REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1697

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wysokość rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, zwanych dalej „opłatami rocznymi”, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
1. Opłaty roczne w wysokości, o której mowa w § 1, obejmują pełny rok kalendarzowy.

2. Jeżeli w danym roku kalendarzowym podmiot posiada prawo do wykorzystywania zasobów numeracji przez okres krótszy od roku kalendarzowego, uiszcza on opłatę roczną w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej określonej w załączniku do rozporządzenia za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym podmiotowi to prawo przysługiwało.

§ 3.
W przypadku cofnięcia przydziału numeracji lub zmiany jego zakresu z przyczyn określonych w art. 126 ust. 10 pkt 2–4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne podmiot uiszcza opłatę roczną w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
1. Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok, za który jest należna, w terminie do dnia 30 czerwca tego roku.

2. Opłatę roczną można uiścić w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do dnia 30 czerwca i 30 listopada roku, za który jest należna.

3. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 czerwca danego roku opłatę roczną wnosi się w terminie do dnia 30 listopada roku, za który jest należna.

4. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 listopada danego roku opłatę roczną uiszcza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który jest należna.

§ 5.
1. Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Wraz z wniesieniem opłaty podmiot wskazuje tytuł opłaty i okres, za który jest należna.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.3)

Minister Administracji i Cyfryzacji: R. Trzaskowski

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390, z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1635.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2832 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 148), które zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NUMERACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 1697)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NUMERACJI

Opłata za:

Wysokość opłaty w PLN

1) numer abonencki w:

 

a) stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej

0,32

b) ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

0,32

2) wyróżnik AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi wykonującemu działalność telekomunikacyjną:

 

a) AB=26

6 000

b) AB=47

6 000

c) AB=64

1 800

3) wyróżnik ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (PLMN):

 

a) 2-cyfrowy

1 790 000

b) 3-cyfrowy

179 000

c) 4-cyfrowy

17 900

d) 5-cyfrowy

1 790

4) numer dostępu do sieci (NDS):

 

a) 4-cyfrowy

60 000

b) 5-cyfrowy

6 000

5) numer HESC 118CDU

60 000

6) numer dostępu do sieci teleinformatycznej (NDSI)

550

7) numer strefowy abonenckich usług specjalnych (AUS) za każdą strefę numeracyjną, w której przysługuje prawo do wykorzystywania numeru – numer 5-cyfrowy

550

8) krajowy numer sieci inteligentnej (NDIN)

3

9) numer DNIC+PNIC w sieci transmisji danych z komutacją pakietów:

 

a) 4 cyfry

36 000

b) 5 cyfr

3 600

c) 6 cyfr

360

d) 7 cyfr

37

e) 8 cyfr

4

10) numer punktu sygnalizacyjnego:

 

a) międzynarodowy ISPC

12 000

b) krajowy NSPC

1 200

11) numer zamkniętej grupy użytkowników (CUG) za każde osiem numerów CUG

55

12) kod sieci ruchomej (MNC)

1 200

13) kod sieci ATM

1 200

14) numer rutingowy (NR NP):

 

a) do obsługi przenoszenia numerów niegeograficznych

1 000

b) do obsługi przenoszenia numerów geograficznych

100

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA