| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem.

§ 2.
1. Cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, zwany dalej „cudzoziemcem”, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 543 zł na każdy miesiąc pobytu:

1) przez okres 15 miesięcy lub

2) przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 457 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu przez okres, o którym mowa w ust. 1, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

3. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada środków finansowych w wysokości, o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, na cały okres jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli cudzoziemiec dysponuje miesięcznie środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa:

1) w ust. 1 – przeznaczonymi dla niego samego,

2) w ust. 2 – przeznaczonymi dla niego samego i każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu

– przez cały okres ich planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
1. Cudzoziemiec musi posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego cudzoziemiec przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż:

1) 200 zł, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 zł, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,

3) 2500 zł, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi posiadać dla każdego członka rodziny bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość kosztów biletów, na podstawie których cudzoziemiec i członkowie rodziny pozostający na jego utrzymaniu przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż kwoty, o których mowa w ust. 1, albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

§ 4.
1. Dokumentami, które mogą potwierdzać możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości, o której mowa w § 2 i § 3, są:

1) czek podróżny;

2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

3) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

5) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 5.
Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »