału celnego, zastępca kierownika oddziału celnego, kierownik referatu, kierownik zmiany

0,427

0,321

0,214

dowódca jednostki pływającej

0,107

audytor wewnętrzny

0,107

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama