reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Na podstawie art. 27 ust. 18 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią:

1) wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej: „ABW”, do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „Sądem”, o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej;

2) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wystąpienia przez Szefa ABW z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie przez Sąd kontroli operacyjnej;

3) postanowienie Sądu w sprawie zarządzenia lub przedłużenia kontroli operacyjnej;

4) wniosek Szefa ABW do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zarządzenia przez Szefa ABW kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) zarządzenie kontroli operacyjnej przez Szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) wniosek Szefa ABW do Sądu o wyrażenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) postanowienie Sądu w sprawie kontynuowania kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

9) zażalenie Szefa ABW na postanowienie Sądu w sprawie kontroli operacyjnej;

10) wniosek Szefa ABW do Sądu o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa;

11) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wystąpienia przez Szefa ABW do Sądu z wnioskiem o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa;

12) postanowienie Sądu w sprawie zachowania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa;

13) wniosek Prokuratora Generalnego do Sądu o wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę;

14) postanowienie Sądu w sprawie wykorzystania w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej, albo popełnionego przez inną osobę;

15) zarządzenie Szefa ABW o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej;

16) zawiadomienie Prokuratora Generalnego o wydaniu przez Szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów z kontroli operacyjnej, które nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa lub nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa;

17) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli operacyjnej, sporządzana przez funkcjonariusza ABW prowadzącego sprawę;

18) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1–3, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) pkt 4–8, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) pkt 10–12, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) pkt 13 i 14, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) pkt 15, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) pkt 16, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) pkt 17, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) pkt 18, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, a w szczególności:

1) informatyczne nośniki danych lub ich kopie, na których zostały utrwalone treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treść korespondencji lub zawartość przesyłek;

2) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Dokumentacja kontroli operacyjnej jest przekazywana za pośrednictwem funkcjonariusza ABW, zwanego dalej „przedstawicielem Szefa ABW”, posiadającego pisemne upoważnienie udzielone przez Szefa ABW lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza.

2. Przedstawiciel Szefa ABW, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, doręcza wniosek lub zarządzenie Szefa ABW Prokuratorowi Generalnemu oraz Sądowi, a następnie po podjęciu przez Prokuratora Generalnego decyzji co do zgody i po wydaniu postanowienia przez Sąd, osobiście odbiera te dokumenty.

3. Oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, Prokuratorowi Generalnemu oraz Sądowi są przesyłane, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, materiały uzasadniające potrzebę zarządzenia lub przedłużenia kontroli operacyjnej albo materiały uzasadniające konieczność zachowania ich jako istotnych dla bezpieczeństwa państwa.

§ 3.
1. Sąd, Prokurator Generalny oraz Szef ABW prowadzą odrębne rejestry: postanowień, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej. Ponadto Szef ABW prowadzi odrębne rejestry wniosków do Sądu o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa, zarządzeń o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej oraz zawiadomień Prokuratora Generalnego o wydaniu przez Szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów z kontroli operacyjnej.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie teleinformatycznym.

3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 8 i 14, prowadzonego przez Sąd, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 5, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

5. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 13, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

6. Wzór rejestru wniosków i zarządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 7, prowadzonego przez Szefa ABW, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

7. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 12, prowadzonego przez Sąd, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

8. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 11, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

9. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 10, prowadzonego przez Szefa ABW, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

10. Wzór rejestru zarządzeń i zawiadomień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 15 i 16, prowadzonego przez Szefa ABW, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1:

1) pkt 1–8, 10–14, sporządza się w trzech egzemplarzach;

2) pkt 9, 16 i 17, sporządza się w dwóch egzemplarzach;

3) pkt 15 i 18, sporządza się w jednym egzemplarzu.

2. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–14.

3. Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–8, 10–14, 16 i 17.

4. Pozostałą dokumentację kontroli operacyjnej przechowuje się w ABW.

§ 5.
Dokumentację kontroli operacyjnej, zawierającą materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa, przechowuje – po wydaniu zezwolenia przez Sąd, na wniosek Szefa ABW, złożony niezwłocznie po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego – jednostka organizacyjna ABW występująca z wnioskiem o zastosowanie kontroli operacyjnej.
§ 6.
W odniesieniu do materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej niezawierających informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa lub nieistotnych dla bezpieczeństwa państwa oraz materiałów, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Szef ABW pisemnie zarządza ich niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie.
§ 7.
1. Zniszczenia materiałów, o których mowa w § 6, dokonuje się poprzez:

1) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach lub ich kopiach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, w szczególności danych osobowych;

2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. Nr 173, poz. 1414).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA ABW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ, POSTANOWIENIE PROKURATORA GENERALNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA ABW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z WNIOSKIEM O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZARZĄDZENIU LUB PRZEDŁUŻENIU KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 lipca 2013 r. (poz. 1048)

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA ABW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ, POSTANOWIENIE PROKURATORA GENERALNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA ABW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z WNIOSKIEM O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZARZĄDZENIU LUB PRZEDŁUŻENIU KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA ABW DO PROKURATORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, POSTANOWIENIE PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZARZĄDZENIE PRZEZ SZEFA ABW KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, ZARZĄDZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ SZEFA ABW W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, WNIOSEK SZEFA ABW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA KONTYNUOWANIE KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA ABW W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA KONTYNUOWANIE KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA ABW]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA ABW DO PROKURATORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, POSTANOWIENIE PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZARZĄDZENIE PRZEZ SZEFA ABW KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, ZARZĄDZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ SZEFA ABW W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, WNIOSEK SZEFA ABW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA KONTYNUOWANIE KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA ABW W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA KONTYNUOWANIE KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA ABW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZEZWOLENIE NA ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ZGROMADZONYCH PODCZAS KONTROLI OPERACYJNEJ, POSTANOWIENIE PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z WNIOSKIEM O ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE ZACHOWANIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZEZWOLENIE NA ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ZGROMADZONYCH PODCZAS KONTROLI OPERACYJNEJ, POSTANOWIENIE PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z WNIOSKIEM O ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE ZACHOWANIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK PROKURATORA GENERALNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE W POSTĘPOWANIU KARNYM UZYSKANEGO W WYNIKU KONTROLI OPERACYJNEJ DOWODU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO, W STOSUNKU DO KTÓREGO MOŻNA ZARZĄDZIĆ KONTROLĘ OPERACYJNĄ, POPEŁNIONEGO PRZEZ OSOBĘ, WOBEC KTÓREJ BYŁA STOSOWANA KONTROLA OPERACYJNA, INNEGO NIŻ OBJĘTE ZARZĄDZENIEM KONTROLI OPERACYJNEJ ALBO POPEŁNIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ WRAZ Z POSTANOWIENIEM SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYKORZYSTANIA W POSTĘPOWANIU KARNYM UZYSKANEGO W WYNIKU KONTROLI OPERACYJNEJ DOWODU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO, W STOSUNKU DO KTÓREGO MOŻNA ZARZĄDZIĆ KONTROLĘ OPERACYJNĄ, POPEŁNIONEGO PRZEZ OSOBĘ, WOBEC KTÓREJ BYŁA STOSOWANA KONTROLA OPERACYJNA, INNEGO NIŻ OBJĘTE ZARZĄDZENIEM KONTROLI OPERACYJNEJ ALBO POPEŁNIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ]

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK PROKURATORA GENERALNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE W POSTĘPOWANIU KARNYM UZYSKANEGO W WYNIKU KONTROLI OPERACYJNEJ DOWODU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO, W STOSUNKU DO KTÓREGO MOŻNA ZARZĄDZIĆ KONTROLĘ OPERACYJNĄ, POPEŁNIONEGO PRZEZ OSOBĘ, WOBEC KTÓREJ BYŁA STOSOWANA KONTROLA OPERACYJNA, INNEGO NIŻ OBJĘTE ZARZĄDZENIEM KONTROLI OPERACYJNEJ ALBO POPEŁNIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ WRAZ Z POSTANOWIENIEM SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYKORZYSTANIA W POSTĘPOWANIU KARNYM UZYSKANEGO W WYNIKU KONTROLI OPERACYJNEJ DOWODU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO, W STOSUNKU DO KTÓREGO MOŻNA ZARZĄDZIĆ KONTROLĘ OPERACYJNĄ, POPEŁNIONEGO PRZEZ OSOBĘ, WOBEC KTÓREJ BYŁA STOSOWANA KONTROLA OPERACYJNA, INNEGO NIŻ OBJĘTE ZARZĄDZENIEM KONTROLI OPERACYJNEJ ALBO POPEŁNIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO ZARZĄDZENIE SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO ZARZĄDZENIE SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE PROKURATORA GENERALNEGO O WYDANIU PRZEZ SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I WYKONANIU ZARZĄDZENIA O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW Z KONTROLI OPERACYJNEJ, KTÓRE NIE STANOWIĄ INFORMACJI POTWIERDZAJĄCYCH ZAISTNIENIE PRZESTĘPSTWA LUB NIE SĄ ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik nr 6

WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE PROKURATORA GENERALNEGO O WYDANIU PRZEZ SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I WYKONANIU ZARZĄDZENIA O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW Z KONTROLI OPERACYJNEJ, KTÓRE NIE STANOWIĄ INFORMACJI POTWIERDZAJĄCYCH ZAISTNIENIE PRZESTĘPSTWA LUB NIE SĄ ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR FORMULARZA NOTATKI URZĘDOWEJ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR FORMULARZA NOTATKI URZĘDOWEJ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR FORMULARZA PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW]

Załącznik nr 8

WZÓR FORMULARZA PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ SĄDU]

Załącznik nr 9

WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ SĄDU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ PROKURATORA GENERALNEGO]

Załącznik nr 10

WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ PROKURATORA GENERALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AGENCJĘ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO]

Załącznik nr 11

WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AGENCJĘ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ SZEFA ABW]

Załącznik nr 12

WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ SZEFA ABW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ SĄDU W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik nr 13

WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ SĄDU W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14. [WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA ABW DO SĄDU Z WNIOSKIEM O ZEZWOLENIE NA ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik nr 14

WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA ABW DO SĄDU Z WNIOSKIEM O ZEZWOLENIE NA ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 15. [WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW SZEFA ABW DO SĄDU O ZEZWOLENIE NA ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik nr 15

WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW SZEFA ABW DO SĄDU O ZEZWOLENIE NA ZACHOWANIE MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ ISTOTNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ I ZAWIADOMIEŃ SZEFA ABW O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 16

WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ I ZAWIADOMIEŃ SZEFA ABW O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama