| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego2)

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. Nr 204, poz. 1579) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w zakresie ryzyka z tytułu transakcji sekurytyzacyjnych, w których dom maklerski jest inwestorem, jednostką inicjującą lub jednostką sponsorującą – sposób i zasady pomiaru i zarządzania ryzykiem w przypadku sekurytyzacji aktywów, mające na celu w szczególności zapewnienie pełnego odzwierciedlenia istoty ekonomicznej transakcji;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w zakresie ryzyka utraty płynności – sposób i zasady zarządzania płynnością finansową uwzględniające w szczególności:

a) rodzaje działalności, walut i podmiotów, bieżące pozyskiwanie środków płynnych oraz przyszłe potrzeby, alternatywne scenariusze i plan awaryjny w zakresie utrzymania płynności płatniczej oraz zawierające odpowiednie mechanizmy alokacji kosztów płynności, korzyści i ryzyka; zasady te powinny uwzględniać bieżące i przewidywane istotne przepływy pieniężne dotyczące aktywów, pasywów, pozycji pozabilansowych, w tym zobowiązań warunkowych, w tym wobec jednostek lub podmiotów utworzonych dla celów sekurytyzacji albo innych jednostek lub podmiotów specjalnego przeznaczenia, w stosunku do których dom maklerski pełni rolę jednostki sponsorującej lub dostarcza pomoc w celu utrzymania płynności finansowej, oraz wynikające z nich możliwe skutki ryzyka utraty reputacji,

b) rozróżnienie między majątkiem obciążonym a majątkiem wolnym od obciążeń, który jest dostępny przez cały czas, także w sytuacjach nadzwyczajnych; dom maklerski bierze przy tym również pod uwagę podmiot, który jest w posiadaniu tych aktywów, państwo, w którym prowadzone są rejestry lub rachunki, na których zapisane są te aktywa, a także monitoruje i analizuje możliwości upłynnienia aktywów, w tym uwzględnia prawne i faktyczne ograniczenia możliwego transferu płynności i majątku wolnego od obciążeń pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim.”;

2) w § 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dom maklerski posiada plan awaryjny na wypadek zaburzeń płynności finansowej, określający w szczególności sposób pokrycia zobowiązań w przypadku ewentualnej utraty płynności. Plan awaryjny podlega regularnemu przeglądowi, w szczególności jest uaktualniany na podstawie zatwierdzonych przez zarząd:

1) analiz, o których mowa w ust. 3,

2) testów

– przeprowadzonych dla różnych, w tym alternatywnych, scenariuszy.”;

3) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. 1. Dom maklerski w strategiach i procedurach dotyczących ryzyka płynności określa w szczególności różne sposoby ograniczania ryzyka utraty płynności, w tym, podlegający regularnym przeglądom:

1) system limitów i zabezpieczenia przed utratą płynności przewidzianych na okoliczność zdarzeń związanych z zagrożeniem dla stabilności rynku finansowego;

2) odpowiednio zdywersyfikowany system finansowania i dostęp do zasobów finansowania.

2. Dom maklerski, wypełniając obowiązki, o których mowa w ust. 1, bierze pod uwagę potencjalne skutki scenariuszy alternatywnych przewidzianych dla profilu działalności oraz rynku, na którym prowadzi on działalność, a także elementy wspólne z innymi scenariuszami. Dom maklerski bierze pod uwagę również różne horyzonty czasowe i zmienne natężenie warunków skrajnych.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Komisji 2009/83/WE z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. UE L 196 z 28.07.2009, str. 14) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 97).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »