REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1240

USTAWA

z dnia 27 września 2013 r.

o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Tekst pierwotny
Art. 1.
 W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 maja 2014 r.”;

2) w art. 4 uchyla się ust. 3;

3) w art. 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę o wypłatę premii technologicznej do dnia 30 czerwca 2014 r.”;

4) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego na rachunek w banku kredytującym wskazany w umowie o wypłatę premii technologicznej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wypłata premii technologicznej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego.”,

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości inwestycji technologicznej przedsiębiorca może składać wnioski o częściową wypłatę premii technologicznej.

7. Wniosek o częściową wypłatę premii technologicznej powinien zawierać:

1) zestawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz dowodów ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6;

2) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku dochodowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

3) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

4) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

5) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

6) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej.”.

Art. 2.
 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 457 i Nr 106, poz. 622.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-24
  • Data wejścia w życie: 2013-10-24
  • Data obowiązywania: 2013-10-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA