REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 243 poz. 1450

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768 i Nr 204, poz. 1195) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Organ właściwy do udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców lub rejestru PESEL występuje o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy, jeżeli o udostępnienie danych jednostkowych wnioskuje osoba lub jednostka organizacyjna, która wykazała interes faktyczny. Wystąpienie, na piśmie, kieruje się do osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca.
§ 3.
Wystąpienie, o którym mowa w § 2, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;

2) wskazanie danych jednostkowych, o których udostępnienie wnosi wnioskodawca;

3) informację o wskazanym przez wnioskodawcę celu, do którego udostępnione dane zostaną wykorzystane;

4) termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni;

5) pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.

§ 4.
Wystąpienie doręcza się za pokwitowaniem przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.2)).
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 3)

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 667).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 5 października 2011 r. (poz. 1450)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR UPROSZCZONEGO WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELETRANSMISJI DANYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR UPROSZCZONEGO WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELETRANSMISJI DANYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELETRANSMISJI DANYCH, W DRODZE WERYFIKACJI]

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELETRANSMISJI DANYCH, W DRODZE WERYFIKACJI

infoRgrafika

[1] § 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. poz. 1947). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2014 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA