| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu raportów sporządzanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich2)

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Szczegółowy zakres sporządzanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich raportu:

1) końcowego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tymczasowego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) uproszczonego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2012 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/18/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywę Rady 1999/35/WE oraz dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 114).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RAPORTU KOŃCOWEGO Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA WYPADKU LUB INCYDENTU MORSKIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 19 października 2012 r. (poz. 1159)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RAPORTU KOŃCOWEGO Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA WYPADKU LUB INCYDENTU MORSKIEGO

A. Fakty

Podstawowe fakty dotyczące wypadku lub incydentu morskiego: gdzie i kiedy oraz w jaki sposób doszło do wypadku lub incydentu morskiego, a także jego ewentualne skutki, takie jak: śmierć, uszkodzenie ciała, uszkodzenie statku lub jego wyposażenia, uszkodzenie ładunku, zanieczyszczenie środowiska.

B. Informacje ogólne

1. Dane statku (statków):

1) nazwa;

2) bandera;

3) właściciel*);

4) armator*);

5) operator*);

6) instytucja klasyfikacyjna;

7) typ statku;

8) sygnał rozpoznawczy;

9) nr identyfikacyjny IMO;

10) pojemność brutto (GT);

11) rok budowy;

12) moc maszyn;

13) szerokość;

14) długość całkowita;

15) materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub;

16) minimalna obsada załogowa;

17) typ rejestratora VDR (S-VDR).

2. Informacje o podróży statku (statków):

1) porty zawinięcia w czasie podróży;

2) port przeznaczenia;

3) rodzaj żeglugi;

4) informacja o ładunku (ilość i rodzaj);

5) informacja o załodze (liczba/narodowość);

6) informacja o pasażerach (liczba/narodowość).

3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim:

1) rodzaj: bardzo poważny wypadek, poważny wypadek, inny niż bardzo poważny lub poważny wypadek, incydent morski;

2) data i czas zdarzenia (UTC);

3) pozycja geograficzna w czasie zdarzenia;

4) rejon geograficzny zajścia zdarzenia;

5) charakter akwenu: pełne morze, przybrzeżny, wody wewnętrzne;

6) pogoda w trakcie zdarzenia;

7) stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia;

8) miejsce wypadku lub incydentu morskiego na statku;

9) udział czynnika ludzkiego w wypadku lub incydencie morskim: załoga uczestnicząca w zdarzeniu, obowiązki członków załogi uczestniczących w zdarzeniu oraz okres ich zaokrętowania;

10) skutki wypadku (dla ludzi, statku, ładunku, środowiska, inne).

4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych:

1) podmioty zaangażowane;

2) użyte środki;

3) szybkość reakcji działania służb ratowniczych;

4) podjęte działania;

5) osiągnięte wyniki.

C. Opis okoliczności wypadku lub incydentu morskiego

Rekonstrukcja okoliczności zajścia wypadku lub incydentu morskiego przez chronologiczny opis zdarzeń prowadzących do wypadku lub incydentu morskiego, mających miejsce w trakcie wypadku lub incydentu oraz po jego zakończeniu, z uwzględnieniem wszystkich czynników mających znaczenie.

D. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz:

1) czynniki mechaniczne;

2) czynniki ludzkie (błędy i zaniechania);

3) czynniki organizacyjne;

4) wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, na zaistnienie wypadku lub incydentu morskiego.

E. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania

Podsumowanie czynników mających wpływ na wypadek lub incydent morski, ustalonych w wyniku badania, oraz ocena środków zaradczych zastosowanych przed wypadkiem, które okazały się niewystarczające lub których nie podjęto.

F. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa**)

G. Załączniki:

1) zdjęcia, filmy, nagrania głosu, mapy, rysunki, zapisy elektroniczne;

2) normy i normatywy mające zastosowanie i użyte w trakcie badania;

3) wykaz stosowanych terminów technicznych oraz skrótów;

4) specjalne opracowania na temat bezpieczeństwa;

5) inne informacje.

H. Uczestnictwo państw istotnie zainteresowanych

1. Liczba i nazwy państw istotnie zainteresowanych.

2. Powody, dla których państwa wystąpiły z wnioskiem o udział w badaniu wypadku lub incydentu morskiego.

I. Informacja o pracy Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Skład zespołu badającego wypadek.

 

 

*) Nazwa i siedziba (w przypadku osób prawnych) lub imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych).

**) Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich formułuje zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w przypadkach, gdy jest to uzasadnione.

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RAPORTU TYMCZASOWEGO Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA WYPADKU LUB INCYDENTU MORSKIEGO]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RAPORTU TYMCZASOWEGO Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA WYPADKU LUB INCYDENTU MORSKIEGO

A. Fakty

Podstawowe fakty dotyczące wypadku lub incydentu morskiego: gdzie i kiedy oraz w jaki sposób doszło do wypadku lub incydentu morskiego, a także jego ewentualne skutki, takie jak: śmierć, uszkodzenie ciała, uszkodzenie statku lub jego wyposażenia, uszkodzenie ładunku, zanieczyszczenie środowiska.

B. Informacje ogólne

1. Dane statku (statków):

1) nazwa;

2) bandera;

3) armator*);

4) typ statku;

5) sygnał rozpoznawczy;

6) nr identyfikacyjny IMO;

7) pojemność brutto (GT);

8) rok budowy;

9) moc maszyn;

10) szerokość;

11) długość całkowita;

12) materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub;

13) minimalna obsada załogowa.

2. Informacje o podróży statku (statków):

1) porty zawinięcia w czasie podróży;

2) następny port przeznaczenia;

3) rodzaj żeglugi;

4) informacja o ładunku (ilość i rodzaj);

5) informacja o załodze w trakcie podróży (liczba/narodowość);

6) informacja o pasażerach (liczba/narodowość).

3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim:

1) rodzaj: bardzo poważny wypadek, poważny wypadek, inny niż bardzo poważny lub poważny wypadek, incydent morski;

2) data i czas zdarzenia (UTC);

3) pozycja geograficzna w czasie zdarzenia;

4) rejon geograficzny zajścia zdarzenia;

5) charakter akwenu: pełne morze, przybrzeżny, wody wewnętrzne;

6) pogoda w trakcie zdarzenia;

7) stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia;

8) miejsce wypadku lub incydentu morskiego na statku;

9) udział czynnika ludzkiego w wypadku lub incydencie morskim: załoga uczestnicząca w zdarzeniu, obowiązki członków załogi uczestniczących w zdarzeniu oraz okres ich zaokrętowania;

10) skutki wypadku (dla ludzi, statku, ładunku, środowiska, inne).

C. Opis okoliczności wypadku lub incydentu morskiego

Rekonstrukcja ustalonych okoliczności zajścia wypadku lub incydentu morskiego przez opis zdarzeń prowadzących do wypadku lub incydentu morskiego, mających miejsce w trakcie wypadku lub incydentu oraz po jego zakończeniu, z uwzględnieniem wszystkich czynników mających znaczenie.

D. Wstępna analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu morskiego, z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz:

1) czynniki mechaniczne;

2) czynniki ludzkie (błędy i zaniechania);

3) czynniki organizacyjne;

4) wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, na zaistnienie wypadku lub incydentu morskiego.

E. Uczestnictwo państw istotnie zainteresowanych

1. Liczba i nazwy państw istotnie zainteresowanych.

2. Powody, dla których państwa zgłosiły wniosek o uczestnictwo w badaniu wypadku lub incydentu morskiego.

F. Informacja o pracy Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Skład zespołu badającego wypadek.

G. Przewidywany termin opublikowania raportu końcowego

 

 

*) Nazwa i siedziba (w przypadku osób prawnych) lub imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych).

Załącznik 3. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RAPORTU UPROSZCZONEGO Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA WYPADKU LUB INCYDENTU MORSKIEGO]

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RAPORTU UPROSZCZONEGO Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA WYPADKU LUB INCYDENTU MORSKIEGO

A. Fakty

Podstawowe fakty dotyczące wypadku lub incydentu morskiego: gdzie i kiedy oraz w jaki sposób doszło do wypadku lub incydentu morskiego, a także jego ewentualne skutki, takie jak: śmierć, uszkodzenie ciała, uszkodzenie statku lub jego wyposażenia, uszkodzenie ładunku, zanieczyszczenie środowiska.

B. Informacje ogólne

1. Dane statku (statków):

1) nazwa;

2) bandera;

3) właściciel*);

4) armator*);

5) operator*);

6) instytucja klasyfikacyjna;

7) typ statku;

8) sygnał rozpoznawczy;

9) nr identyfikacyjny IMO;

10) pojemność brutto (GT);

11) rok budowy;

12) moc maszyn;

13) szerokość;

14) długość całkowita;

15) materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub;

16) minimalna obsada załogowa;

17) typ rejestratora VDR (S-VDR).

2. Informacje o podróży statku (statków):

1) porty zawinięcia w czasie podróży;

2) następny port przeznaczenia;

3) rodzaj żeglugi;

4) informacja o ładunku (ilość i rodzaj);

5) informacja o załodze w trakcie podróży (liczba/narodowość);

6) informacja o pasażerach (liczba/narodowość).

3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim

1) rodzaj: bardzo poważny wypadek, poważny wypadek, inny niż bardzo poważny lub poważny wypadek, incydent morski;

2) data i czas zdarzenia (UTC);

3) pozycja geograficzna w czasie zdarzenia;

4) rejon geograficzny zajścia zdarzenia;

5) charakter akwenu: pełne morze, przybrzeżny, wody wewnętrzne;

6) pogoda w trakcie zdarzenia;

7) stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia;

8) miejsce wypadku lub incydentu morskiego na statku;

9) udział czynnika ludzkiego w wypadku lub incydencie morskim: załoga uczestnicząca w zdarzeniu, obowiązki członków załogi uczestniczących w zdarzeniu oraz okres ich zaokrętowania;

10) skutki wypadku (dla ludzi, statku, ładunku, środowiska, inne).

4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych:

1) podmioty zaangażowane;

2) użyte środki;

3) szybkość reakcji działania służb ratowniczych;

4) podjęte działania;

5) osiągnięte wyniki.

C. Opis okoliczności wypadku lub incydentu morskiego

Rekonstrukcja okoliczności zajścia wypadku lub incydentu morskiego przez chronologiczny opis zdarzeń prowadzących do wypadku lub incydentu morskiego, mających miejsce w trakcie wypadku lub incydentu oraz po jego zakończeniu, z uwzględnieniem wszystkich czynników mających znaczenie.

D. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu morskiego, z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz:

1) czynniki mechaniczne;

2) czynniki ludzkie (błędy i zaniechania);

3) czynniki organizacyjne;

4) wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, na zaistnienie wypadku lub incydentu morskiego.

E. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania

Podsumowanie czynników mających wpływ na wypadek lub incydent morski, ustalonych w wyniku badania, oraz ocena środków zaradczych zastosowanych przed wypadkiem, które okazały się niewystarczające lub których nie podjęto.

F. Informacja o pracy Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Skład zespołu badającego wypadek.

 

 

*) Nazwa i siedziba (w przypadku osób prawnych) lub imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »