reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony

Na podstawie art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w wewnętrznej służbie ochrony;

2) wzór legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego w wewnętrznej służbie ochrony;

3) tryb i warunki wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji;

4) sposób ewidencjonowania wydanych, wymienionych lub zwróconych legitymacji.

§ 2.
Wzory legitymacji, o których mowa w § 1, są określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Kierownik jednostki, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej „ustawą”, lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, bezpośrednio mu podporządkowana, przed dopuszczeniem pracownika wewnętrznej służby ochrony do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia wydaje mu legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, jeżeli jest on wpisany odpowiednio na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o których mowa w art. 28 ustawy.
§ 4.
W przypadku utraty przez pracownika wewnętrznej służby ochrony legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, kierownik jednostki, o którym mowa w art. 9a ustawy, wystawia pracownikowi wewnętrznej służby ochrony duplikat legitymacji.
§ 5.
1. Legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zwane dalej „legitymacjami”, zwraca się wydającemu w przypadku:

1) rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę zawartej przez przedsiębiorcę lub jednostkę organizacyjną z pracownikiem wewnętrznej służby ochrony;

2) udzielenia pracownikowi ochrony urlopu bezpłatnego lub wychowawczego;

3) skreślenia pracownika wewnętrznej służby ochrony z list, o których mowa w art. 28 ustawy.

2. Legitymacje podlegają wymianie w przypadku zniszczenia lub gdy zmianie uległy:

1) imię lub nazwisko pracownika wewnętrznej służby ochrony;

2) wizerunek twarzy pracownika wewnętrznej służby ochrony;

3) nazwa, adres lub numer telefonu jednostki, w której wewnętrzna służba ochrony sprawuje ochronę.

§ 6.
1. Kierownik jednostki, o którym mowa w § 3, obowiązany jest prowadzić ewidencję wydanych, wymienionych oraz zwróconych legitymacji.

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się informacje dotyczące:

1) numeru legitymacji;

2) rodzaju wydanej legitymacji;

3) imienia i nazwiska pracownika wewnętrznej służby ochrony;

4) numeru i daty wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o których mowa w art. 28 ustawy, ze wskazaniem organu, który wpisu dokonał;

5) daty wystawienia legitymacji wraz z czytelnym podpisem pracownika wewnętrznej służby ochrony, któremu wydano legitymację;

6) daty zwrotu legitymacji wraz z czytelnym podpisem pracownika wewnętrznej służby ochrony, który zwrócił legitymację, lub innej osoby, która takiego zwrotu dokonała, albo adnotację dotyczącą okoliczności zwrotu legitymacji w przypadku braku podpisów;

7) informację o utracie przez pracownika wewnętrznej służby ochrony legitymacji ze wskazaniem czasu i okoliczności, w których nastąpiła utrata legitymacji.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ W WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBIE OCHRONY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 12 grudnia 2013 r. (poz. 1592)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ W WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBIE OCHRONY

strona 1

infoRgrafika

strona 2

infoRgrafika

Objaśnienie:

Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBIE OCHRONY]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBIE OCHRONY

strona 1

infoRgrafika

strona 2

infoRgrafika

Objaśnienie:

Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama