| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 4 kwietnia 2011 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę, przeznaczonej na zadania z zakresu upowszechniania nauki, zwane dalej „zadaniami”, określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

2. Pomoc przyznawana na podstawie niniejszego rozporządzenia stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

§ 2.
1. O pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę może ubiegać się mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), będący podmiotem działającym na rzecz nauki, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy.

2. Pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę może być udzielona przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektorów i przypadków wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

§ 3.
1. Przedsiębiorca składa wniosek o przyznanie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę, zwany dalej „wnioskiem”, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, do którego dołącza:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę prawną przedsiębiorcy, w szczególności kopię umowy spółki lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji przedsiębiorcy;

3) zaświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a tej ustawy.

2. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy planowane do realizacji zadanie, albo do dnia 31 marca roku, którego dotyczy planowane do realizacji zadanie.

3. Wniosek składa się w formie papierowej, w jednym egzemplarzu.

4. Wniosek może być złożony drogą elektroniczną, jeżeli jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)).

§ 4.
1. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. Wniosek niekompletny zwraca się wnioskodawcy z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. Ocena wniosku jest sporządzana przez zespół powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”.

3. Ocena wniosku zawiera propozycję dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych albo odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie tej propozycji.

4. Zespół przedstawia ocenę wniosku ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu dalej „Ministrem”, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

§ 5.
1. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej oraz dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju;

2) zasięg i skalę oddziaływania zadania;

3) ocenę możliwości wykonania zadania przez przedsiębiorcę oraz zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zadania;

4) prawidłowość wywiązania się przedsiębiorcy z realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.

2. Do określenia wysokości pomocy de minimis na zadania wydawnicze stosuje się podstawową stawkę dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego dla monografii, czasopisma oraz publikacji on-line, ogłaszaną w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Ministra, zwanego dalej „ministerstwem”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość podstawowej stawki może być zwiększona albo obniżona na podstawie opinii zespołu. W przypadku publikacji rozprowadzanej bezpłatnie i nieposiadającej ceny sprzedaży dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na wydanie jej w formie elektronicznej.

§ 6.
1. Pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę przyznaje przedsiębiorcy Minister, w drodze decyzji. Pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę może być przyznana na okres nie dłuższy niż 2 lata.

2. Za dzień przyznania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę przyjmuje się dzień wydania decyzji.

§ 7.
1. Środki finansowe stanowiące pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę są przekazywane przedsiębiorcy na podstawie umowy określającej szczegółowe warunki finansowania i realizacji zadania, zwanej dalej „umową”. Podpisany projekt umowy przedsiębiorca przedkłada w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Niedotrzymanie tego terminu traktuje się jako odstąpienie przedsiębiorcy od zawarcia umowy.

2. Przedsiębiorca otrzymujący pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę ponosi odpowiedzialność za wydatkowanie przekazanych środków finansowych zgodnie z umową.

3. Zmiana warunków umowy może być dokonana na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż na 30 dni przed zakończeniem jej realizacji.

§ 8.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą de minimis na działalność upowszechniającą naukę, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowalnymi”, są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji zadania, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) zakupu lub amortyzacji środków trwałych służących do wykonywania zadania w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do jego realizacji; jeżeli środki trwałe nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadania przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji zadania, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) wynikające z odpłatnego korzystania ze środków trwałych służących do wykonywania zadania, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do jego realizacji;

4) usług wykonanych na podstawie umowy, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji zadania;

5) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadania, przy czym koszty te uznaje się w wysokości do 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych;

6) pozostałe koszty operacyjne, w tym nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadania.

§ 9.
Intensywność pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę liczona jako stosunek kwoty dofinansowania brutto do kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50%.
§ 10.
Intensywność pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę zwiększa się o 25 punktów procentowych, jeżeli realizowane zadanie będzie szeroko upowszechniane, w szczególności poza środowiskiem naukowym, w prasie, radiu, telewizji oraz w Internecie.
§ 11.
Pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę nie łączy się z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy taka kumulacja skutkuje osiągnięciem wyższego poziomu intensywności pomocy niż ustalony dla danego przypadku w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) lub decyzji przyjętej przez Komisję Europejską.
§ 12.
Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki finansowe stanowiące pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę podlegają zwrotowi na rachunek bankowy ministerstwa w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.
§ 13.
1. Wnioski mogą być składane do dnia 31 marca 2014 r.

2. Minister wydaje decyzje, o których mowa w § 6 ust. 1, do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 14.
Wnioski dotyczące zadań planowanych do realizacji w 2011 r. mogą być składane do dnia 31 maja 2011 r.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK o przyznanie pomocy de minimis na działałność upowszechniającą naukę]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 4 kwietnia 2011 r. (poz. 445)

WZÓR – WNIOSEK o przyznanie pomocy de minimis na działałność upowszechniającą naukę

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Pilikowski

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »