reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 18 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–20132)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. poz. 412 i 1649) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzoną w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1);”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, może być udzielone jednemu mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o której mowa w ust. 3, przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”;

3) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków związanych z modernizacją środków trwałych, zakupem ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, promocją wdrożonych rozwiązań, w tym informacją o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie, obsługą instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, stosuje się § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 i 4.”;

4) w § 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do wsparcia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone jednemu mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro.”;

5) w § 14 ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12. Do wsparcia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4.

13. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone jednemu mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro.”;

6) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 31 grudnia 2015 r.”.

§ 2.
1. Do umów o udzielenie wsparcia, zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie pomocy de minimis stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wsparcie jest udzielane, pod warunkiem że wnioskodawca, którego projekt został wyłoniony do wsparcia, uwzględni we wniosku o udzielenie wsparcia zmiany w zakresie pomocy de minimis wprowadzone niniejszym rozporządzeniem.

3. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do pomocy de minimis udzielanej uczestnikom sieci kontrahentów od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez koordynatora sieci kontrahentów, z którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowę o udzielenie wsparcia przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 w związku z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 9008 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama