REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 122 poz. 697

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 czerwca 2011 r.

w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dokumentację kontroli operacyjnej, zwanej dalej „kontrolą”, stanowią:

1) wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

2) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na wystąpienie przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie przez sąd okręgowy kontroli;

3) postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;

4) zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadku niecierpiącym zwłoki;

5) wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) zażalenie Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontroli;

9) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli sporządzona przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę;

10) zarządzenie Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych w trakcie kontroli;

11) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli.

2. Dokumentację kontroli stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:

1) nośniki, na których utrwalone zostały treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartość przesyłek;

2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach i kopiach, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, 9 i 11, sporządza się według wzorów określonych dla:

1) formularza zawierającego: wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, wyrażenie zgody lub jej brak przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na złożenie przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji wniosku o zarządzenie lub przedłużenie przez sąd okręgowy kontroli oraz postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużeniu kontroli – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza zawierającego: zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki, wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki, wyrażenie zgody lub jej brak przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli sporządzonej przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej – w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1–7 oraz w pkt 9 i 11 – sporządza się w trzech egzemplarzach;

2) pkt 8 – sporządza się w dwóch egzemplarzach;

3) pkt 10 – sporządza się w jednym egzemplarzu.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowują:

1) sąd okręgowy – pierwsze egzemplarze wydanych postanowień, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, a także zażaleń organów Policji;

2) Prokurator Generalny lub prokurator okręgowy – drugie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w trakcie kontroli, pierwszy egzemplarz notatki urzędowej oraz kopię zarządzenia protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w trakcie kontroli;

3) organ policji zarządzający lub wnioskujący o zarządzenie kontroli – trzecie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, a także drugie egzemplarze notatki urzędowej i zażaleń na postanowienia sądu oraz pierwszy egzemplarz protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w trakcie kontroli oraz zarządzenie protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w trakcie kontroli;

4) komórka organizacyjna Policji wykonująca zarządzenia w sprawie kontroli – kopię trzeciego egzemplarza postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń, kopię egzemplarza organu Policji zarządzenia protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w trakcie kontroli oraz trzeci egzemplarz protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w trakcie kontroli i trzeci egzemplarz notatki urzędowej.

§ 2.
1. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Policji prowadzą rejestry: postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie teleinformatycznym.

3. Sąd okręgowy prowadzi rejestr postanowień dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4. Prokurator Generalny lub prokurator okręgowy prowadzą rejestr zgód dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

5. Komendant Główny Policji i komendanci wojewódzcy Policji prowadzą rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

6. Komendant Główny Policji może prowadzić rejestr centralny wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli organów Policji, w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów, o których mowa w ust. 5.

7. W komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zarządzenia w sprawie kontroli operacyjnej można odrębnie ewidencjonować dane zawarte w dokumentacji z kontroli, w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy Policji rejestrów, o których mowa w ust. 5.

§ 3.
1. Przekazywanie dokumentacji kontroli odbywa się za pośrednictwem posiadającego pisemne upoważnienie przedstawiciela Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, zwanego dalej „przedstawicielem organu Policji”.

2. Przedstawiciel organu Policji osobiście dostarcza wniosek o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli, bezpośrednio do Prokuratora Generalnego lub właściwego z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji, prokuratora okręgowego oraz właściwego sądu okręgowego, a także osobiście odbiera od tych podmiotów dokumenty po podjęciu przez nie stosownej decyzji.

§ 4.
1. W przypadku kontroli polegającej na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w szczególności obrazu, treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnej, informacje i dowody uzyskane w trakcie jej prowadzenia dokumentuje się w formie komunikatów, obejmujących treści zarejestrowane, z uwzględnieniem cech identyfikacyjnych adresata i nadawcy, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego dokumentuje się w sposób odzwierciedlający zarejestrowaną treść.

3. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, niepozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego można dokumentować w formie streszczenia.

4. Streszczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno umożliwiać przeprowadzenie analizy informacji uzyskanych podczas stosowania kontroli.

5. W przypadku zarejestrowania informacji i dowodów, o których mowa w ust. 1, w języku obcym, dokumentuje się je niezależnie od trybu określonego w ust. 2–4 także w języku polskim jako tłumaczenie z języka obcego.

§ 5.
1. Dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2, gromadzi się w odrębnych zbiorach tworzonych dla poszczególnych podmiotów, wobec których stosowana jest kontrola.

2. Pozostałą dokumentację związaną ze stosowaną kontrolą, z wyjątkiem określonej w § 1 ust. 5 pkt 4, gromadzi się w odrębnych zbiorach dokumentów związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 6.
Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli, zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, przekazuje się Prokuratorowi Generalnemu lub właściwemu, z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji, prokuratorowi okręgowemu, za pośrednictwem przedstawiciela organu Policji wnioskującego o zarządzenie kontroli.
§ 7.
Protokolarnego zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego albo zgromadzonych w toku kontroli zarządzonej przez organ Policji w przypadku, gdy sąd nie wyraził zgody na jej kontynuowanie, dokonuje stała lub powoływana doraźnie komisja.
§ 8.
1. Zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli przeprowadza się przez:

1) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3;

2) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników lub z ich kopii utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. Nr 24, poz. 252 oraz z 2008 r. Nr 20, poz. 122).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. T. Siemoniak

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 117, poz. 677.

Załącznik 1. [WZÓR]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. (poz. 697)

Załącznik nr 1

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR]

Załącznik nr 2

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - NOTATKA URZĘDOWA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – NOTATKA URZĘDOWA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR – PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika


 

Załącznik 5. [WZÓR - REJESTR POSTANOWIEŃ SĄDU DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLICJĘ]

Załącznik nr 5

WZÓR – REJESTR POSTANOWIEŃ SĄDU DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLICJĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - REJESTR ZGÓD DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ]

Załącznik nr 6

WZÓR – REJESTR ZGÓD DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLICJĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - REJESTR WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLICJĘ]

Załącznik nr 7

WZÓR – REJESTR WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLICJĘ

infoRgrafika

infoRgrafika


 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA