| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) placówce doskonalenia – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”,

b) uchyla się pkt 3;

2) w § 3 pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę:

a) dyrektor placówki doskonalenia ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, o którym mowa w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek,

b) nauczyciele opracowujący i wdrażający programy, o których mowa w pkt 2, mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

c) specjaliści niebędący nauczycielami, opracowujący i wdrażający programy, o których mowa w pkt 2, prowadzą zajęcia zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym;

2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwane dalej „programami”, oraz przeprowadza ich ewaluację:

a) realizuje wspomaganie szkół i placówek obejmujące:

– pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

– ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

– zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

– wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania,

b) organizuje oraz prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,

c) systematycznie i w jednolity sposób dokumentuje przebieg procesu planowania i wdrażania oraz ewaluacji realizowanych programów i form doskonalenia,

d) organizuje procesy edukacyjne w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki,

e) zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki,

f) organizuje procesy edukacyjne, które są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących programy,

g) uwzględnia w planowaniu programów wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych;

3) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli:

a) opracowuje oraz upowszechnia materiały informacyjne i dydaktyczne w postaci papierowej i elektronicznej,

b) prowadzi własną stronę internetową i zapewnia nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń w postaci elektronicznej;

4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną:

a) pomieszczenia, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapewniające jego prawidłowy przebieg i realizację celów programowych,

b) nowoczesne wyposażenie dydaktyczne umożliwiające stosowanie form i metod pracy wynikających z realizowanych programów,

c) odpowiednio do potrzeb i specyfiki programu – zapewnia sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu,

d) dostęp do literatury i materiałów przewidzianych w programach,

e) systematycznie unowocześnianą bazę dydaktyczną, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym.”;

3) w § 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Potwierdzeniem spełniania przez placówkę doskonalenia wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d–g, jest otrzymanie w ostatniej ewaluacji zewnętrznej wyniku ustalonego co najmniej na poziomie B w odniesieniu do wymagania, o którym mowa odpowiednio w pkt 2–4 i 7 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560).

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy placówki doskonalenia, w której:

1) nie było przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej albo

2) w wyniku ostatniej ewaluacji zewnętrznej ustalono poziom niższy niż poziom B w odniesieniu do przynajmniej jednego z wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d–g

– kurator oświaty przeprowadza, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, ewaluację zewnętrzną w odniesieniu do wymagań, o których mowa w pkt 2–4 i 7 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, określonych w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3.”;

4) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosków o przyznanie akredytacji, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
1. Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz na podstawie § 2, zachowują status akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Placówki, o których mowa w ust. 1, zachowują status akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli po dniu 31 grudnia 2017 r., jeżeli w wyniku ewaluacji zewnętrznej otrzymały co najmniej poziom B spełnienia wymagań określonych w § 3 pkt 2 lit. d–g rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE AKREDYTACJI PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 czerwca 2014 r. (poz. 840)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE AKREDYTACJI PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WŁASNA OCENA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI]

Załącznik nr 2

WZÓR – WŁASNA OCENA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRAC ZESPOŁU AKREDYTACYJNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ PRAC ZESPOŁU AKREDYTACYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »