| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1064 oraz z 2013 r. poz. 1370) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) jednym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);”;

2) w § 3 w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem, z wyjątkiem pomocy de minimis, o której mowa w § 6 ust. 1;

5) udzielona:

a) mikroprzedsiębiorcy oraz małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji, lub

b) przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)

– z wyjątkiem pomocy de minimis, o której mowa w § 6 ust. 1.”;

3) uchyla się § 4 i § 5;

4) w § 6:

a) w ust. 1:

– po pkt 8 dodaje się przecinek oraz pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 1, i na pokrycie kosztów usług szkoleniowych, o których mowa w § 27 ust. 1,

10) w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, o którym mowa w § 21”,

– część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 i 2, może być udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość w złotych 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów – kwoty 100 000 euro.”,

d) w ust. 6 uchyla się pkt 5,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Podmioty, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3, § 18 ust. 1, § 21 ust. 1, § 23 ust. 1, § 24 ust. 1, § 26a ust. 1, oraz wykonawcy świadczący usługi, o których mowa w § 27 ust. 1, w przypadku udzielania wsparcia objętego regułami pomocy de minimis wydają beneficjentom pomocy zaświadczenia o pomocy de minimis zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

f) uchyla się ust. 11;

5) w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wielkość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, o którym mowa w § 21 ust. 1, może wynosić do 90% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.”;

6) uchyla się § 8;

7) w § 14:

a) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu tych przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 1.

7. W przypadku projektów realizowanych wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu tych przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 1 i 5.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu tych przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 1, przy czym wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, kwalifikują się do wsparcia jedynie do wysokości sumy kwot wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

7b. W przypadku projektów realizowanych wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo podstawą wyliczenia wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu tych przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 1 i 5, przy czym wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5, kwalifikują się do wsparcia jedynie do wysokości sumy kwot wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

8) w § 21:

a) w ust. 1 w pkt 2:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) świadczenia usług doradczych objętych wsparciem za częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi, ”,

– uchyla się lit. b,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjnego i świadczeniu usług doradczych w zakresie podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą zgodnie ze standardami w zakresie świadczenia tych usług, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.”;

9) w § 22:

a) w ust. 1:

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) pokrycie kosztów szkoleń pracowników świadczących usługi doradcze;”,

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) pokrycie kosztów adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których są świadczone usługi doradcze;”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wielkość wsparcia na świadczenie usług doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami usług doradczych a częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą korzystających z tych usług oraz do 90% wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia przeznaczonych na ten cel.”,

d) dodaje się ust. 6–9 w brzmieniu:

„6. Usługi doradcze świadczone mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom lub osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego są dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi. Różnica pomiędzy kosztem usługi a częściową odpłatnością poniesioną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.

7. Jeżeli wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego dotyczy usług, które mogą być świadczone w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, wsparcie to stanowi dla tego podmiotu pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z § 6.

8. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 21 ust. 1, jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia a sumą pomocy de minimis udzielonej mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom.

9. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 5, dla tego przedsiębiorcy.”;

10) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. Rozporządzenie stosuje się do pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1, udzielonej do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz do pomocy de minimis, o której mowa w § 6 ust. 1, udzielonej do dnia 31 grudnia 2015 r.”.

§ 2.
1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 3.

2. Do wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 3.

3. Do pomocy de minimis udzielanej od dnia 1 lipca 2014 r. w ramach umów zawartych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z projektodawcami lub wykonawcami, lub podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego przed tym dniem stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.
Przepisy § 6 ust. 2, § 8, § 9 ust. 6 i 7, § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, § 17 ust. 5, § 19 ust. 4, § 20 ust. 4, § 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz przepisy § 14 ust. 7a i 7b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2014 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3, 4 lit. a tiret pierwsze w zakresie dodawanego pkt 9, lit. b i lit. f oraz pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »