REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1233

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) cel i zadania, podmiot prowadzący oraz sposób prowadzenia Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych;

2) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w Krajowym Rejestrze Operacji Kardiochirurgicznych spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

3) sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w Krajowym Rejestrze Operacji Kardiochirurgicznych przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2.
1. Tworzy się Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych, zwany dalej „rejestrem”.

2. Rejestr tworzy się w celu monitorowania stanu zdrowia usługobiorców oraz monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej w oparciu o przetwarzane dane o operacjach wykonywanych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii.

3. Do zadań rejestru należy:

1) przetwarzanie danych o operacjach kardiochirurgicznych wykonywanych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii;

2) wymiana przetwarzanych w rejestrze danych, dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii, pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr i podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii.

§ 3.
W rejestrze przetwarza się dane, które obejmują:

1) dane dotyczące podmiotu leczniczego:

a) nazwa,

b) numer REGON;

2) identyfikatory pracowników medycznych wprowadzających dane do rejestru;

3) dane dotyczące usługobiorcy:

a) imię,

b) nazwisko,

c) numer PESEL, a jeżeli osoba nie ma nadanego numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

d) numer PESEL matki, w przypadku noworodków, a jeżeli osoba nie ma nadanego numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

e) płeć,

f) obywatelstwo,

g) numer pacjenta nadany przez podmiot leczniczy,

h) data urodzenia,

i) adres miejsca zamieszkania,

j) data i przyczyna zgonu,

k) diagnozy dla wad wrodzonych serca EACTS/STS,

l) diagnozy dla wad wrodzonych niezwiązanych z sercem (NCA) EACTS/STS;

m) liczba dni hospitalizacji,

n) informacje dotyczące udzielonego świadczenia zdrowotnego z zakresu kardiochirurgii,

o) informacje w zakresie innych operacji niedotyczących serca,

p) informacje w zakresie powikłań pooperacyjnych – wad nabytych,

q) informacje w zakresie przedoperacyjnych czynników ryzyka,

r) informacje w zakresie procedur dla wad wrodzonych serca – lista EACTS/STS,

s) informacje w zakresie powikłań wad wrodzonych serca – lista EACTS/STS,

t) informacje w zakresie przeszczepów.

§ 4.
1. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

§ 5.
1. Dane osobowe przetwarzane w rejestrze podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)).

2. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opracowuje, wdraża, nadzoruje, utrzymuje oraz w uzasadnionych przypadkach modyfikuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-23
  • Data wejścia w życie: 2013-10-24
  • Data obowiązywania: 2013-10-24
  • Dokument traci ważność: 2015-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA