reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 204, poz. 1982), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 214, poz. 1578);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 22, poz. 111).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 214, poz. 1578), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 22, poz. 111), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. W sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2013 r. (poz. 1057)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka organizacyjna – jednostkę organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o której mowa w § 3 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. Nr 26, poz. 432, z późn. zm.3));

2) kierownik jednostki organizacyjnej – dyrektora departamentu, biura i innej równorzędnej jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”;

3) norma podstawowa – ilość środków spożywczych przysługujących funkcjonariuszowi ABW, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, w ciągu doby;

4) norma dodatkowa – ilość środków spożywczych lub napojów przysługujących funkcjonariuszowi w ciągu doby jako dodatek do normy podstawowej albo jako odrębny posiłek lub napój.

§ 2.4) 1. Ustala się następujące rodzaje norm wyżywienia, które przysługują funkcjonariuszowi w czasie wykonywania zadań służbowych:

1) podstawową;

2) dodatkowe I–V.

2. Ilość oraz rodzaj produktów żywnościowych zawartych w normach wyżywienia określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wymiar rzeczowy poszczególnych norm wyżywienia stanowi podstawę do ustalenia wartości pieniężnych tych norm.

4. Funkcjonariusz, któremu przysługuje bezpłatne wyżywienie jednocześnie z kilku tytułów, otrzymuje wyżywienie tylko z jednego tytułu według jednej normy podstawowej wraz z najkorzystniejszą normą dodatkową przysługującą jako dodatek do normy podstawowej.

§ 3.5) 1. Wyżywienie według normy podstawowej przysługuje bezpłatnie funkcjonariuszowi:

1) skoszarowanemu;

2) będącemu słuchaczem ośrodka szkolenia w czasie całodobowego pobytu w tym ośrodku oraz na praktykach poza miejscem stałego zamieszkania;

3) uczestniczącemu w szkoleniach, naradach lub odprawach trwających powyżej 8 godzin;

4) biorącemu udział w szkoleniu lub ćwiczeniach w systemie obronnym kraju, jeżeli zajęcia trwają powyżej 8 godzin;

5) Wydziału Działań Antyterrorystycznych i Zabezpieczenia Realizacji6) oraz funkcjonariuszom delegatur ABW wspierającym zadania tego wydziału w czasie przebywania na obozie kondycyjnym lub zgrupowaniu szkoleniowym;

6) biorącemu udział w zawodach sportowych lub spartakiadach oraz przebywającemu na obozie kondycyjnym i zgrupowaniu szkoleniowym przed tymi zawodami, jeżeli te formy zajęć trwają powyżej 8 godzin;

7) skierowanemu do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby, jeżeli czynności te trwają powyżej 8 godzin.

2. Funkcjonariuszowi nieskoszarowanemu uczestniczącemu w szkoleniach, naradach lub odprawach trwających poniżej 8 godzin, ale nie krócej niż 6 godzin, przysługuje 50% normy podstawowej.

§ 4. Wyżywienie według normy podstawowej w postaci posiłków wydawanych w godzinach służby w danej jednostce organizacyjnej przysługuje bezpłatnie funkcjonariuszowi jednostki organizacyjnej prowadzącej stołówkę zajmującemu stanowisko lub pełniącemu funkcję:

1) związaną z bezpośrednim kierowaniem lub sprawowaniem nadzoru nad gospodarką żywnościową;

2) kierownika stołówki;

3) lekarza kontrolującego jakość posiłków;

4) funkcjonariusza wyznaczonego do pełnienia całodobowej służby, z wyjątkiem etatowej służby dyżurnej.

§ 5. 1. Wyżywienie według normy podstawowej przysługuje bezpłatnie funkcjonariuszowi, niezależnie od przysługujących w tym czasie innych norm wyżywienia lub diety z tytułu podróży służbowej, biorącemu udział w uroczystym albo promocyjnym posiłku.

2. Uroczysty posiłek można organizować z okazji:

1) wręczania jednostce organizacyjnej sztandaru;

2) rozwiązania jednostki organizacyjnej;

3) inauguracji kursu stacjonarnego trwającego co najmniej 4 miesiące;

4)7) ślubowania funkcjonariusza będącego na szkoleniu na pierwszy stopień podoficerski, zakończenia szkolenia na pierwszy stopień chorążych lub pierwszy stopień oficerski.

3. (uchylony).8)

§ 6. Wyżywienie według normy dodatkowej I przysługuje bezpłatnie funkcjonariuszowi biorącemu udział w:

1) rocznych odprawach służbowych organizowanych przez kierownika jednostki organizacyjnej;

2) sympozjach naukowych i posiedzeniach zespołów problemowych zwoływanych przez Szefa ABW lub kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 7. 1. Wyżywienie według normy dodatkowej II przysługuje bezpłatnie funkcjonariuszowi Wydziału Działań Antyterrorystycznych i Zabezpieczenia Realizacji6) oraz jego odpowiednikom w delegaturach ABW w dniach:

1) pełnienia służby, z wyjątkiem dni, w których funkcjonariusz korzysta z wyżywienia według normy podstawowej wraz z innymi normami dodatkowymi;

2) wykonywania specjalistycznych zadań szkoleniowych związanych z dużym wysiłkiem fizycznym – jako dodatek do normy podstawowej.

2. Norma wyżywienia, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje funkcjonariuszowi komórki zabezpieczenia zajmującemu stanowisko administracyjno-gospodarcze.

§ 8.9) Wyżywienie według normy dodatkowej III przysługuje bezpłatnie funkcjonariuszowi, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 6, w przypadku gdy zawody i spartakiady sportowe mają rangę mistrzostw ABW.

§ 9. Wyżywienie według normy dodatkowej IV przysługuje bezpłatnie funkcjonariuszowi komórki zabezpieczenia podczas skoszarowania lub przebywania na obozie kondycyjnym i zgrupowaniu szkoleniowym.

§ 10. 1.10) Wyżywienie według normy dodatkowej V przysługuje bezpłatnie funkcjonariuszowi, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, w przypadku gdy zawody sportowe i spartakiady posiadają rangę mistrzostwa jednostki organizacyjnej.

2. Dodatkowa norma wyżywienia V przysługuje także, jako posiłek profilaktyczny, funkcjonariuszowi pełniącemu w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca służbę na wolnym powietrzu, co najmniej przez 4 godziny dziennie, z wyjątkiem funkcjonariusza korzystającego w tym czasie z diety z tytułu podróży służbowej lub innych norm wyżywienia.

§ 11.11) 1. Funkcjonariuszowi przysługują bezpłatnie napoje w przypadku pełnienia służby:

1) w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;

2) na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

3) związanej z dużym wysiłkiem fizycznym.

2. Funkcjonariuszowi zapewnia się napoje zimne lub gorące w zależności od warunków, o których mowa w ust. 1, w ilości zaspokajającej jego potrzeby.

§ 12. W przypadku braku możliwości zapewnienia wyżywienia w obiektach ABW dopuszcza się wyżywienie funkcjonariusza w placówkach gastronomicznych według przysługującej normy wyżywienia – w wymiarze do 300% tej normy.

§ 13. 1. Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie otrzymuje funkcjonariusz, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby uniemożliwiają korzystanie z przysługującego mu wyżywienia oraz w przypadku gdy nie ma możliwości żywienia funkcjonariusza ze względów techniczno-organizacyjnych.

2.12) Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się za okres przysługiwania wyżywienia, w wysokości 100% obowiązującej w tym czasie normy wyżywienia.

3. Funkcjonariusz nie otrzymuje równoważnika pieniężnego w zamian za napoje.

§ 13a.13) 1. Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi:

1) za normę podstawową – 75% kwoty diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.14)), zwanej dalej „dietą”;

2) za normę dodatkową I – 20% diety;

3) za normę dodatkową II – 35% diety;

4) za normę dodatkową III – 30% diety;

5) za normę dodatkową IV – 25% diety;

6) za normę dodatkową V – 18% diety.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej, za zgodą Szefa ABW, może zwiększyć normę podstawową do 130% jej wartości.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia15).16)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2003 r.

Załącznik nr 1

ILOŚĆ ORAZ RODZAJ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH ZAWARTYCH W NORMACH WYŻYWIENIA

Lp.

Nazwa grupy artykułów żywnościowych

Jedn. miary

Norma wyżywienia – dziennie w gramach na osobę

podstawowa

 

dodatkowa

 

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Pieczywo

g

670

135

65

50

35

25

2

Przetwory zbożowe i strączkowe

g

100

20

3

Przetwory mięsne w przeliczeniu na mięso w elementach

g

290

60

100

85

60

40

4

Przetwory rybne w przeliczeniu na filety z ryb

g

40

8

5

Masło naturalne

g

40

8

25

20

15

10

6

Tłuszcze zwierzęce i roślinne w przeliczeniu na smalec

g

30

6

7

Napoje mleczne w przeliczeniu na mleko pełnotłuste

g

400

80

190

150

105

70

8

Sery w przeliczeniu na ser pełnotłusty

g

60

15

50

40

30

20

9

Jaja

szt.

0,5

0,5

0,5

0,5

10

Ziemniaki

g

700

140

11

Warzywa

g

340

70

12

Owoce

g

280

80

320

250

170

110

13

Soki z owoców

g

320

250

175

110

14

Przetwory owocowe w przeliczeniu na dżem

g

15

3

15

Cukier

g

60

12

25

20

15

15

16

Herbata

g

1

1

17

Kakao

g

2

2

18

Kawa zbożowa

g

6

19

Kawa naturalna

g

2

8

8

4

4

20

Sól i przyprawy

g

41

8

1

 

Załącznik nr 2

(uchylony)17)

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 22, poz. 111), które weszło w życie z dniem 25 lutego 2010 r.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2005 r. Nr 46, poz. 634, z 2006 r. Nr 21, poz. 241, z 2007 r. Nr 21, poz. 243 i Nr 67, poz. 744, z 2008 r. Nr 3, poz. 36 i Nr 69, poz. 622, z 2011 r. Nr 57, poz. 572 oraz z 2012 r. poz. 1007.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Obecnie Wydział Antyterrorystyczny.

7) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.

15) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 grudnia 2003 r.

16) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa otrzymuje wyżywienie, oraz norm wyżywienia (M.P. Nr 73, poz. 699) oraz zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie przypadków otrzymywania i wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa (M.P. Nr 69, poz. 687), zachowanych w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

17) Przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama