REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1213

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 137, poz. 861), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 59, poz. 369);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 414);

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 694).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 59, poz. 369), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 414), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 694), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 lipca 2013 r. (poz. 1213)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego1)

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 i 765) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) uprawnienia funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze, o których mowa w pkt 1, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

3) zasady i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 2. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278), uprawnione do wykonywania czynności określonych w art. 19 tej ustawy, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:2)

1)3) art. 110, art. 111 i art. 118 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 829), w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

2)3) art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.4)), w zakresie określonym w art. 73 ust. 1 pkt 3 tej ustawy;

3) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.5)), w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 tej ustawy;

4) art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z 2009 r. Nr 116, poz. 976 oraz z 2012 r. poz. 1529), w zakresie określonym w art. 29 ust. 1 tej ustawy;

5)6) art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.7)).

§ 3. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz pracownicy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.8)), są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 110 i 111 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

2) art. 40 i 41 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016);

3)9) art. 40 ust. 1–4e ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

4) art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069);

5)10) art. 33 ust. 1 i 5 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740, z późn. zm.11));

6) art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.12)), w zakresie prawidłowości oznaczania artykułów rolno-spożywczych znakiem zgodności z Polską Normą oraz deklaracji zgodności z Polską Normą tych artykułów;

7)13) art. 40 ust. 1, 2, 4, 4a i ust. 4b pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258);

8)14) art. 84–86 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016);

9) (uchylony);15)

10) art. 10 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z późn. zm.16)).

§ 4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa oraz państwowi inspektorzy, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.17)), są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:18)

1) art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, w zakresie wpisu do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym;

2)19) art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865);

3) art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

4)20) art. 86 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;

5)21) art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).

§ 5. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej:

a) wojewódzki lekarz weterynarii – dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu weterynarii,

b) powiatowy lekarz weterynarii – dla pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii,

c) graniczny lekarz weterynarii – dla pracowników granicznego inspektoratu weterynarii;

2) pracownikom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

a) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

b) wojewoda – dla wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

c) wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

3) inspektorom Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

a) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dla państwowych inspektorów Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

b) wojewoda – dla wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

c) wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – dla państwowych inspektorów wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 6. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać:

1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2) datę wydania i termin ważności upoważnienia;

3) podstawę prawną wydania upoważnienia;

4) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza;

5) określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

6) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

7) podpis organu, który wydał upoważnienie, oraz pieczęć urzędową.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 15, poz. 124, z 2006 r. Nr 183, poz. 1357 oraz z 2007 r. Nr 114, poz. 780).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia22).

 

1) Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 59, poz. 369), które weszło w życie z dniem 27 kwietnia 2010 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 414), które weszło w życie z dniem 2 maja 2012 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 1007.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 229, poz. 1495 oraz z 2013 r. poz. 888.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) Przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 34, poz. 292, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2011 r. Nr 120, poz. 690.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.

18) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 694), które weszło w życie z dniem 3 lipca 2013 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

21) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

22) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 lipca 2008 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-14
  • Data wejścia w życie: 2013-10-14
  • Data obowiązywania: 2023-06-23
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA