Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 236, poz. 2365), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1620);

2) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. poz. 1535).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1620), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. poz. 1535), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań o wpis do rejestru wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. (poz. 781)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
1)

z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Na podstawie art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb dokonywania i wykreślania wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych, uaktualniania danych w rejestrze, wzór wniosku o wpis oraz wymagane dokumenty.

§ 2.3) 1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, zwanego dalej „rejestrem”, jest dokonywany w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis przekazanego przez instytucję szkoleniową w postaci papierowej lub elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę tej instytucji lub właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji – w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do wniosku o wpis do rejestru zawierającego informacje, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym, instytucja szkoleniowa dołącza kopię aktualnego dokumentu, na którego podstawie prowadzi edukację pozaszkolną.

3. Wzór wniosku o wpis do rejestru jest określony w załączniku do rozporządzenia. Formularz elektroniczny wniosku o wpis do rejestru udostępniany jest na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).

4. Instytucję szkoleniową wzywa się do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru w przypadku:

1) niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku;

2) braku informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej i braku kopii aktualnego dokumentu, na którego podstawie instytucja prowadzi edukację pozaszkolną;

3) niepodpisania wniosku w postaci papierowej czytelnym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji szkoleniowej;

4) nieopatrzenia wniosku w postaci elektronicznej:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

5. Jeżeli instytucja szkoleniowa nie przedłoży poprawnie uzupełnionego wniosku zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w ust. 4, w terminie miesiąca od dnia otrzymania tego wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3. 1.4) Zawiadomienie o wpisie do rejestru, wydawane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy, zawiera nazwę i adres siedziby instytucji szkoleniowej, datę wpisania do rejestru i numer nadany instytucji szkoleniowej w tym rejestrze.

2. Numer nadany instytucji szkoleniowej w rejestrze składa się z trzycyfrowego kodu województwa określonego w przepisach o nomenklaturze jednostek terytorialnych dla celów statystycznych oraz kolejnego numeru porządkowego w rejestrze.

§ 4. 1.5) Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje, w postaci papierowej lub elektronicznej, właściwy wojewódzki urząd pracy o:

1) zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii – w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności;

2) kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru.

2. Wojewódzki urząd pracy na podstawie przedłożonych przez instytucję szkoleniową aktualnych danych, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie dokonuje w rejestrze aktualizacji danych o tej instytucji.

3. Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 6 ustawy, o czym powiadamia na piśmie instytucję szkoleniową.

§ 5. (uchylony).6)

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – praca kieruje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. poz. 1535), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1620), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 października 2004 r.7)

WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
  • Data wejścia w życie: 2014-06-16
  • Data obowiązywania: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw