| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Na podstawie art. 261a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie, zwane dalej „Kolegium”, włącza się z dniem 1 października 2013 r. do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zwanej dalej „Uczelnią”.
§ 2.
Z dniem włączenia Kolegium do Uczelni pracownicy Kolegium stają się pracownikami Uczelni. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) stosuje się odpowiednio.
§ 3.
1. Z dniem włączenia Kolegium do Uczelni słuchacze Kolegium stają się studentami Uczelni w trybie art. 170 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i kontynuują w niej kształcenie.

2. Słuchacze Kolegium zostają przyjęci na kierunek studiów „filologia” prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach którego tworzy się dla tych słuchaczy trzy specjalności o charakterze zawodowym, odpowiadające specjalnościom realizowanym w Kolegium:

1) język angielski;

2) język niemiecki;

3) język hiszpański.

3. Z dniem włączenia Kolegium do Uczelni na specjalnościach, o których mowa w ust. 2, jest realizowany program nauczania obowiązujący w Kolegium, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2016 r.

4. Studentom, o których mowa w ust. 1, zalicza się na poczet studiów w Uczelni okresy nauki w Kolegium.

§ 4.
Ukończenie studiów pierwszego stopnia następuje zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie studiów Uczelni.
§ 5.
1. W okresie do dnia 30 września 2016 r. minimum kadrowe dla prowadzonych przez Uczelnię studiów pierwszego stopnia na kierunku „filologia” stanowi zatrudnienie co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.4)) oraz dorobek naukowy w zakresie kierunku studiów „filologia”, a także co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

2. Co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, spośród osób tworzących minimum kadrowe, o którym mowa w ust. 1, powinno specjalizować się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675, 829 i 1005.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »