reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm.4)) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia:

1) wdrażają postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/60/UE z dnia 23 maja 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tebufenozydu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2011, str. 58);

2) wykonują postanowienia:

a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 702/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej proheksadion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 190 z 21.07.2011, str. 28),

b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 703/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej azoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 190 z 21.07.2011, str. 33),

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 704/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej azymsulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 190 z 21.07.2011, str. 38),

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 705/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej imazalil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 190 z 21.07.2011, str. 43),

e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 736/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluroksypyr, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2011, str. 37),

f) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 786/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 1-naftyloacetamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 203 z 06.08.2011, str. 11),

g) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 787/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej kwas 1-naftylooctowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 203 z 06.08.2011, str. 16),

h) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 788/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluazifop-P, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 203 z 06.08.2011, str. 21),

i) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 797/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spiroksamina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 205 z 10.08.2011, str. 3),

j) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 798/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej oksyfluorofen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 205 z 10.08.2011, str. 9),

k) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 800/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej teflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 205 z 10.08.2011, str. 22),

l) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 806/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluchinkonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 206 z 11.08.2011, str. 39),

m) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 810/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej krezoksym metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 207 z 12.08.2011, str. 7),

n) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 820/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej terbutyloazyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 209 z 17.08.2011, str. 18),

o) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 974/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej akrynatryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 255 z 01.10.2011, str. 1),

p) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1143/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej prochloraz, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 293 z 11.11.2011, str. 26).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964, z 2006 r. Nr 17, poz. 138, Nr 59, poz. 414, Nr 132, poz. 926, Nr 167, poz. 1187 i Nr 220, poz. 1609, z 2007 r. Nr 50, poz. 333, Nr 101, poz. 681, Nr 163, poz. 1159 i Nr 234, poz. 1723, z 2008 r. Nr 144, poz. 909, z 2009 r. Nr 3, poz. 15 i Nr 138, poz. 1128, z 2010 r. Nr 87, poz. 571 i Nr 212, poz. 1393 oraz z 2011 r. Nr 124, poz. 707.

Załącznik 1. [TERMINY, W KTÓRYCH PODMIOT POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU I STOSOWANIA JEST OBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW BADAŃ, INFORMACJI, DANYCH, OCEN ORAZ KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI AKTYWNEJ I ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. (poz. 1673)

TERMINY, W KTÓRYCH PODMIOT POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU I STOSOWANIA JEST OBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW BADAŃ, INFORMACJI, DANYCH, OCEN ORAZ KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI AKTYWNEJ I ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślin

Terminy przedstawienia: wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących tożsamości i właściwości substancji aktywnej, potwierdzających, że substancja ta nie różni się istotnie odnośnie do stopnia czystości oraz rodzaju zanieczyszczeń i spełnia wymagania określone w przepisach szczególnych Unii Europejskiej dla tej substancji, oraz karty charakterystyki substancji aktywnej

Terminy przedstawienia: wyników badań, w tym również wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin, oraz karty charakterystyki środka ochrony roślin

1

2

3

4

1

(E)-5-deceno-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

2

(E,E)-8,10-dodecadieno-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

3

(Z)-8-dodeceno-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

4

(Z)-9-heksadecenal

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

5

(Z)-11-heksadecenal

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

6

(Z)-11-heksadeceno-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

7

(Z)-13-oktadecenal

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

8

(Z)-7-tetradecenal

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

 

1

2

3

4

9

1-dekanol

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

10

1-metylocyklopropen

1 maja 2006 r.

30 września 2006 r.

11

1-naftyloacetamid

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

12

2,4-D

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

13

2,4-DB

30 września 2004 r.

31 sierpnia 2006 r.

14

2-fenylofenol

31 maja 2010 r.

31 sierpnia 2013 r.

15

5-nitrogwajakolan sodu

1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

16

6-benzyloadenina

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

17

abamektyna

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2012 r.

18

acetamipryd

31 grudnia 2004 r.

30 czerwca 2005 r.

19

acybenzolar metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

20

aklonifen

1 września 2009 r.

1 października 2012 r.

21

akrynatryna

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

22

alfa-cypermetryna

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

23

amidosulfuron

1 listopada 2008 r.

1 lipca 2011 r.

24

amitrol

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

25

Ampelomyces quisqualis

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

26

azadyrachtyna

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

27

azoksystrobina

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

28

azymsulfuron

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

29

Bacillus subtilis

1 lipca 2007 r.

31 lipca 2007 r.

30

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

31

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

32

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

33

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

34

Beauveria bassiana

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

35

beflubutamid

1 stycznia 2008 r.

1 maja 2008 r.

36

benalaksyl

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

37

benfluralin

1 marca 2009 r.

1 listopada 2011 r.

38

bentazon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

39

bentiowalikarb

1 września 2008 r.

1 lutego 2009 r.

40

benzoesan denatonium

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

41

beta-cyflutryna

30 września 2004 r.

31 sierpnia 2006 r.

42

bifenazan

1 grudnia 2005 r.

31 stycznia 2006 r.

43

bifenoks

1 lutego 2009 r.

1 września 2011 r.

44

bispirybak

1 sierpnia 2011 r.

30 września 2011 r.

45

boskalid

1 września 2008 r.

1 lutego 2009 r.

46

bromadiolon

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

47

bromoksynil

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

48

bupirymat

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

49

chinoklamina

1 lutego 2009 r.

1 września 2011 r.

50

chinoksyfen

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

1

2

3

4

51

chinomerak

1 lipca 2011 r.

31 grudnia 2013 r.

52

chizalofop-P

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.

53

chlomazon

1 listopada 2008 r.

1 lipca 2011 r.

54

chlopyralid

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

55

chlorek didecylodimetyloamonu

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

56

chloridazon

1 stycznia 2009 r.

1 września 2011 r.

57

chloromekwat

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.

58

chloropiryfos

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

59

chloropiryfos metylowy

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

60

chlorotalonil

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

61

chlorotoluron

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

62

chlorowodorek trimetyloaminy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

63

chlorprofam

31 stycznia 2005 r.

30 września 2007 r.

64

chlorsulfuron

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

65

chlotianidyna

31 października 2006 r.

31 stycznia 2007 r.

66

Coniothyrium minitans

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

67

cyazofamid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

68

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

69

cyflufenamid

31 maja 2010 r.

31 lipca 2010 r.

70

cyflutryna

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

71

cyhalofop butylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

72

cyklanilid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

73

cykloksydym

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

74

cymoksanil

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

75

cynidon etylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

76

cypermetryna

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

77

cyprodynil

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

78

cyprokonazol

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

79

cyromazyna

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

80

daminozyd

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

81

dazomet

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

82

deltametryna

30 września 2004 r.

1 lipca 2006 r.

83

desmedifam

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

84

diatomit (ziemia okrzemkowa)

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

85

dichlorprop-P

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

86

dietofenkarb

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

87

difenakum

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

88

difenokonazol

1 lutego 2009 r.

1 września 2012 r.

89

diflubenzuron

1 lutego 2009 r.

1 września 2012 r.

90

diflufenikan

1 lutego 2009 r.

1 września 2011 r.

91

dikamba

1 lutego 2009 r.

1 września 2012 r.

92

diklofop

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

93

dikwat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

94

dimetachlor

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

 

1

2

3

4

95

dimetenamid-P

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

96

dimetoat

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

97

dimetomorf

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

98

dimoksystrobina

1 stycznia 2007 r.

1 stycznia 2007 r.

99

dinokap

1 kwietnia 2007 r.

31 sierpnia 2008 r.

100

ditianon

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

101

dodemorf

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

102

dodyna

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

103

dwutlenek węgla

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

104

epoksykonazol

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2012 r.

105

esfenwalerat

30 września 2004 r.

31 października 2005 r.

106

etefon

1 sierpnia 2007 r.

31 marca 2010 r.

107

etofenproks

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

108

etofumesat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

109

etoksazol

31 sierpnia 2005 r.

30 listopada 2005 r.

110

etoksysulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

111

etoprofos

1 stycznia 2008 r.

1 czerwca 2010 r.

112

etridiazol

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

113

etylen

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114

famoksadon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

115

FEN 560 (sproszkowane nasiona kozieradki pospolitej)

1 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2010 r.

116

fenamidon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

117

fenamifos

1 sierpnia 2007 r.

31 marca 2010 r.

118

fenarimol

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

119

fenazachina

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

120

fenbukonazol

1 lipca 2011 r.

31 grudnia 2013 r.

121

fenheksamid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

122

fenmedifam

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

123

fenoksaprop-P

1 lutego 2009 r.

1 września 2011 r.

124

fenoksykarb

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

125

fenpropidyna

1 lutego 2009 r.

1 września 2011 r.

126

fenpropimorf

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2012 r.

127

fenpyroksymat

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2012 r.

128

fipronil

1 stycznia 2008 r.

1 czerwca 2010 r.

129

flazasulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

130

flonikamid (IKI-220)

1 grudnia 2010 r.

1 grudnia 2010 r.

131

florasulam

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

132

fluazifop-P

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

133

fluazynam

1 marca 2009 r.

1 listopada 2011 r.

134

fluchinkonazol

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

135

fludioksonil

1 listopada 2008 r.

1 lipca 2011 r.

136

flufenacet

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

137

flumioksazyna

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

138

fluoksastrobina

1 września 2008 r.

1 lutego 2009 r.

 

1

2

3

4

139

fluometuron

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

140

fluopikolid

1 czerwca 2010 r.

31 lipca 2010 r.

141

fluorek sulfurylu

1 grudnia 2010 r.

1 grudnia 2010 r.

142

flupirsulfuron metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

143

flurochloridon

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

144

fluroksypyr

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

145

flurtamon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

146

flusilazol

1 kwietnia 2007 r.

 

147

flutolanil

1 marca 2009 r.

1 listopada 2011 r.

148

flutriafol

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

149

folpet

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

150

foramsulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

151

forchlorfenuron

1 maja 2006 r.

30 września 2006 r.

152

formetanat

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

153

fosetyl

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

154

fosforan żelazowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

155

fosforek cynku

1 lipca 2011 r.

31 grudnia 2013 r.

156

fosforek glinu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

157

fosforek magnezu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

158

fosforek wapnia

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

159

fosmet

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

160

fostiazat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

161

fuberidazol

1 marca 2009 r.

1 listopada 2011 r.

162

gibereliny

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

163

glifosat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

164

Gliocladium catenulatum

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

165

glufosynat

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

166

heksytiazoks

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

167

heptamaloksyloglukan

1 czerwca 2010 r.

31 lipca 2010 r.

168

hydrazyd maleinowy

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

169

hymeksazol

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

170

imazachin

1 lutego 2009 r.

1 września 2012 r.

171

imazalil

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

172

imazamoks

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

173

imazosulfuron

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

174

imidachlopryd

1 września 2009 r.

1 października 2012 r.

175

indoksakarb

1 maja 2006 r.

30 września 2006 r.

176

iprodion

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

177

iprowalikarb

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

178

izoksaben

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

179

izoksaflutol

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

180

izomaślan Z,Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

181

izoproturon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

182

jodosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

1

2

3

4

183

joksynil

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

184

kaptan

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

185

karbendazym

1 lipca 2011 r.

1 sierpnia 2012 r.

186

karbid

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

187

karbetamid

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

188

karboksyna

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

189

karfentrazon etylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

190

karwon

1 września 2008 r.

1 lutego 2009 r.

191

keton metylononylowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

192

kletodym

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

193

klodinafop

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

194

klofentezyna

1 lutego 2009 r.

1 września 2012 r.

195

krezoksym metylu

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

196

krzemian glinowo-sodowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

197

krzemian glinu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

198

kwas 1-naftylooctowy

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

199

kwas benzoesowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

200

kwas giberelinowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

201

kwas indolilo-3-masłowy

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

202

kwas octowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

203

kwasy tłuszczowe C7-C20

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

204

lambda-cyhalotryna

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

205

laminarin

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

206

Lecaniccillum muscarium

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

207

lenacyl

1 lutego 2009 r.

1 września 2012 r.

208

linuron

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

209

lufenuron

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

210

maneb

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

211

mankozeb

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

212

mączka z krwi

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

213

MCPA

1 maja 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

214

MCPB

1 maja 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

215

mekoprop

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

216

mekoprop-P

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

217

mepanipirym

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

218

mepikwat

1 marca 2009 r.

1 listopada 2011 r.

219

metalaksyl

1 grudnia 2010 r.

28 lutego 2013 r.

220

metalaksyl-M

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

221

metaldehyd

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

222

metamidofos

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

223

metamitron

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

224

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

225

metazachlor

1 września 2009 r.

1 października 2012 r.

226

metiokarb

1 października 2006 r.

1 czerwca 2010 r.

 

 1

2

3

4

227

metiram

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

228

metkonazol

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

229

metoksyfenozyd

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

230

metosulam

1 lipca 2011 r.

31 grudnia 2013 r.

231

metrafenon

1 lipca 2007 r.

31 lipca 2007 r.

232

metrybuzyna

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

233

metsulfuron metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

234

metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

235

mezosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

236

mezotrion

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

237

mieszanina (Z)-11-heksadecenalu oraz octanu (Z)-11-heksadecenu-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

238

mieszanina (Z)-9-heksadecenalu oraz (Z)-11-heksadecenalu oraz (Z)-13-oktadecenalu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

239

mieszanina octanu (E)-5-decenu-1-ylu oraz (E)-5-deceno-1-olu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

240

mieszanina octanu (E,Z)-7,9-dodecadienu-1-ylu oraz octanu (E,E)-7,9-dodecadienu-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

241

mieszanina octanu (E/Z)-8-dodecenu-1-ylu oraz octanu (E)-8-dodecenu-1-ylu oraz octanu (Z)-8-dodecenu-1-ylu oraz (Z)-8-dodeceno-1-olu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

242

mieszanina octanu (Z)-8-dodecen-1-ylu oraz octanu dodecylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

243

mieszanina octanu (Z)-9-dodecen-1-ylu oraz octanu dodecylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

244

mieszanina octanu (Z,Z)-7,11-heksadecadienu-1-ylu oraz octanu (Z,Z)-7,11-heksadecadienu-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

245

milbektyna

1 grudnia 2005 r.

31 stycznia 2006 r.

246

mocznik

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

247

molinat

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

248

myklobutanil

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

249

nikosulfuron

1 listopada 2008 r.

1 lipca 2011 r.

250

octan (E)-11-tetradeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

251

octan (E,Z)-2, 13-octadecadieno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

252

octan (E,Z)-7,9-dodecadieno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

253

octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

254

octan (Z)-8-dodeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

255

octan (Z)-9-dodeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

256

octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

1

2

3

4

257

octan (Z, E)-7, 11-heksadecadieno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

258

octan (Z, E)-9, 12-tetradecadieno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

259

octan amonu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

260

octan Z-11-heksadeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

261

octan Z-13-heksadecenu-11-yn-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

262

oksadiargil

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

263

oksadiazon

1 lutego 2009 r.

1 września 2012 r.

264

oksamyl

1 sierpnia 2006 r.

31 stycznia 2009 r.

265

oksasulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

266

oksyfluorofen

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

267

oktan (E)-5-deceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

268

oktan (E)-8-dodeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

269

oktan (E/Z)-8-dodeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

270

olej parafinowy nr CAS 8042-47-5

31 maja 2010 r.

30 kwietnia 2013 r.

271

oleje parafinowe o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3

31 maja 2010 r.

30 kwietnia 2013 r.

272

oleje roślinne/olej rzepakowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

273

oleje roślinne/olejek cytronellowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

274

oleje roślinne/olejek goździkowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

275

oleje roślinne/olejek z mięty zielonej

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

276

orto-nitrofenolan sodu

1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

277

oryzalin

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

278

Paecilomyces fumosoroseus

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

279

Paecilomyces lilacinus

1 września 2008 r.

1 lutego 2009 r.

280

paklobutrazol

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

281

pencykuron

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

282

pendimetalina

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

283

penkonazol

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

284

penoksulam

1 sierpnia 2010 r.

30 września 2010 r.

285

petoksamid

31 października 2006 r.

31 stycznia 2007 r.

286

Phlebiopsis gigantea

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

287

piasek kwarcowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

288

pieprz

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

289

pikloram

1 lutego 2009 r.

1 września 2012 r.

290

pikoksystrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

291

pikolinafen

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

292

pimetrozyna

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

293

piraflufen etylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

294

piraklostrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

295

pirydaben

1 lipca 2011 r.

31 grudnia 2013 r.

1

2

3

4

296

pirydat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

297

pirymetanil

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

298

pirymifos metylowy

1 stycznia 2008 r.

1 czerwca 2010 r.

299

pirymikarb

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

300

p-nitrofenolan sodu

1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

301

podchloryn sodu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

302

pozostałości destylacji tłuszczu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

303

prochloraz

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

304

procymidon

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

305

profoksydim

1 sierpnia 2011 r.

30 września 2011 r.

306

proheksadion

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

307

propachizafop

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.

308

propamokarb

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

309

propikonazol

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

310

propineb

30 września 2004 r.

30 listopada 2006 r.

311

propoksykarbazon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

312

propyzamid

30 września 2004 r.

30 listopada 2006 r.

313

proquinazyd

1 sierpnia 2010 r.

30 września 2010 r.

314

prosulfokarb

1 listopada 2008 r.

1 lipca 2011 r.

315

prosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

316

proteiny hydrolizowane

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

317

protiokonazol

1 września 2008 r.

1 lutego 2009 r.

318

Pseudomonas chlororaphis

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

319

putrescyna

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

320

pyretryny

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

321

pyriproksyfen

1 lutego 2009 r.

1 września 2012 r.

322

Pythium oligandrum

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

323

repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/olej rybny

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

324

repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/smoła oleju talowego

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

325

repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

326

rimsulfuron

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

327

siarczan glinowo-amonowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

328

siarczan glinu

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

329

siarczan żelaza

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

330

siarka

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

331

siltiofam

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

332

sintofen

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

333

s-metolachlor

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

334

spinosad

1 lipca 2007 r.

31 lipca 2007 r.

335

spirodiklofen

1 sierpnia 2010 r.

30 września 2010 r.

1

2

3

4

336

spiroksamina

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

337

Streptomyces K61

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

338

sulfosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

339

sulkotrion

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

340

środki odstraszające zapachem pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

341

tau-fluwalinat

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

342

tebufenozyd

1 stycznia 2012 r.

31 stycznia 2014 r.

343

tebufenpirad

1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

344

tebukonazol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

345

teflubenzuron

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.

346

teflutryna

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

347

tepraloksydim

31 sierpnia 2005 r.

30 listopada 2005 r.

348

terbutyloazyna

1 stycznia 2012 r.

31 sierpnia 2014 r.

349

tetradecano-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

350

tetrakonazol

31 maja 2010 r.

30 kwietnia 2013 r.

351

tiabendazol

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

352

tiachlopryd

31 grudnia 2004 r.

30 czerwca 2005 r.

353

tiametoksam

1 lipca 2007 r.

31 lipca 2007 r.

354

tifensulfuron metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

355

tiofanat metylu

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

356

tiuram

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

357

tlenek fenbutacyny

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

358

tolchlofos metylowy

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

359

tolifluanid

1 października 2006 r.

31 marca 2009 r.

360

tralkoksydym

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2012 r.

361

triadimenol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

362

trialat

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

363

triasulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

364

tribenuron

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

365

trichlopyr

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

366

Trichoderma asperellum

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

367

Trichoderma atroviride

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

368

Trichoderma gamsii

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

369

Trichoderma harzianum Rifai

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

370

Trichoderma polysporum

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

371

trifloksystrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

372

triflusulfuron

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

373

trineksapak

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

374

tritikonazol

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

375

tritosulfuron

1 lutego 2009 r.

1 lutego 2009 r.

376

Verticillium albo-atrum

1 maja 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

377

wapień

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

378

warfaryna

1 października 2006 r.

31 marca 2009 r.

 

 1

2

3

4

379

węglan wapnia

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

380

wielosiarczek wapnia

1 lipca 2011 r.

31 stycznia 2014 r.

381

wirus poliedrozy jądrowej Spodoptera exigua

1 stycznia 2008 r.

1 maja 2008 r.

382

wodorowęglan potasu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

383

wyciąg z alg morskich

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

384

wyciąg z czosnku

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

385

wyciąg z krzewu herbacianego

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

386

zeta-cypermetryna

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.

387

ziram

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

388

zoksamid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

389

związki miedzi: wodorotlenek miedzi, tlenochlorek miedzi, tlenek miedzi, ciecz bordoska, trójzasadowy siarczan miedzi

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama