| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

Na podstawie art. 19a ust. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze polegające na złożeniu propozycji albo na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się i dokumentuje z zastosowaniem określonych odrębnymi przepisami zasad i procedur ochrony form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów Policji oraz danych identyfikujących policjantów lub osoby udzielające Policji pomocy.

2. Czynności przeprowadza się przez:

1) nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, poprzedzonym w razie potrzeby stosowną do okoliczności propozycją, obietnicą lub negocjacjami;

2) zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, poprzedzonym w razie potrzeby stosowną do okoliczności propozycją, obietnicą lub negocjacjami;

3) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, dokonanym stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty oraz w razie potrzeby z użyciem środków przymusu bezpośredniego;

4) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci krajowych środków płatniczych lub wartości dewizowych w rozumieniu prawa dewizowego, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości, poprzedzone w razie potrzeby stosowną do okoliczności propozycją, obietnicą lub negocjacjami.

3. Podczas czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego policjantów i osób udzielających pomocy Policji.

§ 2.
1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel czynności, wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania albo prokurator zarządzi zaniechanie czynności.

2. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania wymaga akceptacji organu Policji, który zarządził czynności.

§ 3.
W celu przeprowadzenia czynności kierownik jednostki Policji lub kierownik komórki organizacyjnej jednostki Policji właściwej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji.
§ 4.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

2) wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

3) zgoda prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji;

4) zarządzenie Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności;

5) informacje Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego;

6) zarządzenie prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności;

7) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;

8) notatka służbowa z przeprowadzonych czynności sporządzana przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;

9) opis wyników badań, o których mowa w § 5 ust. 2;

10) protokół zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności;

11) informacja Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 6, 7, 10 i 11 sporządza się według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia:

1) nr 1 – wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

2) nr 2 – wzór formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgodę prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich stosowania oraz zarządzenia Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności;

3) nr 3 – wzór zarządzenia prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności;

4) nr 4 – wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;

5) nr 5 – wzór protokołu zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności;

6) nr 6 – wzór pisma do prokuratora okręgowego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności.

3. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 8, powinna zawierać:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;

2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia,

3) dane osób, których dotyczyły czynności;

4) opis wyników czynności;

5) wykaz policjantów bezpośrednio prowadzących czynności.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 11, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 8–10, w jednym egzemplarzu.

5. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich stosowania, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 5.
1. Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczane podczas czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując opis oraz oznaczenie w odrębnej notatce służbowej.

2. Przedmioty przejęte podczas czynności, włącznie z korzyściami majątkowymi, można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj przejętych przedmiotów, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala policjant wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.

3. Do materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 6.
1. Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie informatycznym.

3. Wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do rozporządzenia:

1) nr 7 – wzór rejestru czynności prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich Policji;

2) nr 8 – wzór rejestru czynności, prowadzonego przez prokuratorów okręgowych.

§ 7.
1. Uzyskane podczas stosowania czynności wszystkie materiały zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego policjant wyznaczony imiennie przez organ Policji wnioskujący o zarządzenie czynności przekazuje bezpośrednio właściwemu z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji prokuratorowi okręgowemu.

2. Uzyskane podczas stosowania czynności wszystkie materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego organ Policji wnioskujący o zastosowanie czynności pisemnie zarządza niezwłoczne, protokolarne i komisyjne zniszczenie uzyskanych materiałów.

3. Zapisy informacji utrwalone na nośnikach, o których mowa w § 4 ust. 5, usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie tych zapisów z chwilą zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

5. Do niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 8.
O wydaniu i wykonaniu zarządzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2, Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji niezwłocznie informuje właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji prokuratora okręgowego.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności (Dz. U. Nr 23, poz. 240).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2011 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 117, poz. 677.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI LUB KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2011 r. (poz. 694)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI LUB KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI LUB KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI, ZGODĘ PROKURATORA OKRĘGOWEGO NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE ICH STOSOWANIA ORAZ ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI LUB KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O STOSOWANIU LUB PRZEDŁUŻENIU STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI LUB KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI, ZGODĘ PROKURATORA OKRĘGOWEGO NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE ICH STOSOWANIA ORAZ ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI LUB KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O STOSOWANIU LUB PRZEDŁUŻENIU STOSOWANIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI LUB KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONANIA]

Załącznik nr 4

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI LUB KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONANIA

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 5

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 6

WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika


 

Załącznik 7. [WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTÓW WOJEWÓDZKICH POLICJI]

Załącznik nr 7

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTÓW WOJEWÓDZKICH POLICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ PROKURATORÓW OKRĘGOWYCH]

Załącznik nr 8

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ PROKURATORÓW OKRĘGOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »