REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1691

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 160, poz. 1555, z 2005 r. Nr 39, poz. 368 oraz z 2011 r. Nr 76, poz. 410) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego w trakcie roku kalendarzowego przyznaje się ten równoważnik w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do końca roku kalendarzowego, za który przysługuje ten równoważnik, przy czym za podstawę obliczeń przyjmuje się kwotę, o której mowa w § 4, oraz liczbę norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi w dniu nabycia prawa do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.”;

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wypłacony równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi:

1) w całości, w przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu mieszkaniowym, skróconym oświadczeniu mieszkaniowym lub zawiadomieniu, o którym mowa w § 11 ust. 5, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika;

2) w wysokości wypłaconej za okres od dnia, w którym:

a) funkcjonariusz lub członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, posiadali w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny lub dom określony w § 7 pkt 1–3,

b) wystąpił przypadek, o którym mowa w § 8 pkt 4–7.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA