| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 136).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 136), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki
z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 1058)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych2)

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych:

1) benzyn silnikowych stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, oznaczonych kodami CN 2710 11 45 oraz 2710 11 49, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, oznaczonego kodem CN 2710 19 41, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 1a.4) Wymagań jakościowych dla paliw ciekłych określonych w rozporządzeniu nie stosuje się do paliw ciekłych, o których mowa w § 1, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji lub wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów w stopniu odpowiadającym przepisom niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2006 r. Nr 167, poz. 1185).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 9 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH STOSOWANYCH W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM

Parametr

Jednostka

Zakresy1)

minimum

maksimum

Badawcza liczba oktanowa, RON2):

 

 

 

– benzyna bezołowiowa 95

 

95,0

– benzyna bezołowiowa 98

 

98,0

Motorowa liczba oktanowa, MON2):

 

 

 

– benzyna bezołowiowa 95

 

85,0

– benzyna bezołowiowa 98

 

88,0

Zawartość ołowiu

mg/l

5

Gęstość (w temperaturze 15°C)

kg/m3

720

775

Zawartość siarki

mg/kg

503)

104)

Okres indukcyjny

minuty

360

Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

5

Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50°C)

klasa korozji

klasa 1

Wygląd

 

jasna i przezroczysta

Zawartość węglowodorów typu:

 

 

 

– olefinowego

% (V/V)

18,0

– aromatycznego

% (V/V)

35,0

Zawartość benzenu

% (V/V)

1,0

Zawartość tlenu

% (m/m)

2,7

Zawartość związków organicznych zawierających tlen:

 

 

 

– metanol, wymagany stabilizator

% (V/V)

3

– etanol, stabilizator może być potrzebny

% (V/V)

5

– alkohol izopropylowy

% (V/V)

10

– alkohol tert-butylowy

% (V/V)

7

– alkohol izobutylowy

% (V/V)

10

– etery (z 5 lub więcej atomami węgla)

% (V/V)

15

– inne związki organiczne zawierające tlen5)

% (V/V)

10

Prężność par, VP

kPa

45,06)

45,07)

60,08)

60,06)

90,07)

90,08)

Destylacja:

 

 

 

– do temperatury 70°C odparowuje

% (V/V)

20,06)

20,07)

22,08)

48,06)

50,07)

50,08)

– do temperatury 100°C odparowuje

% (V/V)

46,0

71,0

– do temperatury 150°C odparowuje

% (V/V)

75,0

Temperatura końca destylacji

°C

210

Pozostałość po destylacji

% (V/V)

2

Indeks lotności, VLI

 

11507)

1) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2) Wartość ostateczną RON i MON oblicza się poprzez odjęcie współczynnika korekcyjnego k = 0,2 od wyniku oznaczenia MON i RON odpowiednią metodą.

3) Do dnia 31 grudnia 2008 r.

4) Od dnia 1 stycznia 2009 r.

5) Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 210°C.

6) Dla okresu letniego trwającego od dnia 1 maja do dnia 30 września.

7) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.

8) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 1 listopada do końca lutego.

 

Załącznik nr 26)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO W POJAZDACH, CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKŻE MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Parametr

Jednostka

Olej napędowy „standardowy”

Olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”

zakresy1)

zakresy1)

minimum

maksimum

minimum

maksimum

Liczba cetanowa

 

51,0

51,0

Indeks cetanowy

 

46,0

46,0

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/m3

820,0

845,0

800,0

840,0

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

% (m/m)

8,0

8,0

Zawartość siarki

mg/kg

10,0

10,0

Temperatura zapłonu

°C

powyżej 55

powyżej 55

Pozostałość po koksowaniu2) (z 10% pozostałości destylacyjnej)

% (m/m)

0,30

0,30

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

0,01

0,01

Zawartość wody

mg/kg

200

200

Zawartość zanieczyszczeń

mg/kg

24

24

Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50°C)

klasa

klasa 1

klasa 1

Odporność na utlenianie

g/m3

25

25

h

203)

203)

Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60°C

µm

460

460

Lepkość w temperaturze 40°C

mm2/s

2,00

4,50

1,50

4,00

Skład frakcyjny4):

 

 

 

 

 

– do temperatury 250°C destyluje

% (V/V)

< 65

– do temperatury 350°C destyluje

% (V/V)

85

– 95% (V/V) destyluje do temperatury

°C

360

– do temperatury 180°C destyluje

% (V/V)

10

– do temperatury 340°C destyluje

% (V/V)

95

Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME)

% (V/V)

7,0

7,0

Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP

°C

05)

–106)

–207)

– 32

Temperatura mętnienia

°C

– 22

1) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeśli w finalnym handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30% (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

3) Dodatkowe wymaganie dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estru metylowego (FAME).

4) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 250°C i do 350°C dla olejów napędowych są zgodne ze Wspólną Taryfą Celną UE.

5) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.

6) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.

7) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego.

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 3 i 4 dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, str. 58, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 182, z późn. zm.). Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 lipca 2008 r., pod numerem 2008/0332/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 136), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2012 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2008 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »