REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 810

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137c ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawanych:

a) żołnierzom zawodowym,

b) żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

– zwanym dalej „żołnierzami”;

2) organy wojskowe właściwe do wydawania, ewidencjonowania, doręczania kart i tabliczek tożsamości oraz postępowania w razie ich zniszczenia lub utraty;

3) tryb wydawania kart i tabliczek tożsamości oraz postępowania w razie ich zniszczenia lub utraty;

4) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.

§ 2.
1. Ustala się następujące rodzaje kart tożsamości:

1) poliwęglanowe;

2) papierowe.

2. Karty są przeznaczone dla:

1) żołnierzy, z wyjątkiem żołnierzy, o których mowa w pkt 2, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) żołnierzy wykonujących czynności:

a) odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz zapobiegania chorobom,

b) zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi,

c) duszpasterskie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

– według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Wzór tabliczki tożsamości określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4.
Kartę tożsamości wydaje się wraz z tabliczką tożsamości.
§ 5.
1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień, zwany dalej „szefem komórki”, jest organem właściwym do wydawania poliwęglanowych kart tożsamości.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz jest ujęty w ewidencji, zwany dalej „dowódcą jednostki wojskowej”, występuje do szefa komórki o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości dla tego żołnierza.

3. Dowódca jednostki wojskowej występuje o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu lub utraty ważności poliwęglanowej karty tożsamości.

4. W przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu lub rodzajem wykonywanych zadań można wystąpić o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości w terminie krótszym niż określony w ust. 3.

§ 6.
1. Dowódca jednostki wojskowej w stosunku do żołnierza ujętego w ewidencji tej jednostki jest organem właściwym do wydawania:

1) papierowych kart tożsamości w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu wydania poliwęglanowych kart tożsamości;

2) tabliczek tożsamości.

2. Papierowe karty tożsamości wydaje się w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny żołnierzom, którzy nie posiadają poliwęglanowych kart tożsamości.

§ 7.
Organem właściwym do prowadzenia ewidencji kart i tabliczek tożsamości jest:

1) szef komórki – dla całych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dowódca jednostki wojskowej – dla żołnierzy ujętych w ewidencji tej jednostki.

§ 8.
Organem właściwym do doręczania żołnierzowi karty tożsamości i tabliczki tożsamości jest dowódca jednostki wojskowej.
§ 9.
1. Organem właściwym w postępowaniu w razie zniszczenia lub utraty:

1) poliwęglanowej karty tożsamości lub tabliczki tożsamości jest szef komórki;

2) papierowej karty tożsamości jest dowódca jednostki wojskowej.

2. Żołnierz, któremu wydano poliwęglanową kartę tożsamości i tabliczkę tożsamości, w razie ich utraty lub zniszczenia niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie oraz o okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

3. Żołnierz, któremu wydano papierową kartę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie oraz o okolicznościach tego zdarzenia dowódcę jednostki wojskowej.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanowi podstawę do skreślenia karty tożsamości i tabliczki tożsamości z ewidencji, o której mowa w § 7.

§ 10.
Wzór rozkazu wyjazdu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396, z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 502.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 473), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 maja 2014 r. (poz. 810)

Załącznik nr 1

WZÓR POLIWĘGLANOWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI

AWERS

infoRgrafika

REWERS

infoRgrafika

Skala wzoru: 1:1

Wymiary: 85,6 mm × 53,98 mm

Grubość: 0,76 mm

WZÓR PAPIEROWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI

AWERS

infoRgrafika

REWERS

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

WZÓR POLIWĘGLANOWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI

AWERS

infoRgrafika

REWERS

infoRgrafika

Skala wzoru: 1:1

Wymiary: 85,6 mm × 53,98 mm

Grubość: 0,76 mm

WZÓR PAPIEROWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI

AWERS

infoRgrafika

REWERS

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI

infoRgrafika

Objaśnienia:

Tabliczka tożsamości wykonana jest ze stali żaroodpornej.

Grubość tabliczki tożsamości – 1 mm.

Średnica tabliczki tożsamości – 35 mm.

Średnica otworu – 2 mm.

Napis i cyfry tłoczone tylko po jednej stronie.

Załącznik 4. [WZÓR – ROZKAZ WYJAZDU NATO / NATO TRAVEL ORDER/ORDRE DE MISSION NATO]

Załącznik nr 4

WZÓR – ROZKAZ WYJAZDU NATO / NATO TRAVEL ORDER/ORDRE DE MISSION NATO

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-23
  • Data wejścia w życie: 2014-07-08
  • Data obowiązywania: 2017-06-09
  • Dokument traci ważność: 2018-09-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA