| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie dotyczy sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, o których mowa w przepisach:

1) art. 19, art. 19a oraz art. 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2));

2) art. 9e, art. 9f oraz art. 9g ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677);

3) art. 36c, art. 36ca, art. 36d oraz art. 36e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 i Nr 53, poz. 273);

4) art. 31, art. 32 oraz art. 33 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.3));

5) art. 27, art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.4));

6) art. 17 oraz art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.5));

7) art. 31, art. 33 oraz art. 34 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.6)).

§ 2.
Nadzór prokuratora nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania przez uprawnione organy czynności operacyjno-rozpoznawczych, określonych w przepisach, o których mowa w § 1, realizowany jest w szczególności poprzez merytoryczną i efektywną kontrolę podstaw faktycznych wnioskowanych czynności oraz legalności i prawidłowości ich inicjowania i prowadzenia.
§ 3.
1. Prokurator przed zajęciem stanowiska w przedmiocie wniosku, informacji lub zawiadomienia dokonuje ich analizy i oceny, uwzględniając w szczególności:

1) faktyczną i prawną podstawę stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w związku z którymi złożono wniosek, informację lub zawiadomienie oraz analizę danych wymienionych w ich treści;

2) dopuszczalność stosowania środków technicznych, z uwagi na rodzaj, miejsce i sposób ich wykorzystania;

3) zakres i sposób przeprowadzenia czynności;

4) okres, przez jaki czynności operacyjno-rozpoznawcze mają być lub były stosowane;

5) niezbędność planowanych lub wykonywanych czynności oraz bezskuteczność lub nieprzydatność innych środków;

6) sposób dokumentowania czynności pod względem przydatności ich wykorzystania dla potrzeb postępowania karnego;

7) terminowość zarządzenia i wykonania zarządzenia o zniszczeniu materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego.

2. Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy może wyznaczyć, spośród prokuratorów podległej mu jednostki, prokuratora do przeprowadzenia analizy i merytorycznej oceny przedłożonego przez uprawniony organ wniosku, informacji lub zawiadomienia.

3. Prokurator dokonujący analizy przedstawia ustnie, a w razie potrzeby pisemnie, merytoryczną ocenę wniosku, informacji lub zawiadomienia prokuratorowi, który go wyznaczył.

§ 4.
1. Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy może zwrócić się do uprawnionego organu o uzupełnienie, w określonym zakresie i w wyznaczonym przez siebie terminie, przedłożonego wniosku, informacji lub zawiadomienia.

2. Prokurator wyznaczony na podstawie § 3 ust. 2, korzysta z uprawnienia określonego w ust. 1.

§ 5.
1. Stanowisko Prokuratora Generalnego albo prokuratora okręgowego odnotowane w wymaganej liczbie dokumentów dotyczących wniosku, informacji lub zawiadomienia pochodzących od uprawnionego organu wpisuje się także w rejestrach do tego przeznaczonych, dotyczących sposobu dokumentowania wnioskowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w pozycji, pod którą zarejestrowano wniosek, informację lub zawiadomienie.

2. W wypadku gdy Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy rozpoznał wniosek, informację lub zawiadomienie uprawnionego organu bez zasięgania opinii prokuratora wyznaczonego na podstawie § 3 ust. 2, pisemne stanowisko w tym przedmiocie umieszczone na wniosku, informacji lub zawiadomieniu przekazywane jest temu prokuratorowi, w celu dalszej kontroli biegu tej sprawy.

§ 6.
1. Jeżeli wniosek dotyczy osoby, wobec której toczy się postępowanie karne, Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy przed podjęciem decyzji lub wyrażeniem oceny może zwrócić się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie o przekazanie mu niezbędnych danych dotyczących tego postępowania.

2. Prokurator wyznaczony na podstawie § 3 ust. 2, korzysta z uprawnienia określonego w ust. 1.

§ 7.
1. Informacje o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, o przebiegu kontroli oraz o wynikach przeprowadzonych czynności przedkładane są przez uprawniony organ Prokuratorowi Generalnemu albo prokuratorowi okręgowemu, zaś w wypadku wyznaczenia prokuratora na podstawie § 3 ust. 2, za jego pośrednictwem, po dokonaniu przez niego oceny i analizy przedłożonych informacji.

2. W toku czynności prokuratora, o których mowa w ust. 1, badaniu podlega w szczególności zgodność:

1) czasu trwania czynności operacyjno-rozpoznawczych z terminami określonymi w postanowieniu sądu lub decyzji prokuratora;

2) czynności operacyjno-rozpoznawczych z warunkami określonymi w postanowieniu sądu lub decyzji prokuratora;

3) terminowości zawiadamiania o zarządzeniu i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego.

3. W razie stwierdzenia w toku wykonywanych czynności prokuratora, o których mowa w ust. 1, uchybień lub nieprawidłowości w działaniach uprawnionego organu prokurator wyznaczony na podstawie § 3 ust. 2, sygnalizuje je odpowiednio Prokuratorowi Generalnemu albo prokuratorowi okręgowemu, który podejmuje niezwłocznie stosowne czynności zmierzające do ich usunięcia oraz zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości, a w szczególności zwraca się do uprawnionego organu o wyjaśnienie przyczyn powstania stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, zakreślając termin udzielenia odpowiedzi.

4. W przypadku braku odpowiedzi w zakreślonym terminie lub uznania, że przyczyny stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości nie zostały wyjaśnione, Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy zawiadamia o tym organ nadrzędny nad uprawnionym organem.

§ 8.
1. Prokurator wyznaczony na podstawie § 3 ust. 2, dokonuje okresowej kontroli biegu spraw, w których dokonywał analizy i merytorycznej oceny, a także biegu spraw, w których podejmował decyzję lub wyrażał ocenę Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy, do czasu ich zakończenia.

2. Prokurator może wezwać uprawniony organ do udzielenia informacji dotyczących toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, zakreślając termin udzielenia odpowiedzi.

3. Dostrzeżone w wyniku kontroli uchybienia lub nieprawidłowości dotyczące biegu spraw prokurator, o którym mowa w ust. 1, przedstawia Prokuratorowi Generalnemu albo prokuratorowi okręgowemu. Przepisy § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

4. W razie niewyznaczenia prokuratora, na podstawie § 3 ust. 2, czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy.

§ 9.
1. Na pisemne polecenie Prokuratora Generalnego upoważniony przez niego prokurator kontroluje sposób realizowania przez prokuratorów okręgowych ich kompetencji w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.

2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, określa zakres i termin kontroli oraz wskazuje prokuratora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli.

3. Prokurator upoważniony do przeprowadzenia kontroli zapoznaje z jej wynikami prokuratora okręgowego, umożliwiając mu ustosunkowanie się do dokonanych ustaleń.

4. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień lub nieprawidłowości prokurator upoważniony do przeprowadzenia kontroli wskazuje je prokuratorowi okręgowemu, udzielając stosownych zaleceń.

5. Z dokonanych w toku kontroli ustaleń sporządza się sprawozdanie, które przedstawia się Prokuratorowi Generalnemu w zakreślonym przez niego terminie.

6. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) oznaczenie czasu przeprowadzenia kontroli;

2) czasowy i tematyczny zakres kontroli;

3) zwięzły opis dokonanych ustaleń;

4) wyniki kontroli, w tym stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości;

5) ocenę realizacji zaleceń związanych z poprzednią kontrolą;

6) zalecenia pokontrolne;

7) datę sporządzenia sprawozdania;

8) podpis prokuratora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli.

7. W razie niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości sprawozdanie można ograniczyć do notatki służbowej.

8. Sprawozdanie z kontroli lub jego część, w zakresie stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, przesyła się prokuratorowi okręgowemu w terminie 30 dni od zakończenia kontroli.

9. W razie potrzeby, zwłaszcza w razie stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów, Prokurator Generalny zwraca się do prokuratora okręgowego o złożenie wyjaśnień w zakreślonym terminie.

§ 10.
1. Prokurator Generalny oraz prokurator okręgowy mogą przekazywać organowi uprawnionemu do wykonywania czynności określonych w przepisach, o których mowa w § 1, uwagi wynikające z realizowanego nadzoru, które mogą mieć znaczenie dla zapewnienia zgodności z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych, sprawności postępowania w ich przedmiocie oraz prawidłowości wykonywania zarządzeń o zniszczeniu materiałów zbędnych dla postępowań karnych.

2. Prokurator okręgowy zawiadamia Prokuratora Generalnego o uwagach przekazanych na podstawie ust. 1.

3. Po otrzymaniu uwag, o których mowa w ust. 1, uprawniony organ w terminie 30 dni informuje o swoim stanowisku wobec uwag oraz sposobie ich wykorzystania odpowiednio Prokuratora Generalnego albo prokuratora okręgowego.

§ 11.
Do sposobu realizacji kompetencji Naczelnego Prokuratora Wojskowego i wojskowych prokuratorów okręgowych w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi stosuje się odpowiednio § 2–10 niniejszego rozporządzenia, a odpowiednie uprawnienia Prokuratora Generalnego przysługują także Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2011 r.

Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065, Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 117, poz. 677.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »