| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) placówce doskonalenia – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”,

b) uchyla się pkt 3;

2) w § 3 pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę:

a) dyrektor placówki doskonalenia ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, o którym mowa w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek,

b) nauczyciele opracowujący i wdrażający programy, o których mowa w pkt 2, mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

c) specjaliści niebędący nauczycielami, opracowujący i wdrażający programy, o których mowa w pkt 2, prowadzą zajęcia zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym;

2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwane dalej „programami”, oraz przeprowadza ich ewaluację:

a) realizuje wspomaganie szkół i placówek obejmujące:

– pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

– ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

– zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

– wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania,

b) organizuje oraz prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,

c) systematycznie i w jednolity sposób dokumentuje przebieg procesu planowania i wdrażania oraz ewaluacji realizowanych programów i form doskonalenia,

d) organizuje procesy edukacyjne w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki,

e) zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki,

f) organizuje procesy edukacyjne, które są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących programy,

g) uwzględnia w planowaniu programów wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych;

3) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli:

a) opracowuje oraz upowszechnia materiały informacyjne i dydaktyczne w postaci papierowej i elektronicznej,

b) prowadzi własną stronę internetową i zapewnia nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń w postaci elektronicznej;

4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną:

a) pomieszczenia, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapewniające jego prawidłowy przebieg i realizację celów programowych,

b) nowoczesne wyposażenie dydaktyczne umożliwiające stosowanie form i metod pracy wynikających z realizowanych programów,

c) odpowiednio do potrzeb i specyfiki programu – zapewnia sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu,

d) dostęp do literatury i materiałów przewidzianych w programach,

e) systematycznie unowocześnianą bazę dydaktyczną, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym.”;

3) w § 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Potwierdzeniem spełniania przez placówkę doskonalenia wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d–g, jest otrzymanie w ostatniej ewaluacji zewnętrznej wyniku ustalonego co najmniej na poziomie B w odniesieniu do wymagania, o którym mowa odpowiednio w pkt 2–4 i 7 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560).

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy placówki doskonalenia, w której:

1) nie było przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej albo

2) w wyniku ostatniej ewaluacji zewnętrznej ustalono poziom niższy niż poziom B w odniesieniu do przynajmniej jednego z wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d–g

– kurator oświaty przeprowadza, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, ewaluację zewnętrzną w odniesieniu do wymagań, o których mowa w pkt 2–4 i 7 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, określonych w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3.”;

4) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosków o przyznanie akredytacji, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
1. Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz na podstawie § 2, zachowują status akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Placówki, o których mowa w ust. 1, zachowują status akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli po dniu 31 grudnia 2017 r., jeżeli w wyniku ewaluacji zewnętrznej otrzymały co najmniej poziom B spełnienia wymagań określonych w § 3 pkt 2 lit. d–g rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE AKREDYTACJI PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 czerwca 2014 r. (poz. 840)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE AKREDYTACJI PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WŁASNA OCENA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI]

Załącznik nr 2

WZÓR – WŁASNA OCENA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRAC ZESPOŁU AKREDYTACYJNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ PRAC ZESPOŁU AKREDYTACYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »