reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 11 lutego 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) klasy VI szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.”;

2) dodaje się załącznik nr 14 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7.

Załącznik 1. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 lutego 2014 r. (poz. 251)

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH

1. W klasie VI szkoły podstawowej dla dorosłych w rocznym okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi:

1) w szkole podstawowej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej:

a) język polski – 160 godzin,

b) język obcy nowożytny – 65 godzin,

c) historia i społeczeństwo – 30 godzin,

d) przyroda – 65 godzin,

e) matematyka – 130 godzin,

f) zajęcia komputerowe – 30 godzin;

2) w szkole podstawowej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej:

a) język polski – 90 godzin,

b) język obcy nowożytny – 36 godzin,

c) historia i społeczeństwo – 18 godzin,

d) przyroda – 36 godzin,

e) matematyka – 72 godziny,

f) zajęcia komputerowe – 18 godzin.

2. Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla słuchaczy poszczególnych semestrów wynosi:

1) w szkole podstawowej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej – po 17 godzin tygodniowo w każdym semestrze;

2) w szkole podstawowej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – po 153 godziny w każdym semestrze.

3. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, stanowi różnicę między:

1) sumą godzin wynikającą z pomnożenia wymiarów godzin określonych:

a) w przypadku szkoły podstawowej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej – w ust. 2 pkt 1 przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych semestrach,

b) w przypadku szkoły podstawowej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – w ust. 2 pkt 2 przez liczbę semestrów,

a

2) sumą godzin określonych:

a) w przypadku szkoły podstawowej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej – w ust. 1 pkt 1,

b) w przypadku szkoły podstawowej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – w ust. 1 pkt 2.

4. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, ustala w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama