reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. poz. 167);

2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. poz. 47).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. poz. 167), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. poz. 47), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 28 maja 2013 r. (poz. 1210)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 21 stycznia 2008 r.

w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową2)

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową;

2) warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

2)4) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

3) rejestrze – należy przez to rozumieć rejestr, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy;

4) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Rozdział 2

Sposób przeprowadzania oraz zakres programowy szkoleń

§ 3. 1. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 50 godzin, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać nie mniej niż 8 godzin.

2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych mających na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, zwanego dalej „świadectwem charakterystyki energetycznej”.

4. Szkolenia powinny być przeprowadzane przy użyciu odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na wykonywanie obliczeń właściwych dla sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

§ 4. 1. Szkolenie powinno kończyć się samodzielnym sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej.

2. Osobie, która ukończyła szkolenie, wydaje się zaświadczenie o jego ukończeniu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego oraz zakres programowy egzaminu

§ 5. 1. Postępowanie egzaminacyjne składa się z dwóch etapów.

2. W pierwszym etapie postępowania egzaminacyjnego, zwanego dalej „pierwszym etapem”, sprawdza się, czy kandydat spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

3. Drugi etap postępowania egzaminacyjnego, zwany dalej „egzaminem”, składa się z:

1) części pisemnej, w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programie egzaminu, którego zakres określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) części praktycznej, sprawdzającej umiejętność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

4. Obsługę organizacyjną oraz administracyjno-biurową postępowania egzaminacyjnego zapewnia urząd obsługujący ministra.

§ 6. 1. Wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej kandydat składa do ministra, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem postępowania egzaminacyjnego.

2. W przypadku przesyłania wniosku pocztą, w celu ustalenia wymaganego terminu, o którym mowa w ust. 1, decyduje data nadania korespondencji w placówce operatora publicznego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy;

2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy;

4) dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap.

4. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załącznikach do wniosku, kandydata wzywa się do ich uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli w wyznaczonym terminie kandydat nie uzupełni braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonym przez ministra.

2. Komunikat o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, nie później niż 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

3. W uzasadnionych przypadkach część pisemna egzaminu może być przeprowadzona w terminie innym niż część praktyczna egzaminu, przy czym odstęp czasowy między obiema częściami nie może być dłuższy niż 14 dni.

§ 8. Z przeprowadzonego pierwszego etapu sporządza się protokół podpisywany przez ministra. W protokole potwierdza się spełnienie przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6 ust. 3, lub wskazuje się wymogi, których kandydat nie spełnia, z powodu których nie może być dopuszczony do egzaminu.

§ 9. Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminu jest publikowana na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra. Na podstawie tej listy minister zawiadamia pisemnie kandydatów o dopuszczeniu do egzaminu.

§ 10. Egzamin przeprowadza się, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów.

§ 11. 1. W przypadku braku wymaganej liczby kandydatów, egzamin jest przeprowadzany w wyznaczonym przez ministra terminie, zgodnie z § 7.

2. Kandydat, który nie uiścił opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w § 19 ust. 4 pkt 2, nie może przystąpić do egzaminu.

§ 12. 1. Egzamin jest przeprowadzany w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielne rozwiązywanie testu.

2. Przed wejściem na salę kandydat okazuje dowód osobisty albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Testy egzaminacyjne są oznaczane indywidualnym kodem.

4. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.

§ 13. Czas trwania egzaminu wynosi:

1) dla części pisemnej – 120 minut;

2) dla części praktycznej – 180 minut.

§ 14. 1. Część pisemna egzaminu składa się z 80 pytań.

2. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt.

§ 15. 1. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów z części pisemnej egzaminu.

2. Część praktyczną egzaminu uznaje się za zakończoną z wynikiem pozytywnym w przypadku poprawnego sporządzenia przez kandydata świadectwa charakterystyki energetycznej.

3. Ocena poprawności sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest dokonywana, w szczególności, pod kątem zgodności jego wykonania z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej.

§ 16. 1. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym potwierdza się świadectwem, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. W razie negatywnego wyniku egzaminu minister określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej może ponownie przystąpić do części pisemnej egzaminu albo części praktycznej egzaminu, jeżeli warunek, o którym mowa w § 15 ust. 1, został spełniony. Termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia egzaminu zakończonego wynikiem negatywnym.

§ 17. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół podpisywany przez ministra. W protokole potwierdza się uzyskanie przez kandydatów pozytywnego wyniku egzaminu oraz wskazuje się tych kandydatów oraz przyczyny, z powodu których nie uzyskali oni pozytywnego wyniku egzaminu.

§ 18. 1. Osobę, która uzyskała uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy, wpisuje się do rejestru.

2. Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć:

1) dokument stwierdzający posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy;

2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy;

4) dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 11 ustawy.

Rozdział 4

Warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne

§ 19. 1. Wysokość opłaty za szkolenie, o którym mowa w § 3, nie może być wyższa niż 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wysokość opłaty za postępowanie egzaminacyjne, o którym mowa w § 5, nie może być wyższa niż 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie egzaminacyjne na wskazany rachunek urzędu obsługującego ministra.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2, składa się z opłaty:

1) za pierwszy etap;

2) za egzamin.

5. Wysokość opłaty za pierwszy etap nie może być wyższa niż 20% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2.

6. W przypadku odstąpienia kandydata od egzaminu otrzymuje on niezwłocznie zwrot opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 2.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 stycznia 2008 r.

Załącznik nr 1

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIE DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Lp.

Zagadnienie

Forma pracy

Liczba godzin

1

2

3

4

1

Podstawy prawne:

a) dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

c) przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,

d) przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,

e) przepisy dotyczące audytu energetycznego,

f) przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

wykład

2 godziny

2

Ocena stanu ochrony cieplnej budynku:

a) określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,

b) określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,

c) obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,

d) ocena szczelności przegród,

e) określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła,

f) interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności

wykład

4 godziny

3

Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę:

a) ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania),

b) ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,

c) ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła

wykład

4 godziny

 

1

2

3

4

4

Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej:

a) wentylacja grawitacyjna,

b) wentylacja hybrydowa,

c) aeracja,

d) wentylacja mechaniczna,

e) klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrze z czynnikiem chłodniczym,

f) przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),

g) dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja

wykład

10 godzin

5

Ocena instalacji oświetleniowej w budynku:

a) systemy oświetlenia dziennego,

b) możliwości sterowania systemem oświetleniowym,

c) przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii na oświetlenie

wykład

4 godziny

6

Metodyka obliczeń:

a) obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm,

b) obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,

c) obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,

d) obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,

e) programy komputerowe do sporządzania obliczeń

wykład

ćwiczenia

6 godzin

7

Metodyka opracowania świadectw:

a) świadectwo dla budynków mieszkalnych,

b) świadectwo dla lokali mieszkalnych,

c) świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych,

d) programy komputerowe do sporządzania świadectw

wykład

ćwiczenia

8 godzin

8

Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego

ćwiczenia

8 godzin

9

Sprawdzian umiejętności:

a) część testowa,

b) część praktyczna

 

4 godziny

 

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Strona przednia

infoRgrafika

Strona tylna

infoRgrafika

Załącznik nr 3

ZAKRES PROGRAMOWY EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIE DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Lp.

Zagadnienie

1

Podstawy prawne:

a) określone w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.)6),

c) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.),

e) przepisy dotyczące książki obiektu budowlanego,

f) przepisy dotyczące warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

g) przepisy dotyczące efektywności energetycznej

2

Podstawy normalizacji:

wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach wdrażających Normy Europejskie związane z dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

3

Inne zagadnienia:

a) określone w lp. 2–7 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) budynki energooszczędne i budynki pasywne,

c) wpływ zmian klimatu na budownictwo,

d) działania dotyczące redukcji CO2,

e) polityka energetyczna Polski do 2025 r.

 

Załącznik nr 4

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 57)

WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU UPRAWNIAJĄCEGO DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

infoRgrafika

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. WE L 1 z 04.01.2003, str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 168).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256 oraz z 2013 r. poz. 984.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. poz. 47), które weszło w życie z dniem 12 stycznia 2013 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 stycznia 2008 r.

6) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która weszła w życie z dniem 19 marca 2009 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama