reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki,

podpisana w Warszawie dnia 26 października 2012 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 26 października 2012 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, w następującym brzmieniu:

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM CZARNOGÓRY O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY, EDUKACJI I NAUKI

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Czarnogóry, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

kierując się pragnieniem rozwijania i zacieśniania wszechstronnej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą,

przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki oraz szerokie kontakty międzyludzkie przyczyniają się do wzbogacania kultur obu Państw oraz do pogłębiania i rozwijania przyjaźni między narodami polskim i czarnogórskim,

pragnąc współpracować na podstawie podpisanych przez obie Strony umów, a także w ramach organizacji międzynarodowych, których są członkami, w dziedzinach objętych niniejszą Umową,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 [Rozwój współpracy]

Umawiające się Strony będą rozwijać wszechstronną współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz dziedzinach pokrewnych.

Artykuł 2 [Promocja kultury]

W celu ułatwienia wzajemnego poznania się każda z Umawiających się Stron będzie podejmować starania na rzecz promocji kultury drugiej Strony na swoim terytorium poprzez:

a) ułatwianie kontaktów osobistości świata kultury i sztuki,

b) popieranie współpracy między wydawnictwami pozwalającej na zwiększenie inicjatyw wydawniczych i translatorskich,

c) włączanie utworów dramatycznych i muzycznych autorów drugiej Umawiającej się Strony do repertuaru własnych placówek kulturalnych,

d) popieranie współpracy przy organizowaniu imprez kulturalnych takich jak wystawy, pokazy filmów, festiwale muzyczne, taneczne i inne,

e) popieranie współpracy w dziedzinie kinematografii, w tym koprodukcji filmów, współpracy instytucji i organizacji filmowych, udziału w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terenie drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali,

f) wymianę publikacji między instytucjami kultury – książek, czasopism, nagrań i wydawnictw muzycznych, płyt i kaset,

g) popieranie współpracy muzeów i bibliotek oraz innych placówek kulturalnych.

Artykuł 3 [Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego]

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Strony będą współpracowały w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi, a także zgodnie z umowami międzynarodowymi, których są Stronami.

Artykuł 4 [Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych]

Umawiające się Strony zapewnią ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi oraz umowami międzynarodowymi, których są Stronami.

Artykuł 5 [Archiwistyka]

Umawiające się Strony będą popierać rozszerzanie współpracy w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów w celach naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i kopii dokumentów, w oparciu o bezpośrednie porozumienia między zarządami archiwów państwowych obu państw.

Artykuł 6 [Media]

Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy między instytucjami radiowymi i telewizyjnymi, agencjami prasowymi, stowarzyszeniami dziennikarzy, na podstawie zawartych między nimi porozumień o współpracy.

Artykuł 7 [Edukacja]

Umawiające się Strony będą popierać wszelkie formy współpracy w dziedzinie edukacji, w tym w szczególności:

a) bezpośrednie kontakty i współpracę między szkołami i placówkami edukacyjnymi wszystkich szczebli,

b) wymianę studentów i doktorantów,

c) wymianę informacji na temat systemów nauczania,

d) popieranie nauczania języka i literatury drugiej Umawiającej się Strony w szkołach wyższych oraz wymiany wykładowców języka drogiej Strony,

e) wymianę nauczycieli akademickich i innych specjalistów w celu prowadzenia wykładów.

Artykuł 8 [Instytucje i jednostki naukowe]

Umawiające się Strony będą popierać współpracę instytucji i jednostek naukowych, w tym w szczególności:

a) prowadzenie wspólnych badań naukowych,

b) udział naukowców, badaczy i ekspertów w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych w obu państwach,

c) wymianę informacji i dokumentacji naukowo-technicznej.

Artykuł 9 [Współpraca PAN i Czarnogórskiej Akademii Nauk i Sztuk]

Umawiające się Strony będą popierać współpracę Polskiej Akademii Nauk i Czarnogórskiej Akademii Nauk i Sztuk, prowadzoną na podstawie zawartych przez te instytucje porozumień o współpracy naukowej.

Artykuł 10 [Młodzież]

Umawiające się Strony będą popierać rozwój kontaktów i współpracę młodzieży, a także współpracę między organizacjami i stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie.

Artykuł 11 [Sport i turystyka]

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie sportu i turystyki.

Artykuł 12 [Wielostronne programy]

Umawiające się Strony będą współpracować w ramach wielostronnych programów w dziedzinach zgodnych z celami niniejszej Umowy, realizowanych przez Radę Europy, organy Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz inne organizacje i instytucje międzynarodowe uznawane przez Umawiające się Strony.

Artykuł 13 [UNESCO]

Umawiające się Strony będą popierać współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz bezpośrednią współpracę między swoimi komitetami narodowymi do spraw UNESCO.

Artykuł 14 [Współpraca zdecentralizowana]

Umawiające się Strony będą sprzyjać różnym formom współpracy zdecentralizowanej, zwłaszcza bezpośrednim kontaktom między społecznościami regionalnymi i lokalnymi.

Artykuł 15 [Komisja Mieszana]

1. Umawiające się Strony uzgodniły powołanie Komisji Mieszanej do spraw współpracy kulturalnej, edukacyjnej i naukowej, zwanej dalej „Komisją”, w celu opracowywania i przyjmowania okresowych programów wykonawczych, określających między innymi warunki finansowe współpracy.

2. Komisja, składająca się z przedstawicieli obu Umawiających się Stron, będzie się zbierała na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Czarnogórze, w terminach uzgodnionych drogą dyplomatyczną.

Artykuł 16 [Wejście w życie]

Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 17 [Wypowiedzenie]

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron i w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy wszelkie przedsięwzięcia, będące w toku realizacji, zostaną doprowadzone do końca.

Artykuł 18 [Przepisy uchylone]

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc w stosunkach polsko-czarnogórskich Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 roku.

Podpisano w Warszawie dnia 26.10.2012 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, czarnogórskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający

infoRgrafika

Wersja w języku czarnogórskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 lipca 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama