| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 16 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Spełnianie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1) budowlanych:

a) przez wszystkie obiekty – książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, oraz

b) przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;

2) przeciwpożarowych – opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

3) sanitarnych – opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1) budowlanych – książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego – protokołem z kontroli obiektu budowlanego;

2) przeciwpożarowych – opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

3) sanitarnych – opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań w sposób określony w ust. 2.”;

2) § 5–9 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii, a także zmiana i potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;

2) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiada;

3) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

4) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;

5) liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;

6) opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;

7) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;

8) wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1;

2) dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1.

4. Marszałek województwa może ustalić wzór ankiety, stanowiącej załącznik do wniosku, stwierdzającej stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wnioskodawca. W takim przypadku opis obiektu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, we wniosku nie jest wymagany.

§ 6. Przed wydaniem decyzji o:

1) zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii,

2) zmianie zaszeregowania do rodzaju oraz nadanej kategorii,

3) potwierdzeniu zaszeregowania do rodzaju oraz nadanej kategorii

– obiekt hotelarski podlega ocenie co do spełnienia wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1.

§ 7. W sprawach o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1–3 i § 6.

§ 8. 1. Organy uprawnione do kontroli obiektów w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dokonują kontroli w każdym czasie:

1) z urzędu – jeżeli jest to uzasadnione informacjami o zmianie warunków działania lub naruszenia wymagań;

2) na wniosek przedsiębiorcy, stowarzyszenia działającego w zakresie turystyki i hotelarstwa lub stowarzyszenia reprezentującego interesy konsumentów.

2. Marszałek województwa dokonuje z urzędu okresowych kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, nie rzadziej niż co trzy lata. Kontrole te mogą obejmować także spełnienie wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 9. 1. Kontroli, o której mowa w § 8, dokonuje się zgodnie z zasadami kontroli przedsiębiorców określonymi w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.4)).

2. Organ kontrolujący przekazuje odpis protokołu kontroli organowi prowadzącemu ewidencję obiektu.

3. Jeżeli wyniki przeprowadzonej kontroli obiektu hotelarskiego wskazują na to, że zachodzą przesłanki zmiany rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenia nadanej mu kategorii, marszałek województwa dokonuje ponownej oceny obiektu.

4. Marszałek województwa może odstąpić od ponownej oceny obiektu, o której mowa w ust. 3, jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie wyraził zgodę na zmianę rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenie nadanej mu kategorii.

5. Jeżeli podczas wykonywanych czynności kontrolnych ujawniony został fakt zmiany przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, a przedsiębiorca ten nie wystąpił z wnioskiem do właściwego marszałka województwa o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania, organ kontrolujący odstępuje od dalszych czynności kontrolnych obiektu i wzywa tego przedsiębiorcę do złożenia wniosku o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania pod rygorem wydania decyzji o uchyleniu zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz wykreślenia obiektu z ewidencji obiektów hotelarskich.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.

2. Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest:

1) decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania kategorii;

2) zgłoszenie innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie.

3. Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiada.

4. Założenie karty ewidencyjnej obiektu wpisuje się do wykazu kart ewidencyjnych, oddzielnego dla każdego z rodzajów obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, opatrując wpis datą i podpisem osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

5. W ramach ewidencji obiektów hotelarskich prowadzi się wykaz przyrzeczeń zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwany dalej „wykazem promes”.

6. Podstawą umieszczenia w wykazie promes, o którym mowa w ust. 5, jest ostateczna decyzja marszałka województwa o przyrzeczeniu zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

7. Dla każdego obiektu, który uzyskał promesę, zakłada się kartę ewidencyjną obiektu posiadającego promesę.”;

4) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 7.”;

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2, powinny być przechowywane łącznie z kartami ewidencyjnymi obiektów, a dokument, o którym mowa w § 12 ust. 6, powinien być przechowywany łącznie z kartami ewidencyjnymi obiektów posiadających promesy.”;

6) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego zawiera:

1) określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – wraz z adresem miejsca zamieszkania;

2) nazwę i adres obiektu;

3) określenie rodzaju i kategorii obiektu;

4) informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu;

5) opis obiektu zawierający informacje o liczbie miejsc noclegowych, liczbie jednostek mieszkalnych oraz ich strukturze, zakresie świadczonych usług, położeniu obiektu, numerze telefonu, a także – o ile obiekt posiada – numerze faksu, adresie poczty elektronicznej oraz adresie strony internetowej;

6) informacje o promesach, decyzjach dotyczących rodzaju i kategorii obiektu oraz o dopuszczonych odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług;

7) informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Karta ewidencyjna obiektu posiadającego promesę zawiera:

1) określenie przedsiębiorcy, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – wraz z adresem miejsca zamieszkania;

2) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

3) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu;

4) wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które zamierza ubiegać się przedsiębiorca, który uzyskał promesę;

5) termin ważności promesy.”;

7) § 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„§ 17. 1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, informacje o:

1) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;

2) uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii – w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

3) zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;

4) zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;

5) zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;

6) zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.

§ 18. 1. Organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich wydaje z urzędu decyzję o uchyleniu zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz o wykreśleniu obiektu z ewidencji, jeżeli:

1) przedsiębiorca wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż rok świadczenia usług hotelarskich;

2) przedsiębiorca wpisany do ewidencji poinformował marszałka województwa prowadzącego ewidencję o rezygnacji ze stosowania w obiekcie nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;

3) przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;

4) przedsiębiorca będący osobą fizyczną zmarł, a jego następcy prawni nie wystąpili z wnioskiem o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii;

5) przedsiębiorca, który rozpoczął świadczenie usług w obiekcie hotelarskim posiadającym zaszeregowanie do rodzaju i nadaną kategorię na podstawie decyzji wydanej innemu przedsiębiorcy, nie wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług w obiekcie lub nie wystąpił z takim wnioskiem w terminie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia go przez marszałka województwa o obowiązku złożenia wniosku o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu;

6) obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe lub inne określone odrębnymi przepisami;

7) stan obiektu hotelarskiego uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

2. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, wykreśla z urzędu obiekt z ewidencji, jeżeli:

1) przedsiębiorca lub rolnik wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż rok świadczenia usług hotelarskich;

2) przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;

3) przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik, świadczący usługi hotelarskie w obiekcie, zmarł;

4) obiekt nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami;

5) stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

3. Organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich wykreśla z urzędu obiekt z wykazu obiektów, które uzyskały promesę, jeżeli:

1) przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, przed upływem terminu jej ważności nie złożył właściwemu marszałkowi województwa kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii;

2) przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii;

3) przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z wykazu obiektów, które uzyskały promesę;

4) przedsiębiorca, któremu udzielono promesy, uzyskał decyzję o odmowie zaszeregowania obiektu do rodzaju i nadania kategorii.”;

8) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Do wniosków w postępowaniach o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz o nadanie kategorii, a także w postępowaniach o zmianę i potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii, złożonych przez przedsiębiorców, a nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przedsiębiorcy posiadający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju hotel albo motel danej kategorii, dostosują obiekt do wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 171, poz. 1016.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 16 listopada 2011 r. (poz. 1553)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

Lp.

Wymagania

Kategorie

*****

****

***

**

*

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku stanowiącą funkcjonalnie całość, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3

Górna osłona nad głównym wejściem, usytuowanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych lub obrotowych

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

4

Górna osłona nad podjazdem do obiektu

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

5

Oddzielne wejście i wydzielona droga bagażu gości

o

o

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Wydzielona droga dostaw

Nie dotyczy hoteli *** w zwartej zabudowie miejskiej

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

7

Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

8

1) Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gości

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

2) Zapewnienie strzeżonego parkingu, strzeżonego garażu, strzeżonego miejsca postojowego lub usługi odwozu/przywozu samochodu na/z strzeżony parking

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Hotele poza zwartą zabudową miejską: zapewnienie parkingu, garażu lub miejsca postojowego

 

 

 

 

o

 

o

 

o

 

 

4) Zapewnienie strzeżonego parkingu lub strzeżonego garażu dla wszystkich j.m.

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

II. Instalacje i urządzenia techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45–60%

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

 

2) wentylacja mechaniczna zapewniająca wymianę powietrza oraz usuwająca zapachy w całym obiekcie

 

 

 

 

o

o

 

 

 

 

W salach konferencyjnych hoteli/moteli kategorii ***, o ile są w obiekcie, wymagana jest klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45–60%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna – nie dotyczy hoteli/moteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

Spełnienie wymagań potwierdza się następującymi dokumentami: ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego

10

W części pobytowej – j.m.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45–60%

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

Dotyczy hoteli/moteli kategorii ****, co do których wniosek o zaszeregowanie został złożony po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 259, poz. 1553)

 

2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna – nie dotyczy hoteli/moteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań

 

 

 

 

o

o

o

o

o

o

Spełnienie wymagań potwierdza się następującymi dokumentami: ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego

11

Wentylacja mechaniczna wyciągowa w w.h.s.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Dla kategorii ** i * dopuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zaopatrzeniu w ciepłą wodę, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustępowych przekraczającej 6,5 m3

12

Ogrzewanie w całym obiekcie lub w części nieklimatyzowanej

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

13

Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

14

Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

15

Telefon i faks dostępny dla gości w recepcji – w przypadku wyposażenia recepcji w faks

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

Dostęp do internetu w jednostkach mieszkalnych lub na odrębnych stanowiskach

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

17

Instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych i telewizyjnych

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

18

Dźwigi osobowe lub schody ruchome w obiektach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) poniżej kondygnacji 0, o ile są tam usytuowane pomieszczenia usługowe (np. garaże, zespół odnowy biologicznej)

o

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) powyżej 1 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości

o

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) powyżej 2 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości

 

 

o

o

 

 

 

 

 

 

 

4) powyżej 3 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości

 

 

 

 

o

o

 

 

 

 

 

5) powyżej 4 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

19

Oddzielny dźwig towarowo-osobowy, o ile wymagany jest dźwig osobowy

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy hoteli/moteli **** posiadających do 50 j.m.

20

Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądotwórczy w obiektach powyżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 150 j.m.

o

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 200 j.m.

 

 

o

o

 

 

 

 

 

 

 

3) 300 j.m.

 

 

 

 

o

o

 

 

 

 

 

III. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Hall recepcyjny wielofunkcyjny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) w obiektach do 50 j.m.

– o powierzchni minimum (w m2)

50

50

30

30

20

20

20

20

10

10

 

2) w obiektach powyżej 50 j.m.

– o powierzchni dodatkowej (w m2) dla każdej j.m. powyżej 50 j.m.

0,8

0,8

0,5

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

22

Zespół higieniczno-sanitarny przy części ogólnodostępnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie minimum:

 

1) umywalki z blatem lub półką

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

2) lustro nad każdą umywalką, z górnym lub bocznym oświetleniem

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

3) dozownik z płynnym mydłem

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

4) pojemnik na papier i odpady

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

5) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

6) wieszaki ścienne, również w kabinach WC

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

7) WC (w obiektach kategorii *** – ***** oddzielne dla kobiet i mężczyzn)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

8) pisuar w WC męskim, gdy są WC oddzielne dla kobiet i mężczyzn

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

IV. Część mieszkalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Powierzchnia mieszkalna pokoju w m2 (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pokój 1-osobowy

14

14

12

12

10

10

9

9

8

8

 

2) pokój 2-osobowy

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

 

3) pokój 3-osobowy

 

 

 

 

16

16

15

15

14

14

 

4) pokój 4-osobowy

 

 

 

 

 

 

18

18

16

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

5) pokój większy niż 4-osobowy

– powierzchnia pokoju 4-osobowego plus dodatkowo w m2 na każdą następną osobę

 

 

 

 

 

 

4,5

4,5

4

4

W obiektach * – ***, które powstały w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, z późn. zm.), dopuszcza się odstępstwo do 10% powierzchni mieszkalnej pokoju, zrekompensowane powierzchnią pozostałych części j.m. i funkcjonalnością umeblowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Jednostka apartamentowa obejmująca co najmniej: salon o powierzchni co najmniej 25 m2, sypialnię z łazienką, część wejściową pomocniczą z wydzielonym dodatkowo WC

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

25

Wyznaczone jednostki mieszkalne dla palących

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

1. Wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Zestaw wyposażenia meblowego

– w obiektach *** – ***** – jednolity komplet,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– w obiektach * i ** dopuszcza się meble wielofunkcyjne, z wyjątkiem łóżek:

 

1) łóżko jednoosobowe o wymiarach co najmniej 90 x 200 cm

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

2) łóżko dwuosobowe o wymiarach co najmniej 140 x 200 cm

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

3) nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

4) szafa lub wnęka garderobiana, co najmniej trzy wieszaki na osobę

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

5) biurko lub stół

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

6) bagażnik

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

7a) krzesło jedno na pokój

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

 

b) krzesło lub inny mebel do siedzenia (jedno miejsce na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój)

 

 

 

 

o

o

o

o

o

o

 

8) fotele wypoczynkowe co najmniej dwa lub kanapa (jeden fotel w pokojach jednoosobowych)

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

 

9) stolik

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

 

10) lustro

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

11) wieszak ścienny na wierzchnią odzież

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

27

Oświetlenie i gniazdka elektryczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) lampka nocna przy każdym miejscu do spania umożliwiająca czytanie w pozycji leżącej

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

2) lampa oświetlająca miejsce do pracy (stół lub biurko)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

3) oświetlenie ogólne

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

4) bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego przy miejscu do pracy (stół lub biurko)

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

5) dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28

Wyposażenie uzupełniające każdej j.m.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) telefon

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

2) instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

3) instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

4) wykładzina dywanowa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

5) firany, żaluzje lub rolety przepuszczające światło

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) zasłony, rolety lub żaluzje okienne zaciemniające

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa gości (również w języku angielskim) oraz usług hotelu/motelu

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

8) hotelowe/motelowe materiały piśmiennicze

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

9) popielniczka w j.m. wyznaczonych dla palących

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

10) zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnik,

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

11) torba na bieliznę gościa zleconą do prania

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

12) kosz na śmieci co najmniej trudno zapalny w pokojach bez w.h.s.

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

 

13) sejf

o

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) minibar lub lodówka

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

 

15) woda butelkowana w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

16) szklanki lub inne naczynia do picia w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

2. Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Wyposażenie podstawowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

2) umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

3) WC

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

30

Wyposażenie uzupełniające:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) osłona wanny lub natrysku

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej)

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

3) mydelniczka, papiernica, wieszaki ścienne, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

5) gniazdko elektryczne z osłoną

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

6) suszarka do włosów

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

 

7) waga osobowa

o

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) pojemnik na śmieci co najmniej trudno zapalny

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

9) telefon

o

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) zestaw minimum dla jednej osoby:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) mydełko toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

b) ręcznik

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

c) ręcznik kąpielowy

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

d) płaszcz kąpielowy

o

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) szklanka lub kubeczek jednorazowy

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

f) torba higieniczna

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

31

Procent pokoi z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

100

100

100

100

100

100

50

50

25

10

W obiektach nowo budowanych – 100% bez względu na kategorię obiektu

32

Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne w części pobytowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w.h.s. na jedno urządzenie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) umywalka z blatem lub półką

 

 

 

 

 

 

5

5

5

5

 

b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskowa

 

 

 

 

 

 

10

10

15

15

 

c) WC z umywalkami (co najmniej jeden osobny dla kobiet i jeden osobny dla mężczyzn)

 

 

 

 

 

 

15

15

20

20

 

2) wyposażenie dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) lustro

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

 

b) dozownik z płynnym mydłem

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

 

c) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

 

d) pojemnik co najmniej trudno zapalny na papier i odpady

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

 

e) wieszaki ścienne

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

 

V. Oferta usług podstawowych i uzupełniających

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Zapewnienie sprzedaży gościom gorących napojów przez całą dobę

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

34

Zapewnienie gościom sprzedaży gorących napojów przez całą dobę; dopuszcza się zamiennie sprzedaż z automatów i sprzedaż w recepcji lub dostępność kawy i herbaty w pokojach

 

 

 

 

o

o

o

o

o

o

35

Budzenie

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

36

Podawanie posiłków do j.m. – room-service czynny przez co najmniej 18 godz. na dobę

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

37

Usługa bagażowa przez całą dobę

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

38

Przechowywanie bagażu gości, także przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju, a także przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości – czynne całą dobę

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

39

Kwiaciarnia lub możliwość dostarczenia kwiatów

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

40

Akceptacja kart płatniczych

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Dla hoteli/moteli * i ** obowiązek akceptacji kart płatniczych powstaje w obiektach posiadających powyżej 50 j.m.

41

Sprzedaż lub udostępnianie prasy codziennej

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

42

Sprzedaż kosmetyków, środków higieny osobistej

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

43

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, możliwość skorzystania z apteczki i przywołania pomocy medycznej; personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44

Usługi gastronomiczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) restauracja – dopuszcza się w hotelu/motelu kategorii *** brak restauracji, jeżeli w odległości do 500 m od obiektu znajduje się restauracja

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

2) aperitif-bar lub bar kawowy

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

3) podawanie śniadań

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

45

Zespół sal wielofunkcyjnych, dostosowanych do charakteru obiektu – konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych itp.

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

46

Zespół odnowy biologicznej: basen kąpielowy, sauna, siłownia, solarium, masaże i inne usługi rekreacyjne – co najmniej dwa rodzaje usług

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

47

Sala klubowa z telewizorem

 

 

 

 

o

o

 

 

 

 

 

Nie dotyczy obiektów, które posiadają sale wielofunkcyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Możliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym

 

 

 

 

 

 

o

o

o

o

Nie dotyczy obiektów posiadających możliwość odbioru programów telewizyjnych we wszystkich j.m.

49

Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odzieży gości

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

50

Zmiana pościeli i ręczników:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) codziennie lub na życzenie gości

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 

 

2) co trzy dni lub na życzenie gości

 

 

 

 

o

o

o

o

o

o

51

Sprzątanie j.m. codziennie lub na życzenie gościa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

VI. Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Jednolity ubiór dla poszczególnych służb hotelowych

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

 Objaśnienie znaków i skrótów:

H

hotel

M

motel

*

kategoria jedna gwiazdka

**

kategoria dwie gwiazdki

***

kategoria trzy gwiazdki

****

kategoria cztery gwiazdki

*****

kategoria pięć gwiazdek

o

wymaganie obowiązuje

j.m.

jednostka mieszkalna

w.h.s.

węzeł higieniczno-sanitarny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »