REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1733

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli zastosowane siły i środki zostały wyczerpane.
§ 2.
1. Minister Obrony Narodowej, w celu wykonania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, niezwłocznie kieruje oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań w czasie stanu wyjątkowego.

2. Minister Obrony Narodowej, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, wyznacza, w drodze decyzji, zadania oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i przekazuje je ich dowódcom według procedur obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, Minister Obrony Narodowej określa:

1) skład i liczebność oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną użyte, oraz ich zadania stosownie do posiadanych zdolności;

2) obszar, na jakim oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą wykonywały zadania, oraz czas ich wykonywania;

3) ograniczenia dotyczące użycia posiadanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego będących na wyposażeniu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, z którymi dowódcy oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą współdziałali w czasie wykonywania zadań.

§ 3.
1. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych dowodzi działaniami oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i koordynuje te działania.

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa lub dowódca dowodzący siłami specjalnymi dowodzą działaniami i koordynują te działania w przypadku wydzielenia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z tylko podległych im jednostek wojskowych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, współdziałają w realizacji zadań, według właściwości, z:

1) ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Komendantem Głównym Policji – w przypadku użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze większym niż jedno województwo;

2) wojewodą i właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Policji – w przypadku użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze jednego województwa.

§ 4.
1. Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej użyte do wykonywania zadań w czasie stanu wyjątkowego pozostają w strukturze organizacyjnej i w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mogą być prowadzone samodzielnie albo wspólnie z innymi formacjami uzbrojonymi niewchodzącymi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służbami bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.

§ 5.
Dowódca oddziału lub pododdziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej decyduje o szczegółowym sposobie wykonania zadań określonych przez Ministra Obrony Narodowej w uzgodnieniu z organami, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4, oraz ze współdziałającymi z nim dowódcami formacji uzbrojonych niewchodzącymi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służb bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.
§ 6.
1. Użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dokumentuje się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, stosownie do potrzeb i możliwości.

2. Dokumentowanie działań oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy do właściwości Żandarmerii Wojskowej.

3. W przypadku braku możliwości realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Żandarmeria Wojskowa może skorzystać w tym zakresie z pomocy współdziałających z nią innych służb bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.

§ 7.
1. Po wykonaniu zadania dowódcy oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sporządzają szczegółowe meldunki pisemne i przesyłają do Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i dowódców (komendantów, szefów) struktur organizacyjnych, z których zostały wydzielone.

2. Meldunek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wskazanie stanowiska służbowego, stopnia wojskowego, imienia i nazwiska dowódcy oddziału lub pododdziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) określenie czasu i miejsca działania oddziału lub pododdziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego nazwy i liczebności;

3) opis sytuacji bezpośrednio poprzedzającej użycie oddziału lub pododdziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz opis przebiegu użycia oddziału lub pododdziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) inne informacje o podjętych działaniach oddziału lub pododdziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) podpis dowódcy oddziału lub pododdziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego albo broni palnej przez oddział lub pododdział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej meldunek zawiera dodatkowo informacje, o których mowa odpowiednio w art. 54 lub art. 55 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165).

4. Osoba koordynująca działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2, sporządza szczegółowy meldunek, załączając kopie meldunków, o których mowa w ust. 1, i przesyła go Ministrowi Obrony Narodowej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Minister Obrony Narodowej niezwłocznie sporządza szczegółową informację dotyczącą użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i przekazuje ją Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz właściwemu wojewodzie.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego (Dz. U. Nr 89, poz. 821).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2011 r. Nr 222, poz. 1323 oraz z 2013 r. poz. 628.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA