REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 453

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych,

podpisana w San Marino dnia 31 marca 2012 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 31 marca 2012 r. w San Marino została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

A

REPUBLIKĄ SAN MARINO

O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Rzeczpospolita Polska i Republika San Marino („Umawiające się Strony”), pragnąc stworzyć ramy dla współpracy i wymiany informacji w sprawach podatkowych, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres obowiązywania Umowy [Przedmiot i zakres obowiązywania Umowy]

Właściwe organy Umawiających się Stron udzielają sobie pomocy przez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego przez Umawiające się Strony w zakresie podatków, które obejmuje niniejsza Umowa. Takie informacje obejmują informacje, które mają istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru takich podatków, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzeń lub ścigania w sprawach podatkowych. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w artykule 8. Prawa i środki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc będą stosowane w takim zakresie, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej wymiany informacji.

Artykuł 2

Właściwość organów [Właściwość organów]

Strona proszona o pomoc nie jest zobowiązana do udzielenia informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów, lub też nie znajdują się w posiadaniu lub pod kontrolą osób pozostających w ich właściwości miejscowej.

Artykuł 3

Podatki, których dotyczy Umowa [Podatki, których dotyczy Umowa]

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków nakładanych przez Umawiające się Strony:

a) w przypadku San Marino:

(i) ogólnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od spółek i od indywidualnej działalności gospodarczej;

(ii) podatku od importowanych dóbr przeznaczonych do wewnętrznej konsumpcji.

b) w przypadku Polski:

(i) podatku dochodowego od osób fizycznych;

(ii) podatku dochodowego od osób prawnych;

(iii) podatku od towarów i usług.

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy, obok istniejących podatków lub w ich miejsce.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach dokonanych w podatkach oraz o związanych z nimi środkami gromadzenia informacji, objętych niniejszą Umową.

Artykuł 4

Definicje [Definicje]

1. Dla celów niniejszej Umowy, o ile nie zostało inaczej zdefiniowane:

a) określenie „Umawiająca się Strona” oznacza, w zależności od kontekstu, Polskę lub San Marino;

b) określenie „San Marino” oznacza terytorium Republiki San Marino, w tym każdy obszar, w którym Republika San Marino, zgodnie z prawem międzynarodowym, wykonuje suwerenne prawa lub jurysdykcję;

c) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać suwerenne prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

d) określenie „właściwy organ” oznacza:

(i) w przypadku San Marino, Centralne Biuro Współpracy, jako organ wskazany przez prawo wewnętrzne dla celów wymiany informacji;

(ii) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

e) określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz jakiekolwiek inne zrzeszenie osób;

f) określenie „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który dla celów podatkowych jest traktowany jak osoba prawna;

g) określenie „spółka notowana na giełdzie” oznacza jakąkolwiek spółkę, której podstawowy rodzaj akcji jest notowany na uznanej giełdzie papierów wartościowych, przy założeniu, że jej notowane akcje mogą być bez ograniczeń nabywane lub sprzedawane w ofercie publicznej. Akcje są nabywane lub sprzedawane „w ofercie publicznej”, jeśli ich zakup lub sprzedaż nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do wąskiej grupy inwestorów;

h) określenie „podstawowy rodzaj akcji (udziałów)” oznacza rodzaj lub rodzaje akcji (udziałów) reprezentujące większościowe prawo głosu oraz większościowy udział w majątku spółki;

i) określenie „uznana giełda papierów wartościowych” oznacza każdą giełdę papierów wartościowych uzgodnioną przez właściwe organy Umawiających się Stron;

j) określenie „zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każde zbiorowe narzędzie inwestycyjne, niezależnie od jego formy prawnej. Określenie „publiczny zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każdy zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program, pod warunkiem, że jednostki uczestnictwa, akcje lub inne udziały mogą być bez ograniczeń nabywane, sprzedawane lub wykupywane w ofercie publicznej. Jednostki uczestnictwa, akcje lub inne udziały w funduszu lub programie mogą być bez ograniczeń nabywane, sprzedawane lub wykupywane w ofercie publicznej, jeżeli ich zakup, sprzedaż lub wykup nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do określonej grupy inwestorów;

k) określenie „podatek” oznacza każdy podatek, do którego ma zastosowanie Umowa;

l) określenie „Strona wnioskująca” oznacza Umawiającą się Stronę, która występuje z wnioskiem o udzielenie informacji;

m) określenie „Strona proszona o pomoc” oznacza Umawiającą się Stronę, do której zwrócono się o udzielenie informacji;

n) określenie „środki gromadzenia informacji” oznacza przepisy prawa oraz procedury administracyjne lub sądowe umożliwiające Umawiającej się Stronie uzyskiwanie i przekazywanie informacji będących przedmiotem wniosku;

o) określenie „informacja” oznacza każdy fakt, stwierdzenie lub zapis w jakiejkolwiek formie;

p) określenie „sprawy o przestępstwa podatkowe” oznacza sprawy podatkowe związane z umyślnym działaniem, które podlega ściganiu na mocy prawa karnego Strony wnioskującej oraz obejmuje wszelkie sprawy, w których osoba została powiadomiona o wszczęciu przeciwko niej postępowania;

q) określenie „prawo karne” oznacza wszelkie regulacje określone jako przepisy karne w prawie wewnętrznym, bez względu na to czy są one zawarte w prawie podatkowym, prawie karnym, czy w innych ustawach.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Strony, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Strony.

Artykuł 5

Wymiana informacji na wniosek [Wymiana informacji na wniosek]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc, na żądanie udziela informacji dla celów określonych w artykule 1. Informacje te będą wymieniane bez względu na to, czy sprawa będąca przedmiotem dochodzenia mogłaby zostać uznana za przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby wystąpiła na jej terytorium.

2. Jeżeli informacje znajdujące się w posiadaniu właściwego organu Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona ta zastosuje wszelkie odpowiednie środki gromadzenia informacji w celu przekazania ich Stronie wnioskującej, mimo że informacje te nie są potrzebne Stronie proszonej o pomoc dla własnych celów podatkowych.

3. Na wyraźny wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, Strona proszona o pomoc dostarczy na podstawie niniejszego artykułu, w zakresie dozwolonym przez jej wewnętrzne ustawodawstwo, informacje w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów.

4. Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, aby dla celów określonych w artykule 1 Umowy, jej właściwe organy były upoważnione do uzyskiwania i udzielania na wniosek:

a) informacji posiadanych przez banki, inne instytucje finansowe oraz wszelkie osoby, w tym przedstawicieli i zarządców działających w charakterze agenta lub powiernika;

b) informacji dotyczących właścicieli spółek, spółek osobowych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski, z uwzględnieniem artykułu 2; w przypadku funduszy powierniczych (trustów), informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach i beneficjentach; oraz w przypadku fundacji, informacji o fundatorach, członkach rady fundacji i beneficjentach; oraz analogicznych informacji w przypadku osób niebędących funduszami powierniczymi (trustami) ani fundacjami.

Niniejsza Umowa nie nakłada na Umawiające się Strony obowiązku uzyskania lub udzielenia informacji dotyczących praw własnościowych w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie lub publicznych zbiorowych funduszy lub programów inwestycyjnych, chyba że takie informacje można uzyskać bez niewspółmiernych trudności.

5. Właściwy organ Strony wnioskującej, składając wniosek o informację, na zasadach określonych w Umowie, w celu wykazania istotnego znaczenia żądanej informacji, przekazuje właściwemu organowi Strony proszonej o pomoc następujące informacje:

a) dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;

b) oświadczenie o żądanej informacji, obejmującej jej istotę i formę w jakiej Strona wnioskująca chciałaby otrzymać informację od Strony proszonej o pomoc;

c) cel podatkowy, dla którego informacje są wnioskowane;

d) podstawy do przypuszczeń, że wnioskowane informacje są przechowywane przez Stronę proszoną o pomoc, są w posiadaniu lub pod kontrolą osób znajdujących się we właściwości Strony proszonej o pomoc;

e) w zakresie, w jakim jest to znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu żądanych informacji;

f) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną Strony wnioskującej oraz że gdyby wnioskowane informacje znajdowały się na jej terytorium, wówczas właściwy organ Strony wnioskującej mógłby je uzyskać zgodnie z jej ustawodawstwem lub normalną praktyką administracyjną, oraz że wniosek jest zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy;

g) oświadczenie, że Strona wnioskująca wykorzystała na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności.

6. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc przekazuje Stronie wnioskującej żądane informacje w najkrótszym możliwym terminie. W celu zapewnienia możliwie szybkiej odpowiedzi, właściwy organ Strony proszonej o pomoc:

a) potwierdza pisemnie właściwemu organowi Strony wnioskującej otrzymanie wniosku i powiadamia właściwy organ Strony wnioskującej o nieprawidłowościach stwierdzonych we wniosku, o ile takie wystąpią, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku;

b) jeżeli właściwy organ Strony proszonej o pomoc nie jest w stanie uzyskać i przekazać informacji w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku, również w przypadku napotkania na przeszkody w udzieleniu informacji lub w przypadku odmowy udzielenia informacji, informuje niezwłocznie Stronę wnioskującą, wyjaśniając przyczyny zwłoki, istotę przeszkód lub przyczyny odmowy udzielenia informacji.

Artykuł 6

Kontrola podatkowa za granicą [Kontrola podatkowa za granicą]

1. Umawiająca się Strona może, na podstawie swojego wewnętrznego prawa, po otrzymaniu w uzasadnionym terminie noty od Strony wnioskującej, zezwolić przedstawicielom właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony na pobyt na terytorium pierwszej wspomnianej Strony, w celu przesłuchiwania osób i badania dokumentów, na podstawie pisemnej zgody zainteresowanych osób. Właściwy organ drugiej Strony poinformuje właściwy organ pierwszej Strony o terminie i miejscu spotkania z zainteresowanymi osobami fizycznymi.

2. Na wniosek właściwego organu jednej z Umawiających się Stron, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony może zezwolić przedstawicielom właściwego organu pierwszej Umawiającej się Strony na obecność w trakcie odpowiedniej części kontroli podatkowej prowadzonej na terytorium drugiej Strony.

3. Jeśli wniosek, o którym mowa w ustępie 2, zostanie uwzględniony, właściwy organ Umawiającej się Strony prowadzący kontrolę zawiadomi, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ drugiej Strony o czasie i miejscu kontroli, organie lub osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz o procedurach i warunkach wymaganych przez pierwszą Stronę do przeprowadzenia kontroli. Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia kontroli podejmuje Strona prowadząca kontrolę.

Artykuł 7

Możliwość odrzucenia wniosku [Możliwość odrzucenia wniosku]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc może odmówić pomocy, jeżeli:

a) wniosek został sporządzony niezgodnie z niniejszą Umową;

b) Strona wnioskująca nie wykorzystała wszelkich dostępnych na jej terytorium środków w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem przypadku, w którym zastosowanie tych środków pociągałoby za sobą niewspółmierne trudności;

c) ujawnienie żądanej informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym Strony proszonej o pomoc (ordre public).

2. Postanowienia niniejszej Umowy nie nakładają na Umawiającą się Stronę obowiązku udzielenia informacji ujawniających jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową, kupiecką lub zawodową albo działalność handlową. Bez względu na powyższe, informacje o których mowa w artykule 5 ustęp 4, nie będą traktowane jak tego typu tajemnica lub tryb działalności, tylko z powodu, iż spełniają kryteria określone w niniejszym ustępie.

3. Postanowienia niniejszej Umowy nie nakładają na Umawiającą się Stronę obowiązku uzyskania i dostarczenia informacji, która ujawnia informacje poufne w relacjach między klientem oraz adwokatem, radcą prawnym lub innym prawnie uznanym reprezentantem, w przypadku gdy takie informacje zostały:

a) wytworzone w celu poszukiwania lub świadczenia porady prawnej lub

b) wytworzone w celu użycia w istniejącym lub rozważanym postępowaniu prawnym.

4. Nie można odrzucić wniosku o udzielenie informacji z tego powodu, że zobowiązanie podatkowe, którego on dotyczy, zostało zakwestionowane.

5. Strona proszona o pomoc może odrzucić wniosek o udzielenie informacji, jeżeli Strona wnioskująca żąda tych informacji w celu stosowania lub wprowadzania własnych przepisów prawa podatkowego lub jakiegokolwiek związanego z nimi wymogu, które prowadziłoby do dyskryminacji obywatela Strony proszonej o pomoc w porównaniu do obywatela Strony wnioskującej, znajdujących się w takich samych okolicznościach.

Artykuł 8

Poufność [Poufność]

Każda informacja otrzymana przez Umawiającą się Stronę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy będzie traktowana jako poufna i może zostać ujawniona tylko osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym), zgodnie z właściwością Umawiającej się Strony, odnośnie wymiaru lub poboru, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, lub postępowania odwoławczego, w zakresie podatków objętych niniejszą Umową. Takie osoby lub organy wykorzystają takie informacje wyłącznie dla tych celów. Mogą one ujawnić informacje w postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądu. Informacje nie mogą zostać ujawnione jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi lub organowi lub innej jurysdykcji, bez wyrażonej na piśmie zgody właściwego organu Strony proszonej o pomoc.

Artykuł 9

Koszty [Koszty]

Wysokość kosztów zwykłych, związanych z udzieleniem pomocy zostanie uzgodniona przez Umawiające się Strony. Nadzwyczajne koszty związane z udzieleniem pomocy ponosi Strona wnioskująca.

Artykuł 10

Wprowadzenie w życie przepisów prawnych [Wprowadzenie w życie przepisów prawnych]

Umawiające się Strony wprowadzą w życie wszelkie przepisy prawne niezbędne do stosowania i wykonania warunków Umowy.

Artykuł 11

Procedura wzajemnego porozumiewania [Procedura wzajemnego porozumiewania]

1. W przypadku pojawienia się między Stronami problemów lub wątpliwości dotyczących wykonania lub interpretacji niniejszej Umowy, właściwe organy dołożą starań w celu rozwiązania problemu w drodze wzajemnego porozumienia.

2. Oprócz porozumień, o których mowa w ustępie 1, właściwe organy Umawiających się Stron mogą wzajemnie uzgodnić procedury na potrzeby stosowania artykułów 5 i 6.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą porozumiewać się ze sobą bezpośrednio w celu osiągnięcia porozumienia zgodnie z niniejszym artykułem.

4. Umawiające się Strony mogą również uzgodnić inne formy rozwiązywania sporów.

Artykuł 12

Wejście w życie [Wejście w życie]

1. Każda ze Stron notyfikuje sobie wzajemnie drogą dyplomatyczną zakończenie wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. Niniejsza Umowa wejdzie w życie trzydziestego dnia po dacie otrzymania późniejszej z not, przy czym będzie miała zastosowanie:

a) do spraw o przestępstwa podatkowe od tego dnia;

b) do wszelkich innych spraw, o których mowa w artykule 1, do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu, w roku następującym po dacie, w której Umowa weszła w życie, lub w przypadku gdy okres podatkowy nie występuje, do wszelkich zobowiązań podatkowych, powstałych w dniu 1 stycznia lub po tym dniu, w roku następującym po dacie, w której Umowa weszła w życie.

Artykuł 13

Wypowiedzenie [Wypowiedzenie]

1. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez Umawiającą się Stronę. Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnej noty, przekazanej drugiej Umawiającej się Stronie. W takim przypadku, Umowa utraci moc pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej.

2. W przypadku wypowiedzenia, obie Strony pozostają związane postanowieniami artykułu 8 w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych na mocy niniejszej Umowy.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w San Marino dnia 31 marca 2012 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, włoskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, rozstrzygający jest tekst angielski.

infoRgrafika

Wersja w języku włoskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 stycznia 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-12
  • Data wejścia w życie: 2013-02-28
  • Data obowiązywania: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA