REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 293 poz. 1725

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 204, poz. 1578) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.”;

2) w § 3:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje, po ich uzupełnieniu o informacje z zakresu skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do czternastego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W zakresie skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów rejestrowanych na poszczególnych kontach depozytowych oraz zapisanych na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. Informacje zawarte w sprawozdaniach obejmują zakres określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”,

c) uchyla się ust. 6;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze, dzienne informacje dotyczące stanu własności i obrotu obligacjami skarbowymi, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w pkt 1.1. tytuł tabeli otrzymuje brzmienie „Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca ...”,

b) pkt 1.8. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc styczeń 2012 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2011 r. (poz. 1725)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI I OBROTU BONAMI SKARBOWYMI]

Załącznik nr 2

WZÓR – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI I OBROTU BONAMI SKARBOWYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - ZBIORCZE, DZIENNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU WŁASNOŚCI I OBROTU OBLIGACJAMI SKARBOWYMI]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZBIORCZE, DZIENNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU WŁASNOŚCI I OBROTU OBLIGACJAMI SKARBOWYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-30
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA