reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 201, poz. 1544);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 164, poz. 1113 oraz z 2013 r. poz. 328);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 142, poz. 833);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1099).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 201, poz. 1544), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2–4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 164, poz. 1113 oraz z 2013 r. poz. 328), które stanowią:

„§ 2. Do spraw dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 2a. Przepis § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do beneficjentów, którzy otrzymali pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Przepisy § 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że w przypadku kosztów poniesionych przez:

1) podmioty, które są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przepisy te stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

2) pozostałe podmioty, przepisy te stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 142, poz. 833), które stanowią:

„§ 2. Jeżeli zdarzenie prawne określone w § 26a ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 zaistniało przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, następca prawny beneficjenta składa wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2–4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1099), które stanowią:

„§ 2. Przepis § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się również do operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, których realizacja nie została zakończona i dla których nie złożono wniosku o płatność ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli postępowanie zostało wszczęte w terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, a informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy została podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 sierpnia 2013 r. (poz. 1419)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 1 kwietnia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanego dalej „Programem”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”;

4) kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy;

5)2) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. Pomoc jest przyznawana:

1) gminie;

2) jednoosobowej spółce gminy;

3) gminnemu zakładowi budżetowemu;

4)3) gminie albo związkowi międzygminnemu – w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego lub operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.

§ 2a.4) Pomoc przyznawana na operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację:

1) spełniającą wymagania określone w Programie;

2) zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem;

3) niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania:

a)5) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

b)5) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) realizowaną w miejscowości należącej do:

a) gminy wiejskiej lub

b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub

c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;

5)6) realizowaną w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 000 mieszkańców – w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego;

6)7) realizowaną na obszarze, na którym, zgodnie z inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.8)), poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s wynosi nie więcej niż 30% – w przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.

2. Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

1) operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;

2) złożenie wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym;

3)9) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi:

a) w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. – w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie,

b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. – w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach;

4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

3.10) Pomoc na operację dotyczącą budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest przyznawana, jeżeli targowisko to w wyniku realizacji tej operacji spełni warunki, które są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów:

1)11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych;

2) rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;

3) zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji;

4) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów technologicznych;

5) zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych;

6) zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych;

7) budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów);

8)12) zakupu materiałów lub usług niezbędnych do realizacji operacji;

9) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli:

1) zostały poniesione:

a) w formie rozliczenia bezgotówkowego,

b) po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.;

2)13) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.

3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy.

4.14) Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej:

1) 90% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu – w przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury albo

2) 75% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż:

a) 4 000 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej,

b) 200 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,

c) 3 000 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,

d) 1 000 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

4a.15) W przypadku gdy operacja dotycząca budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest realizowana przez związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 4 pkt 416).

5.17) W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10%.

6.17) Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez samorząd województwa, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 9, zalicza się koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym:

a) kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowlanych,

c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

d) operatów wodno-prawnych,

e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

g) usług geodezyjno-kartograficznych,

2) przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji,

3) opłat za patenty lub licencje,

4) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi

– w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

2.18) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005.

§ 6. 1. Ustalenia kryterium regionalnego, opartego na mierzalnym wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa, oraz terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

2. Ustalenia początku terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa, z tym że termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni.

4.19) Właściwy organ samorządu województwa może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że w terminie, o którym mowa w ust. 2, mogą być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. W terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

§ 8. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 14 ust. 1 i 2, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa:

1) pracowników urzędu marszałkowskiego albo

2) wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, właściwy organ samorządu województwa podaje, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, informację o udzieleniu upoważnienia samorządowej jednostce, a informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, są zamieszczane na stronie internetowej tej jednostki.

§ 9. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie, które zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, jest opatrzone pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnioskodawcy;

2) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) opis operacji;

4) plan finansowy operacji;

5) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy, związane z pomocą;

6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

7) informacje o załącznikach dołączanych do wniosku.

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 11. 1. Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2.20) Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1:

1) nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy;

2) usunął w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3.20) Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie usunął w terminie pozostałych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

4.21) Złożony wniosek o przyznanie pomocy może być zmieniony przez wnioskodawcę:

1) w wyniku wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, albo

2) za zgodą właściwego organu samorządu województwa, na prośbę wnioskodawcy, złożoną w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

§ 13. 1. W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny, przyznając planowanej operacji punkty.

2. O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1) jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 4 punkty,

b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty,

c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 2 punkty,

d) powyżej 100% średniej krajowej – 0 punktów;

2) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było:

a) wyższe od średniej w województwie – 2 punkty,

b) równe ze średnią w województwie – 1 punkt,

c) niższe od średniej w województwie – 0 punktów;

3)22) jeżeli kryterium regionalne:

a) jest spełnione – 2 punkty,

b) jest spełnione w części – 1 punkt,

c) nie jest spełnione – 0 punktów;

4) jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 2 punkty;

5) jeżeli wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej gospodarki wodnej, kształtuje się na poziomie:

a) nie więcej niż 25% – 3 punkty,

b) powyżej 25% i nie więcej niż 50% – 2 punkty,

c) powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 1 punkt;

6) jeżeli wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej gospodarki ściekowej, kształtuje się na poziomie:

a) powyżej 80% – 3 punkty,

b) powyżej 50% i nie więcej niż 80% – 2 punkty,

c) nie więcej niż 50% – 1 punkt;

7) jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej – 2 punkty;

8)23) jeżeli planowana operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego – 2 punkty;

9)24) jeżeli gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacja takiej infrastruktury, ustalona na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w stosunku do średniej w województwie jest:

a) mniejsza – 2 punkty,

b) równa lub większa – 0 punktów;

10)24) jeżeli operacja ma zapewnić przepływność szerokopasmowego łącza internetowego na poziomie co najmniej 30 Mbit/s (prędkość pobierania danych przez użytkownika końcowego) – 2 punkty.

2a.25) Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie mają zastosowania do oceny operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

3. W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.

4. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca.

5. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

5a.26) W przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego, w której jest planowana realizacja operacji.

6. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierającą wskazanie wnioskodawców, a także tytuły operacji.

7. Warunkiem przyznania pomocy na operacje dotyczące:

1) gospodarki wodno-ściekowej – jest uzyskanie co najmniej 4 punktów;

2) tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – jest uzyskanie co najmniej 3 punktów;

3)27) budowy targowiska stałego – jest uzyskanie co najmniej 1 punktu;

4)27) tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury – jest uzyskanie co najmniej 4 punktów.

§ 14. 1. Zatwierdzenia listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, dokonuje właściwy organ samorządu województwa.

2.28) Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, w ramach środków dostępnych w danym województwie.

3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, wyznacza się wnioskodawcy, na piśmie, miejsce i termin zawarcia umowy nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy, pomocy nie przyznaje się, chyba że wnioskodawca stawił się i podpisał umowę w innym terminie:

1) uzgodnionym przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, albo

2) wyznaczonym wnioskodawcy i nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 4 informuje się o tym wnioskodawcę, na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

§ 15. 1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez samorząd województwa, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, udostępnionym na stronach internetowych urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1)29) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia przyznania pomocy;

2) ograniczeń lub warunków w zakresie;

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą;

3) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą;

4) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą;

5) informowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.

3. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta określonych w ust. 2 pkt 1 jest nieważna.

§ 16. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są;

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki;

2) składane w siedzibie urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki w dniu zawarcia umowy.

§ 17. 1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

§ 18. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym że wypłata ta następuje po złożeniu wniosku o płatność.

§ 19. 1. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

2. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

3. Formularz wniosku o płatność zawiera wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku.

4. Do wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 9.

§ 20. 1. Jeżeli złożony wniosek o płatność jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, wzywa się ponownie beneficjenta, na piśmie, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął nieprawidłowości lub braków, rozpatruje się wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność można wzywać beneficjenta, na piśmie, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 21.30) 1. Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Właściwy organ samorządu województwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

§ 22. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ samorządu województwa może wyrazić zgodę na:

1)31) przeniesienie przez beneficjenta własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz:

a) jego jednostki organizacyjnej lub jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy,

b) spółki, w której udziały lub akcje mają wyłącznie gminy,

c) związku międzygminnego

– które przejmą zobowiązania dotychczasowego beneficjenta;

2) zmianę przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli, w całości lub w części, jeżeli nie naruszy to celów i zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem.

§ 23. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

§ 24. 1. Kategoriami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, innymi niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, są:

1) wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji;

3) wypadki lub awarie skutkujące zniszczeniem budynków, budowli lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;

4) kradzieże mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, które nastąpiły na skutek niezachowania należytej staranności przez beneficjenta.

2. Tryb postępowania w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, określa się w umowie.

§ 25. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w § 24 ust. 1 oraz w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy za tę część operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w umowie, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany.

§ 26. W przypadku działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) następca prawny wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;

2) (uchylony).32)

§ 26a.33) 1. W razie przekształcenia beneficjenta lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, następcy prawnemu beneficjenta, zwanemu dalej „następcą”, może być przyznana pomoc, jeżeli:

1) zostały spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2) na następcę przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.

2. Wniosek następcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się we właściwym urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ust. 2 oraz § 11 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia34).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 kwietnia 2008 r.35)

WARUNKI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ TARGOWISKO STAŁE

Targowisko stałe w ramach realizacji operacji dotyczącej jego budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia powinno być:

1) utwardzone;

2) oświetlone;

3) przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;

4) wyposażone w:

a) odpływ wody deszczowej,

b) zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska,

c) miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne;

5) podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska;

6) zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska;

7) oznaczone nazwą „Mój Rynek”.

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 142, poz. 833), które weszło w życie z dniem 23 lipca 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2, w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1099), które weszło w życie z dniem 19 października 2012 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 164, poz. 1113), które weszło w życie z dniem 7 września 2010 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1256 i 1445.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

10) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia wymienionego w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

15) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) § 4 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3 nie zawiera pkt 4.

17) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

23) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

25) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

27) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) Przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 kwietnia 2008 r.

35) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama