REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1234

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) cel i zadania, podmiot prowadzący oraz sposób prowadzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych;

2) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

3) sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2.
1. Tworzy się Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych, zwany dalej „rejestrem”.

2. Rejestr tworzy się w celu monitorowania stanu zdrowia usługobiorców oraz monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej w oparciu o przetwarzane dane, o których mowa w § 3, dotyczące świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych, udzielanych w podmiotach leczniczych prowadzących szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub anestezjologii i intensywnej terapii, zwanych dalej „podmiotami leczniczymi”.

3. Do zadań rejestru należy:

1) przetwarzanie danych dotyczących udzielanych w podmiotach leczniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych;

2) wymiana przetwarzanych w rejestrze danych dotyczących udzielanych w podmiotach leczniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych, pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr i podmiotami leczniczymi.

§ 3.
W rejestrze przetwarza się dane, które obejmują:

1) dane dotyczące podmiotu leczniczego:

a) nazwę,

b) numer REGON,

c) numer umowy z płatnikiem;

2) dane dotyczące usługobiorcy:

a) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

b) datę urodzenia,

c) płeć,

d) wzrost określony w centymetrach,

e) wagę określoną w kilogramach,

f) identyfikator jednostki podziału terytorialnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), miejsca zamieszkania,

g) datę i godzinę przyjęcia do szpitala,

h) informacje skąd został przyjęty i o oddziałach, na których przebywał,

i) numer historii choroby,

j) datę i godzinę wypisu, przekazania do innego szpitala lub zgonu w trakcie hospitalizacji,

k) datę i godzinę wystąpienia objawów ostrego zespołu wieńcowego,

l) rozpoznanie typu ostrego zespołu wieńcowego,

m) informacje o czynnikach ryzyka,

n) informacje o chorobach współistniejących,

o) wykaz przewlekle przyjmowanych leków przed przyjęciem do szpitala,

p) wyniki badania fizykalnego,

q) wyniki badań laboratoryjnych krwi,

r) informacje o lekach stosowanych w trakcie hospitalizacji,

s) informacje o zastosowanych badaniach diagnostycznych:

– rodzaj,

– data wykonania,

– wyniki,

t) informacje o wykonanych zabiegach terapeutycznych:

– rodzaj,

– data i godzina wykonania,

– tryb przeprowadzenia,

– wyniki,

u) szczegółowe informacje o zastosowanym postępowaniu inwazyjnym (procedury z zakresu kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii):

– typ i zakres wybranego postępowania inwazyjnego,

– data i godzina wykonania zabiegu,

– tryb przeprowadzenia zabiegu,

– wyniki części diagnostycznej zabiegu,

– wyniki części terapeutycznej zabiegu,

v) informacje o powikłaniach w trakcie hospitalizacji:

– rodzaj,

– data wystąpienia,

– zastosowane leczenie,

w) informacje o lekach zleconych przy wypisie oraz o dalszych planach i zaleceniach po wypisie obejmujących diagnostykę, terapię i rehabilitację,

x) informacje o rozpoznaniu przy wypisie,

y) informacje o zdarzeniach sercowych w obserwacji odległej:

– data wystąpienia ponownego zawału serca,

– data wystąpienia udaru,

z) data zgonu.

§ 4.
1. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 5.
1. Dane osobowe przetwarzane w rejestrze podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)).

2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu opracowuje, wdraża, nadzoruje, utrzymuje oraz w uzasadnionych przypadkach modyfikuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-23
  • Data wejścia w życie: 2013-10-24
  • Data obowiązywania: 2013-10-24
  • Dokument traci ważność: 2015-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA