REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1741

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zwanej dalej „pomocą”.
§ 2.
1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), zwanej dalej „ustawą”.

2. Pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie.

3. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu.

§ 3.
1. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy.

2. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. W sprawach dotyczących ustalenia prawa do pomocy nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu.
§ 5.
1. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa.

2. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.

3. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest realizowany przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa.

§ 6.
W sprawach dotyczących ustalania kosztów obsługi pomocy oraz nienależnie pobranej pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 i art. 33 ustawy.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA