REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 400

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. Nr 21, poz. 129), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. poz. 1490).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. poz. 1490), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 13 listopada 2013 r. (poz. 400)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze

Na podstawie art. 3b ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, zwanego dalej „konkursem”;

2) skład komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”, oraz sposób i tryb jej działania;

3) etapy i przebieg konkursu;

4) zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, zwanemu dalej „kandydatem”.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:

1) nazwę i adres sądu lub prokuratury;

2) oznaczenie konkursu;

3) określenie wolnych stanowisk pracy;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

5) określenie wymagań związanych z danym stanowiskiem pracy, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

6) wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia.

§ 3. Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie sądu lub prokuratury albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

§ 4. 1. Komisja składa się z 3 do 5 osób.

2. W skład komisji mogą wchodzić:

1)2) w sądzie – inspektor do spraw biurowości i inni pracownicy wyznaczeni przez właściwego dyrektora sądu;

2) w prokuraturze – naczelnik wydziału, wyznaczony prokurator, inspektor do spraw biurowości i statystyki i inni pracownicy.

3. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza komisji.

§ 5. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania, przy obecności co najmniej 3 członków komisji, zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

§ 6.3) Dyrektor sądu, zwany dalej „dyrektorem”, lub prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury, zwany dalej „prokuratorem”, określa wymagania dotyczące stanowiska pracy, na które jest przeprowadzany konkurs. Wymagania te powinny uwzględniać w szczególności:

1) rodzaj kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań;

2) zakres wykonywanych zadań;

3) zdolności analityczne;

4) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;

5) kreatywność;

6) komunikatywność;

7) odporność na stres;

8) poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

9) umiejętność pracy w zespole.

§ 7. 1. Konkurs składa się z trzech etapów:

1) etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności;

3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Sprawdzian umiejętności przeprowadza się pod nadzorem co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.

3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

§ 8. 1. Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

2. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, zawiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 1, o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem.

3. Zawiadomienia dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów i informacji wymienionych w ust. 2 na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej właściwego sądu lub prokuratury.

§ 9. 1. Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu:

1) dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10;

2) ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.

2. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, zawiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem, w sposób określony w § 8 ust. 3.

§ 10. 1. Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) listę kandydatów biorących udział w konkursie;

2) listę kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs;

3) wyniki i oceny poszczególnych kandydatów.

2.4) Dyrektor lub prokurator upowszechnia informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w sposób określony w § 8 ust. 3.

§ 11.5) Dokumentację z przebiegu konkursu sekretarz komisji przekazuje dyrektorowi lub prokuratorowi w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 12. Kandydatowi udostępnia się do wglądu, w siedzibie sądu lub prokuratury, protokół, o którym mowa w § 10 ust. 1, w części dotyczącej jego wyników i oceny.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia6).

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 659 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2013 r. poz. 829.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. poz. 1490), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 lutego 2008 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-27
  • Data wejścia w życie: 2014-03-27
  • Data obowiązywania: 2014-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA