reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Właściwy organ, gdy jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w przypadku zawodów regulowanych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. Nr 38, poz. 302).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [ZAWODY REGULOWANE, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻNA WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI PRZED ŚWIADCZENIEM USŁUGI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO RAZ PIERWSZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 lipca 2013 r. (poz. 1049)

ZAWODY REGULOWANE, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻNA WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI PRZED ŚWIADCZENIEM USŁUGI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO RAZ PIERWSZY

Lp.

ZAWÓD REGULOWANY

1

2

1

1) asystentka dentystyczna;

 

2) diagnosta laboratoryjny;

 

3) dietetyk;

 

4) fizjoterapeuta;

 

5) higienistka dentystyczna;

 

6) inspektor ochrony radiologicznej;

 

7) instruktor terapii uzależnień;

 

8) koordynator pobierania lub przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

 

9) logopeda;

 

10) masażysta;

 

11) opiekunka dziecięca;

 

12) ortoptystka;

 

13) protetyk słuchu;

 

14) ratownik medyczny;

 

15) specjalista psychoterapii uzależnień;

 

16) specjalista terapii uzależnień;

 

17) technik analityki medycznej;

 

18) technik dentystyczny;

 

19) technik elektroradiolog;

 

20) technik farmaceutyczny;

 

21) technik ortopeda;

 

22) terapeuta zajęciowy

2

1) pracownik ochrony fizycznej I stopnia;

 

2) pracownik ochrony fizycznej II stopnia;

 

3) pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia;

 

4) pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

3

1) kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów górniczych, następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz w następujących rodzajach zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21), zwanej dalej „Prawem geologicznym i górniczym”:

 

a) podziemne zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny,

 

b) podziemne zakłady górnicze wydobywające rudy metali,

 

1

2

 

c) podziemne zakłady górnicze wydobywające kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali,

 

d) odkrywkowe zakłady górnicze wydobywające węgiel brunatny lub wydobywające kopaliny z użyciem środków strzałowych,

 

e) odkrywkowe zakłady górnicze wydobywające bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny,

 

f) zakłady górnicze wydobywające węglowodory otworami wiertniczymi,

 

g) zakłady górnicze wydobywające otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory,

 

h) zakłady górnicze prowadzące podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,

 

i) zakłady górnicze prowadzące podziemne składowanie odpadów metodą podziemną,

 

j) zakłady górnicze prowadzące podziemne składowanie odpadów metodą otworową,

 

k) zakłady wykonujące roboty geologiczne metodą podziemną,

 

l) zakłady wykonujące roboty geologiczne metodą odkrywkową,

 

m) zakłady wykonujące roboty geologiczne metodą otworową,

 

n) zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 Prawa geologicznego i górniczego,

 

o) zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub pkt 5 Prawa geologicznego i górniczego,

 

p) zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub pkt 5 Prawa geologicznego i górniczego,

 

r) zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5 Prawa geologicznego i górniczego;

 

2) kierownik oraz zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1;

 

3) osoba wykonująca czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1;

 

4) osoba wykonująca czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych wymienionych w pkt 1 lit. a–c;

 

5) osoba wykonująca czynności w niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych wymienionych w pkt 1 lit. a–c;

 

6) mierniczy górniczy w:

 

a) zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego,

 

b) zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;

 

7) geolog górniczy w:

 

a) zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego,

 

b) zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;

 

8) geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;

 

9) osoba wykonująca czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym:

 

a) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego oraz ich zastępcy – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,

 

b) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca – w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;

 

1

2

 

10) specjalista w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym:

 

a) kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,

 

b) kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;

 

11) osoba wykonująca czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego:

 

a) w podziemnych zakładach górniczych:

 

– elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

 

– elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV,

 

– górnik strzałowy,

 

– instruktor strzałowy,

 

– maszynista lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią,

 

– maszynista maszyn wyciągowych,

 

– operator pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych,

 

– operator samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej,

 

– rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,

 

– rewident urządzeń wyciągowych,

 

– spawacz,

 

– sygnalista szybowy,

 

– wydawca środków strzałowych,

 

b) w odkrywkowych zakładach górniczych:

 

– elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

 

– elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV,

 

– spawacz,

 

– strzałowy,

 

– wydawca środków strzałowych,

 

c) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:

 

– elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

 

– elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV,

 

– mechanik wiertni,

 

– operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego,

 

– spawacz,

 

– strzałowy,

 

– wydawca środków strzałowych

4

1) inspektor ochrony radiologicznej, z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;

 

1

2

 

2) stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej:

 

a) dozymetrysta reaktora badawczego,

 

b) operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów,

 

c) operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii,

 

d) operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,

 

e) operator reaktora badawczego,

 

f) operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi,

 

g) specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych,

 

h) starszy dozymetrysta reaktora badawczego;

 

3) stanowiska pracy związane z wykonywaniem następujących czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej:

 

a) dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej,

 

b) kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej:

 

– kierowanie i nadzór nad rozruchem oraz eksploatacją elektrowni jądrowej,

 

– koordynowanie i nadzorowanie szkoleń oraz egzaminów personelu rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowej,

 

– nadzór nad opracowywaniem procedur i instrukcji rozruchowych i eksploatacyjnych (ruchowych) w elektrowni jądrowej,

 

– nadzór nad planowaniem produkcji i remontów w elektrowni jądrowej oraz nad wykonywaniem zadań produkcyjnych,

 

c) sterowanie:

 

– sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,

 

– wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa,

 

d) zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową w zakresie:

 

– bezpiecznego rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni jądrowej, w tym wdrożenia zasad priorytetu bezpieczeństwa,

 

– ochrony fizycznej i przygotowań przeciwawaryjnych,

 

– szkoleń i uzyskiwania uprawnień przez personel elektrowni jądrowej,

 

– zabezpieczeń materiałów jądrowych,

 

– zintegrowanego systemu zarządzania

5

1) inżynier pożarnictwa,

 

2) strażak,

 

3) technik pożarnictwa

 

– z wyjątkiem działań ratowniczych przeprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie bilateralnych umów międzynarodowych lub w ramach wspólnotowego mechanizmu udzielania pomocy do spraw ochrony ludności

6

1) konserwator dźwignic;

 

2) konserwator dźwigów;

 

3) konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;

 

1

2

 

4) konserwator wózków podnośnikowych;

 

5) maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;

 

6) monter rusztowań;

 

7) napełniający zbiorniki przenośne;

 

8) obsługujący dźwigi;

 

9) obsługujący dźwignice;

 

10) operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych;

 

11) operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

 

12) operator wózków podnośnikowych

7

1) operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych;

 

2) pirotechnik, w tym pirotechnik filmowy i pirotechnik widowiskowy;

 

3) rusznikarz;

 

4) specjalista do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;

 

5) technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

8

1) osoby dokonujące demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji;

 

2) osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych;

 

3) osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane

9

1) stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

 

2) stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym

10

1) stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;

 

2) stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych;

 

3) stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;

 

4) stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

11

1) inżynier budownictwa – specjalność architektoniczna;

 

2) inżynier budownictwa – specjalność drogowa;

 

3) inżynier budownictwa – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 

4) inżynier budownictwa – specjalność kolejowa;

 

5) inżynier budownictwa – specjalność konstrukcyjno-budowlana;

 

1

2

 

6) inżynier budownictwa – specjalność konstrukcyjno-budowlana:

 

a) specjalizacja budowle hydrotechniczne,

 

b) specjalizacja budowle wysokościowe,

 

c) specjalizacja geotechnika,

 

d) specjalizacja obiekty budowlane budownictwa ogólnego,

 

e) specjalizacja obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,

 

f) specjalizacja obiekty budowlane melioracji wodnych,

 

g) specjalizacja rusztowania i deskowania wielofunkcyjne;

 

7) inżynier budownictwa – specjalność mostowa;

 

8) inżynier budownictwa – specjalność mostowa:

 

a) specjalizacja drogowe obiekty inżynierskie,

 

b) specjalizacja kolejowe obiekty inżynierskie;

 

9) inżynier budownictwa – specjalność wyburzeniowa;

 

10) inżynier elektrotechnik (w budownictwie) – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

 

11) inżynier elektrotechnik (w budownictwie) – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

 

a) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,

 

b) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,

 

c) specjalizacja trakcje elektryczne;

 

12) inżynier elektrotechnik (w budownictwie) – specjalność telekomunikacyjna;

 

13) inżynier energetyk (w budownictwie) – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 

14) inżynier górnictwa i geologii w specjalności eksploatacja złóż (w budownictwie) – specjalność wyburzeniowa;

 

15) inżynier górnik w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej (w budownictwie) – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 

16) inżynier górnik w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej (w budownictwie) – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

 

a) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne,

 

b) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia gazowe,

 

c) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne;

 

17) inżynier inżynierii środowiska – specjalność konstrukcyjno-budowlana;

 

18) inżynier inżynierii środowiska – specjalność konstrukcyjno-budowlana:

 

a) specjalizacja budowle hydrotechniczne,

 

b) specjalizacja obiekty budowlane melioracji wodnych;

 

19) inżynier inżynierii środowiska (w budownictwie) – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 

1

2

 

20) inżynier inżynierii środowiska (w budownictwie) – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

 

a) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne,

 

b) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia gazowe;

 

21) inżynier inżynierii środowiska – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne;

 

22) inżynier inżynierii wojskowej (w budownictwie) – specjalność wyburzeniowa;

 

23) inżynier telekomunikacji (w budownictwie) – specjalność telekomunikacyjna;

 

24) inżynier transportu w specjalności sterowanie ruchem w transporcie, sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka (w budownictwie) – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

12

1) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji;

 

2) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji;

 

3) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych;

 

4) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych

13

1) monter urządzeń sterowania ruchem pociągów;

 

2) monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej

14

1) kierownik prac podwodnych I klasy;

 

2) kierownik prac podwodnych II klasy;

 

3) nurek I klasy;

 

4) nurek II klasy;

 

5) nurek III klasy;

 

6) nurek saturowany;

 

7) operator systemów nurkowych

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama