| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 27a ust. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) naczelniku urzędu skarbowego – rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji pożytku publicznego.

§ 2.
Minister Sprawiedliwości przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 8 grudnia roku podatkowego, dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy.
§ 3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego, dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, dotyczące organizacji pożytku publicznego uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy.
§ 4.
1. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pożytku publicznego pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w art. 27a ust. 5 ustawy, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje je niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości.

2. W przypadku konieczności zmiany danych, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, na podstawie zgłoszonych zastrzeżeń, o których mowa w art. 27a ust. 5 ustawy, Minister Sprawiedliwości przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku podatkowym, zmienione dane, wraz z oddzielną listą numerów wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tych organizacji, których dane uległy zmianie.

§ 5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
§ 6.
W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2 minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym, zmienione dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, wraz z oddzielną listą numerów wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tych organizacji, których dane uległy zmianie.
§ 7.
Naczelnicy urzędów skarbowych przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 6 lutego roku następującego po roku podatkowym, dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszone w trybie wskazanym w art. 27a ust. 8 ustawy.
§ 8.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 10 lutego roku następującego po roku podatkowym, dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, uzupełnione o dane, o których mowa w § 7.
§ 9.
W przypadku konieczności zmiany danych dotyczących numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie zgłoszonych zastrzeżeń, o których mowa w art. 27a ust. 9 ustawy, naczelnicy urzędów skarbowych przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zmienione dane w terminie do dnia 6 marca roku następującego po roku podatkowym.
§ 10.
W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 9 minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zmienione dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie do dnia 10 marca roku następującego po roku podatkowym, wraz z oddzielną listą numerów wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tych organizacji, których dane uległy zmianie.
§ 11.
Naczelnicy urzędów skarbowych przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminach do dnia: 25 kwietnia oraz 6 sierpnia roku następującego po roku podatkowym dane dotyczące zmian numerów rachunków bankowych, o których mowa w art. 27a ust. 10 ustawy.
§ 12.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminach do dnia: 30 kwietnia i 10 sierpnia roku następującego po roku podatkowym dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, uzupełnione o dane, o których mowa w § 11, wraz z oddzielną listą numerów wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tych organizacji, których dane uległy zmianie.
§ 13.
1. Dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, są przekazywane w formie elektronicznej, w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego, w formacie zgodnym z Open Document Format for Office Application – wersja 1.0.

2. Strukturę pliku zawierającego dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Strukturę pliku zawierającego dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 14.
1. Przekazywanie danych pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i Ministrem Sprawiedliwości następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy uzgodnione przez kierowników właściwych komórek organizacyjnych ministerstw obsługujących tych ministrów.

2. Przekazywanie danych pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a organami podatkowymi następuje w formie elektronicznej, w sposób przyjęty pomiędzy tymi organami do wymiany danych z zakresu zobowiązań podatkowych.

§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

Załącznik 1. [STRUKTURA PLIKU ZAWIERAJĄCEGO DANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 27A UST. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. (poz. 474)

Załącznik nr 1

STRUKTURA PLIKU ZAWIERAJĄCEGO DANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 27A UST. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Nazwa kolumny

Opis

Typ danych

Numer KRS

numer KRS organizacji pożytku publicznego

znakowe – 10 cyfr

Nazwa

nazwa organizacji pożytku publicznego

znakowe – wielkie litery

Województwo

siedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa województwa

znakowe – wielkie litery

Powiat

siedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa powiatu

znakowe – wielkie litery

Gmina

siedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa gminy

znakowe – wielkie litery

Miejscowość

siedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa miejscowości

znakowe – wielkie litery

 

Załącznik 2. [STRUKTURA PLIKU ZAWIERAJĄCEGO DANE DOTYCZĄCE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO JAKO WŁAŚCIWE DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH]

Załącznik nr 2

STRUKTURA PLIKU ZAWIERAJĄCEGO DANE DOTYCZĄCE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO JAKO WŁAŚCIWE DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Nazwa kolumny

Opis

Typ danych

Numer KRS

numer KRS organizacji pożytku publicznego

znakowe – 10 cyfr

Numer rachunku bankowego

numer rachunku bankowego organizacji pożytku publicznego

znakowe – 26 cyfr w standardzie NRB

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »