| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM WYKONAWCZY

na lata 2011–2013 do Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej,

podpisany w Damaszku dnia 21 lutego 2011 r.

PROGRAM WYKONAWCZY NA LATA 2011–2013 DO UMOWY O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM SYRYJSKIEJ REPUBLIKI ARABSKIEJ

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Syryjskiej Republiki Arabskiej, zwane dalej „Stronami”,

Przekonane o potrzebie rozwijania i wzmacniania przyjacielskich stosunków pomiędzy obydwoma krajami i pogłębiania współpracy w zakresie kultury, nauki, edukacji, środków masowego przekazu oraz młodzieży i sportu,

W celu realizacji Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Damaszku 18 lutego 1973 roku,

Uzgodniły następujący Program Wykonawczy na lata 20112013, zwany dalej Programem,

I. Edukacja (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

Artykuł 1

Strony będą współpracować przy wymianie:

1) statutów szkół dla szczególnie uzdolnionych i utalentowanych uczniów;

2) informacji o programach poradnictwa psychologicznego i socjalnego;

3) programów oświatowych dla małych dzieci;

4) publikacji, broszur i wyników badań naukowych dotyczących opieki nad osobami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych (osoby wysoce utalentowane oraz integracja uczniów niepełnosprawnych w szkołach).

W trakcie obowiązywania Programu, każda ze Stron zaprosi na jednotygodniowy pobyt dwóch specjalistów drugiej Strony w tej dziedzinie.

Artykuł 2

Strony będą wymieniać informacje na temat planowania w zakresie edukacji, danych statystycznych oraz lokalizacji szkół (school mapping). W trakcie obowiązywania Programu każda ze Stron zaprosi na jednotygodniowy pobyt dwóch specjalistów drugiej Strony w tej dziedzinie.

Artykuł 3

Strony będą wymieniać informacje oraz publikacje związane ze szkoleniem osób zajmujących się technikami edukacyjnymi oraz telewizyjnymi programami edukacyjnymi. W trakcie obowiązywania Programu każda ze Stron zaprosi na jednotygodniowy pobyt dwóch specjalistów drugiej Strony w tej dziedzinie.

Artykuł 4

Strony będą współpracować w zakresie wymiany projektów i programów szkoleniowych oraz wyników badań dotyczących programów szkoleniowych. W trakcie obowiązywania Programu każda ze Stron zaprosi na jednotygodniowy pobyt dwóch specjalistów drugiej Strony w tej dziedzinie.

Artykuł 5

Strony będą współpracować w zakresie wymiany informacji związanych z nauczaniem informatyki oraz książkami elektronicznymi. W trakcie obowiązywania Programu każda ze Stron zaprosi na jednotygodniowy pobyt jednego specjalistę drugiej Strony w tej dziedzinie.

Artykuł 6

Strony będą współpracować w zakresie wymiany informacji na temat systemów egzaminacyjnych i systemów oceniania. W trakcie obowiązywania Programu każda ze Stron zaprosi na jednotygodniowy pobyt jednego specjalistę drugiej Strony w tej dziedzinie.

Artykuł 7

Strony będą wspierać zaangażowanie uczniów w działalność kulturalną oraz ich udział w konkursach kulturalnych, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych w obu krajach.

Artykuł 8

Strony będą wspierać współpracę między Narodowymi Komitetami UNESCO obu krajów w ramach działań podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, środków społecznego przekazu oraz sportu i młodzieży.

II. Szkolnictwo Wyższe i Badania Naukowe

Artykuł 9

Strona syryjska, każdego roku przyzna Stronie polskiej 10 miejsc na 10-miesięczne kształcenie w Instytucie Nauczania Języka Arabskiego dla Cudzoziemców w Damaszku (Ministerstwo Edukacji), wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Artykuł 10

1. Strony będą popierać nawiązanie bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami naukowo-badawczymi obu krajów w zakresie:

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych;

2) wymiany pracowników naukowo dydaktycznych, naukowców i specjalistów w celu prowadzenia wykładów i udziału w kongresach, seminariach naukowych, konferencjach i sympozjach;

3) szczególnych dziedzin współpracy, z uwzględnieniem archeologii. Zasady finansowania opracowane będą przez zainteresowane instytucje.

2. W przypadku zainteresowania innymi formami współpracy, właściwe organy obu Stron odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe i badania naukowe będą prowadzić bezpośrednie rozmowy w celu opracowania właściwych rozwiązań.

Artykuł 11

Strona polska, każdego roku przyzna Stronie syryjskiej 6 miejsc na studiach drugiego stopnia (magisterskich) wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych Strony polskiej.

Artykuł 12

Strona syryjska, każdego roku przyzna Stronie polskiej 6 miejsc (każde na 3 miesiące), co stanowić będzie łącznie 18 miesięcy, na staże naukowe i badawcze w różnych specjalnościach.

Artykuł 13

Strony będą wspierać zaangażowanie studentów w działalność kulturalną i ich udział w konkursach kulturalnych, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych w obu krajach.

III. Kultura i sztuka

Artykuł 14

Strony będą popierały, na zasadzie wzajemności, organizowanie Tygodni Filmowych w drugim kraju, z udziałem 2-osobowych delegacji. Warunki przeprowadzenia Tygodni Filmowych zostaną uzgodnione bezpośrednio między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 15

Strony będą umożliwiać dostęp do swoich produkcji filmowych, przy czym zasady udostępniania zostaną szczegółowo określone w umowach licencyjnych.

Artykuł 16

Strony będą wspierać udział kinematografii drugiego kraju w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w swoich krajach, zgodnie z regulaminami takich festiwali.

Artykuł 17

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między polskimi i syryjskimi instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kinematografii.

Artykuł 18

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków oraz przy wykopaliskach między zainteresowanymi polskimi instytucjami, w tym Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego a Generalną Dyrekcją ds. Starożytności i Muzeów Syryjskiej Republiki Arabskiej w zakresie badań archeologicznych prowadzonych w Syryjskiej Republice Arabskiej. Szczegóły współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 19

Strony będą dążyły do przyjęcia po 3 specjalistów w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków, na dwutygodniowe wizyty studyjne.

Artykuł 20

Strony będą wymieniać publikacje i książki związane z ochroną i konserwacją dóbr kultury.

Artykuł 21

Strony będą współpracować w celu zapobiegania nielegalnemu importowi, eksportowi i handlowi dobrami kultury stanowiącymi ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie oraz konwencjami międzynarodowymi stosowanymi w obu państwach. Strony uznają, że dobra kultury, które zostały nielegalnie wwiezione na terytorium drugiego państwa powinny zostać zwrócone.

Artykuł 22

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie a Wyższym Instytutem Muzycznym w Damaszku.

Artykuł 23

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę pomiędzy wyższymi szkołami teatralnymi w Rzeczypospolitej Polskiej a Wyższym Instytutem Dramatycznym w Damaszku.

Artykuł 24

Każda ze Stron zaprosi na dwutygodniowy pobyt specjalistę z dziedziny teatru reprezentującego drugą Stronę. Szczegóły zostaną uzgodnione na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 25

Strony będą wspierać współpracę między instytucjami zajmującymi się współczesnymi sztukami wizualnymi w każdym z krajów w zakresie organizowania wystaw, pobytu artystów, kuratorów i krytyków sztuki, sympozjów i konferencji oraz innych form działalności.

Artykuł 26

Strony będą dążyć do wymiany wystaw artystycznych, w tym wystaw sztuki współczesnej, jak również spektakli teatralnych i koncertów. Szczegóły zostaną uzgodnione na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 27

Strony będą wspierać współpracę między podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.

Artykuł 28

Strona syryjska deleguje swojego przedstawiciela w celu zapoznania się z działalnością polskich instytucji kulturalnych. Szczegóły zostaną uzgodnione na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 29

Strony będą wspierać współpracę instytucji zajmujących się promocją czytelnictwa i literatury, wspieraniem działań tłumaczy i wydawców oraz organizacją targów książki, w celu zintensyfikowania wymiany literackiej między obu krajami.

Artykuł 30

Strona syryjska deleguje swojego przedstawiciela w celu zapoznania się z metodami pracy i prowadzenia dokumentacji w bibliotekach polskich. Szczegóły zostaną uzgodnione na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 31

Strony rozważą możliwość wymiany ekspertów w celu zapoznania się z metodami konserwacji rękopisów. Szczegóły zostaną uzgodnione na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 32

Strony będą wspierać wymianę solistów oraz zespołów muzycznych i teatralnych oraz ich udział w imprezach międzynarodowych organizowanych w drugim kraju. Szczegóły zostaną uzgodnione na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 33

Strony będą popierały wymianę artystów i zespołów ludowych oraz ich udział w międzynarodowych imprezach i festiwalach folkloru organizowanych w drugim kraju. Szczegóły zostaną uzgodnione na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 34

Strony będą wspierać współpracę instytucji i organizacji związanych z ruchem amatorskim i sztuką ludową.

Artykuł 35

Strony będą wspierać rozwój współpracy w zakresie zarządzania archiwami, w tym bezpośrednie kontakty pomiędzy archiwami państwowymi. Strony ułatwią dostęp do swoich archiwów w celach naukowych i społecznych, zgodnie ze swoimi przepisami i na zasadzie wzajemności.

Artykuł 36

Strony będą wspierać wymianę studentów i pracowników naukowych w celu prowadzenia prac badawczych. Strony umożliwią dostęp do swoich archiwów, bibliotek i zasobów muzealnych. Szczegółowe warunki zostaną uzgodnione bezpośrednio między właściwymi instytucjami.

IV. Informacja

Artykuł 37

1. Strony będą sprzyjać nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między Telewizją Polską S.A. i Polskim Radiem S.A. a Syryjskim Radiem i Telewizją w ramach dwustronnych umów o współpracy.

2. Strony będą wspierać rozwój współpracy między publicznym radiem i nadawcami telewizyjnymi obu krajów oraz między redakcjami dzienników, czasopism i agencjami informacyjnymi.

V. Młodzież i sport

Artykuł 38

Strony będą wspierać rozwój kontaktów młodzieży obu krajów.

Artykuł 39

Strony zachęcać będą organizacje sportowe obu krajów do zawierania umów o współpracy w celu wymiany zespołów sportowych, trenerów i ekspertów we wszystkich sportach.

VI. Wymiana osób

Artykuł 40

Wymiana osób będzie odbywała się w ramach studiów wyższych, staży naukowo-badawczych i wizyt studyjnych.

Artykuł 41

Wymiana osób będzie się odbywała na następujących zasadach:

1) Strona wysyłająca zaproponuje program wizyty oraz wskaże artykuł Programu stanowiący podstawę wizyty;

2) Po otrzymaniu zgody Strony przyjmującej na złożenie wizyty i akceptacji kandydata, Strona wysyłająca zawiadomi Stronę przyjmującą, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem o terminie przyjazdu i środkach transportu;

3) Kandydaci zgłoszeni w ramach Programu powinni znać język Strony przyjmującej albo język angielski lub francuski.

Artykuł 42

W przypadku wizyt krótkoterminowych (do 30 dni):

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do stolicy państwa Strony przyjmującej i z powrotem oraz zapewnia, że uczestnik posiada ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków chyba, że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów państwa przyjmującego;

2) Strona przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz opłaca podróże wewnątrz kraju w ramach uzgodnionego programu wizyty.

Artykuł 43

W ramach wymiany prowadzonej na podstawie Artykułów 9, 10 ust. 1, pkt 1 i 10 ust. 1, pkt 2, 11 i 12 Programu:

1) Strona przyjmująca nie pokrywa kosztów podróży do miejsca odbywania nauki i z powrotem;

2) Strona wysyłająca wypłaca osobom uczestniczącym w wymianie środki finansowe na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia swoich obywateli w państwie przyjmującym;

3) Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej Programem będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków chyba, że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów państwa przyjmującego;

4) Strona przyjmująca zapewni bezpłatną naukę w publicznych (państwowych) szkołach wyższych oraz odpłatne zakwaterowanie w domach akademickich. Strona polska zapewni bezpłatną naukę w publicznych szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Artykuł 44

Warunki wymiany specjalistów, o których mowa w Artykułach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 będą każdorazowo uzgadniane bezpośrednio między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 45

Warunki finansowe współpracy, o której mowa w artykułach 7 i 13 Programu, będą każdorazowo uzgadniane bezpośrednio między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 46

Osoby, które rozpoczęły studia wyższe lub staże przed wejściem w życie Programu, będą kontynuować naukę do czasu jej zakończenia, na warunkach ustalonych w podpisanym wcześniej Programie Wykonawczym.

VII. Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 47

Program nie wyklucza możliwości innych form współpracy w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, pod warunkiem uzgodnienia ich na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 48

Strony mogą proponować wprowadzenie zmian do Programu poprzez wymianę not dyplomatycznych, nie później jednak niż na 60 dni przed upływem kolejnego roku kalendarzowego.

Artykuł 49

Program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2013 roku. Jeżeli Program nie zostanie wypowiedziany notą dyplomatyczną na co najmniej 60 dni przed upływem terminu jego ważności, będzie obowiązywał do dnia wejścia w życie kolejnego programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Sporządzono w Damaszku, dnia 21 lutego 2011 roku w dwóch egzemplarzach każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w ich interpretacji, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »