| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 18 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Konsul dokonuje korekty stosowanych stawek opłat konsularnych w przypadku zmian notowań kursu waluty, w której pobierana jest opłata konsularna, w stosunku do euro, jeżeli ostatniego dnia poprzedniego kwartału zmiana ta przekroczy 5% lub jeżeli wynika to z ustaleń dokonanych w ramach lokalnej współpracy konsularnej placówek państw członkowskich Unii Europejskiej.”;

2) w § 10 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji – czynności konsularne określone w poz. 1.01–1.03 oraz 1.05–1.10 Taryfy Opłat Podstawowych,

c) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu albo paszportu tymczasowego z powodu jego wady technicznej – czynności konsularne określone w poz. 1.01–1.03 oraz 1.05–1.07 Taryfy Opłat Podstawowych,”;

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Konsul może w drodze kurtuazji obniżyć opłatę konsularną lub zwolnić z opłat konsularnych funkcjonariuszy Narodów Zjednoczonych lub innych organizacji międzynarodowych oraz osobistości życia publicznego państwa przyjmującego, osobistości życia polonijnego, jak również szefów i urzędników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw trzecich.

2. Konsul może w indywidualnych przypadkach obniżyć opłatę konsularną lub zwolnić z opłat konsularnych, jeżeli służy to propagowaniu interesów kulturalnych, gospodarczych, jak również interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki rozwoju lub w innych dziedzinach ważnych z punktu widzenia interesu publicznego albo jeżeli przemawiają za tym względy humanitarne.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 167, poz. 1131.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 63, poz. 444, z 2007 r. Nr 107, poz. 741 i Nr 233, poz. 1718, z 2009 r. Nr 74, poz. 635 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1710.

Załącznik 1. [TARYFA OPŁAT PODSTAWOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 18 maja 2011 r. (poz. 625)

TARYFA OPŁAT PODSTAWOWYCH

Poz.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty w €

1

2

3

I. Czynności paszportowe

1.01

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego

20

1.02

Wydanie paszportu

68

1.03

Wydanie paszportu małoletniemu, który ukończył 5 lat, a nie ukończył 13 lat

20

1.04

(uchylona)

 

1.05

Wydanie paszportu małoletniemu na żądanie rodziców

20

1.06

Wydanie paszportu tymczasowego

12

1.07

Wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu do 5. roku życia

4

1.08

Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

204

1.09

Wykonanie innych czynności paszportowych

30

1.10

Wydanie małoletniemu, który ukończył 5 lat, a nie ukończył 13 lat, nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

60

II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

2.01

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.05, 6.06, 6.07 Taryfy Opłat Podstawowych)

250

2.02

Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

50

2.03

Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego

50

2.04

Wydanie decyzji w sprawie przyjęcia oświadczenia o nabyciu obywatelstwa polskiego w trybie art. 6 ust. 3, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.1))

50

2.05

Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim

50

2.06

Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie.

Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania wniosku nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.05, 6.06, 6.07 Taryfy Opłat Podstawowych)

70

2.07

Wykonanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego

30

III. Czynności wizowe

3.01

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie tranzytowej wizy lotniskowej Schengen

50

3.02

(uchylona)

 

 

1

2

3

3.03

(uchylona)

 

3.04

(uchylona)

 

3.05

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen jednokrotnej

50

3.06

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen dwukrotnej

50

3.07

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen wielokrotnej

50

3.08

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej jednokrotnej

50

3.09

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej dwukrotnej

50

3.10

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wielokrotnej

50

3.11

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

16

3.12

(uchylona)

 

3.13

(uchylona)

 

3.14

(uchylona)

 

3.15

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

50

IV. Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców

4.01

Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania wniosku nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.05, 6.06, 6.07 Taryfy Opłat Podstawowych)

60

4.02

Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

100

4.03

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

20

4.04

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

60

V. Zaświadczenia i zezwolenia

5.01

Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

60

5.02

Wydanie zaświadczenia na przywóz broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz broni w tranzycie

50

5.03

Wydanie zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich

45

5.04

Wydanie innego zaświadczenia niż określone w poz. 5.01–5.03 Taryfy Opłat Podstawowych

30

VI. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

6.01

Legalizacja dokumentu

25

6.02

Uwierzytelnienie dokumentu

25

6.03

Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna)

40

6.04

Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo do czynności prawnej przenoszącej własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz prawa wymienione w art. 244 § 2 Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem hipoteki

100

Uwaga: Nie pobiera się opłat w przypadku, gdy dokument dotyczy darowizny na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji charytatywnej w Polsce

6.05

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

50

6.06

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

25

 

1

2

3

6.07

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych – za każdy dokument

25

6.08

Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument

40

6.09

Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument

25

6.10

Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego – za każdy dokument

25

6.11

Poświadczenie daty okazania dokumentu – za każdy dokument

25

6.12

Poświadczenie faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia towaru – za każdy dokument

50

6.13

Sporządzenie aktu notarialnego

100

6.14

Wykonanie innej czynności notarialnej – za każdą czynność

30

VII. Czynności z zakresu stanu cywilnego

7.01

Przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

150

7.02

Przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem zagranicznego dokumentu dotyczącego stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie.

Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.05, 6.06, 6.07 Taryfy Opłat Podstawowych)

40

7.03

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

80

7.04

Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

30

VIII. Czynności spadkowe i majątkowe

8.01

Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku

5% wartości netto

8.02

Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, z zaangażowaniem przez niego miejscowego adwokata

8% wartości netto

8.03

Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata

15% wartości netto

Uwaga: Ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za inne czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula

IX. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

9.01

Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

200

9.02

Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku

750

9.03

Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej

250

9.04

Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego

250

9.05

Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej

40

9.06

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

30

 

1

2

3

X. Inne czynności

10.01

Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą

25

10.02

Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu (z wyjątkiem papierów wartościowych), wraz z jego ewentualną legalizacją, na wniosek osób fizycznych lub prawnych nadesłany z kraju na adres urzędu konsularnego

25

10.03

Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

75

Uwaga: Pobiera się niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków

10.04

Dokonanie czynności wymienionej w Taryfie Opłat Podstawowych w trybie pilnym

25

10.05

Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową

15

10.06

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL wraz z doręczeniem decyzji

20

10.07

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

25

10.08

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty Polaka

0

10.09

Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (96/409/WPZiB) (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4, z późn. zm.)

12

10.10

Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

25

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »