REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 421

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 219, poz. 2155 oraz z 2004 r. Nr 24, poz. 218) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi przysługuje uzbrojenie obejmujące:

1) broń palną:

a) bojową,

b) sygnałową,

c) sportową;

2) broń pneumatyczną;

3) amunicję do broni, o której mowa w pkt 1 i 2.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje wyposażenie:

1) uzupełniające do uzbrojenia obejmujące:

a) środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 9, 11, pkt 12 lit. a i d, pkt 13 i 17–20 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24),

b) sprzęt:

– ochrony specjalnej,

– optyczny,

– pirotechniczny,

– specjalistyczny;

2) specjalne.

2. Normy wyposażenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) uchyla się § 4;

4) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pomieszczenia służbowe, w których przechowuje się indywidualnie lub zbiorowo broń, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, zwaną dalej „bronią”, i amunicję będącą w użytkowaniu funkcjonariuszy:

a) są zlokalizowane w budynkach murowanych będących pod stałą całodobową ochroną,

b) posiadają drzwi wyposażone w co najmniej dwa zamki, w tym jeden atestowany, lub drzwi metalowe antywłamaniowe atestowane,

c) w przypadku zlokalizowania ich na kondygnacji parterowej lub ostatniej – posiadają okna wyposażone w jedno z następujących zabezpieczeń: krata, siatka, żaluzja antywłamaniowa lub szyby o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie;”;

5) uchyla się § 11;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W przypadku zwolnienia ze służby, zawieszenia w czynnościach służbowych, przeniesienia do służby w innej miejscowości, oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo na polecenie przełożonego, funkcjonariusz jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia do właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznanego mu uzbrojenia i wyposażenia, o których mowa w § 2 i § 3.”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351.

Załącznik 1. [NORMY UZBROJENIA, KTÓRE MOŻE BYĆ PRZYZNANE FUNKCJONARIUSZOM]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 marca 2014 r. (poz. 421)

Załącznik nr 1

NORMY UZBROJENIA, KTÓRE MOŻE BYĆ PRZYZNANE FUNKCJONARIUSZOM

Lp.

Rodzaj uzbrojenia

1

Broń palna bojowa:

 

1) karabin maszynowy

 

2) karabin strzelca wyborowego

 

3) karabinek

 

4) pistolet

 

5) pistolet maszynowy

 

6) rewolwer

 

7) strzelba gładkolufowa

2

Broń palna sygnałowa – pistolet sygnałowy

3

Broń palna sportowa:

 

1) pistolet sportowy

 

2) karabinek sportowy

4

Broń pneumatyczna:

 

1) karabinek pneumatyczny

 

2) pistolet pneumatyczny

5

Amunicja do broni:

 

1) na jeden karabin maszynowy, karabin strzelca wyborowego, karabinek, pistolet, pistolet maszynowy – w ilości wystarczającej na załadowanie do pełna wszystkich magazynków wydanych do danej broni palnej

 

2) na jeden rewolwer oraz strzelbę gładkolufową – w ilości wystarczającej na załadowanie do pełna wszystkich magazynków wydanych do danej broni palnej

 

Załącznik 2. [NORMY WYPOSAŻENIA, KTÓRE MOŻE BYĆ PRZYZNANE FUNKCJONARIUSZOM]

Załącznik nr 2

NORMY WYPOSAŻENIA, KTÓRE MOŻE BYĆ PRZYZNANE FUNKCJONARIUSZOM

WYPOSAŻENIE

I

UZUPEŁNIAJĄCE DO UZBROJENIA

1

Środki przymusu bezpośredniego:

1) kajdanki:

a) zakładane na ręce

b) zakładane na nogi

c) zespolone

2) siatka obezwładniająca

3) pałka służbowa

4) pies służbowy

5) chemiczne środki obezwładniające:

a) ręczny miotacz substancji obezwładniającej

b) inne urządzenie do miotania substancji obezwładniającej

6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

7) kolczatka drogowa i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych

8) pojazd służbowy

9) środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe

10) pociski niepenetracyjne

11) środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających

2

Sprzęt ochrony specjalnej:

1) hełm kuloodporny

2) kamizelka kuloodporna

3) teczka kuloodporna

4) tarcza kuloodporna

5) ochronniki wzroku

6) ochronniki słuchu

7) odzież ochronna

8) rękawice specjalne

9) maska przeciwgazowa

10) gogle strzeleckie

3

Sprzęt optyczny:

1) lornetka obserwacyjna

2) lornetka pryzmatyczna

3) celownik optyczny

4) celownik holograficzny

5) celownik kolimatorowy

6) urządzenie termowizyjne

7) urządzenie noktowizyjne

8) dalmierz laserowy

 

4

Sprzęt pirotechniczny:

1) koc antyodłamkowy

2) przenośny aparat do prześwietlania materiałów wybuchowych

3) wykrywacz materiałów wybuchowych

4) zestaw urządzeń pirotechnicznych i środków wykorzystywanych do rozpoznania minersko-pirotechnicznego

5) zestaw urządzeń pirotechnicznych i środków wykorzystywanych do działań minersko-pirotechnicznych

6) materiały, urządzenia i środki wykorzystywane do szkoleń minersko-pirotechnicznych

5

Sprzęt specjalistyczny:

1) GPS

2) latarka

3) latarka taktyczna do broni

4) wykrywacz materiałów radioaktywnych

5) nóż wielofunkcyjny

6) ręczny detektor do wykrywania metali

7) bramkowy detektor do wykrywania metali

8) urządzenie służące do prześwietlania bagażu

9) sprzęt łączności:

a) radiotelefon

b) zestaw słuchawkowy

c) aktywne ochronniki słuchu z możliwością podłączenia radiotelefonu osobistego

d) telefon satelitarny

e) mobilna antena satelitarna

10) celownik laserowy

11) pistolet treningowy lub wkładka lufowa na amunicję barwiącą

12) wiatromierz

13) lokalizator GPS

14) skrzynie transportowe

15) urządzenia do rejestracji dźwięku i obrazu

II

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

 

1) alpinistyczne

2) płetwonurkowe

3) turystyczno-sportowe

4) ochronno-uzupełniające

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-01
  • Data wejścia w życie: 2014-04-16
  • Data obowiązywania: 2014-04-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA