reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 160, poz. 960) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) drobiu oraz mleka – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2;”,

b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) jaj spożywczych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i g oraz pkt 2.”;

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cena zakupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, stanowi średnią cenę netto płaconą dostawcy na bazie franco zakład w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1) tonę tusz bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia:

a) liczoną jako średnia z trzech podklas dla każdej klasy uformowania i okrywy tłuszczowej tusz wołowych schłodzonych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych (Dz. U. Nr 28, poz. 180) – w przypadku bydła rzeźnego zakupionego, dostarczonego do rzeźni i poddanego ubojowi, którego tusze zostały sklasyfikowane według klasyfikacji określonej w części A załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”,

b) liczoną jako średnia cena za tuszę bydła tej samej kategorii i klasy, zakupionego i poddanego ubojowi w rzeźni w tym samym tygodniu – w przypadku bydła rzeźnego pochodzącego z własnego chowu,

c) liczoną zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1249/2008” – w przypadku bydła rzeźnego zakupionego partiami po stałych cenach;

2) tonę tusz wieprzowych liczoną dla każdej klasy tusz wieprzowych schłodzonych określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku świń rzeźnych zakupionych, dostarczonych do rzeźni i poddanych ubojowi, o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów, która została sklasyfikowana według klasyfikacji tusz wieprzowych z podaniem procentowej zawartości mięsa określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013;

3) tonę poszczególnych gatunków zbóż;

4) tonę nasion roślin oleistych;

5) tonę owiec:

a) żywych,

b) rzeźnych dostarczonych do rzeźni i poddanych ubojowi:

– rozliczanych według masy poubojowej tuszy, z podziałem na kategorie wagowe,

– których tusze zostały sklasyfikowane według klasyfikacji tusz baranich określonej w części C załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013;

6) sztukę żywych cieląt, o których mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych (Dz. Urz. UE L 228 z 27.08.2013, str. 5), zwanych dalej „cielętami”, zakupionych w celu dalszej sprzedaży lub własnego chowu;

7) kilogram wagi żywej młodego bydła opasowego, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych, zwanego dalej „młodym bydłem opasowym”, zakupionego w celu dalszej sprzedaży lub własnego chowu.”,

b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Masę tuszy wołowej koryguje się wskaźnikami określonymi w załączniku III do rozporządzenia nr 1249/2008, jeżeli jest ważona tusza inna niż wzorcowa.”,

c) w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Tusza wieprzowa wzorcowa jest określona w pkt I i III części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Metoda szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy wieprzowej jest określona w pkt IV części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013, w art. 23 rozporządzenia nr 1249/2008 oraz w art. 1 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego;”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) sztukę cielęcia;

8) kilogram wagi żywej młodego bydła opasowego.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Cena producenta, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1) kilogram lub sztukę owoców albo warzyw klas jakości handlowej określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw;

2) 100 sztuk jaj spożywczych klasy jakości handlowej określonej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.”;

5) w § 11:

a) w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) sztuk zakupionych cieląt lub młodego bydła opasowego oraz odpowiadająca im liczba ton bydła żywego – w przypadku ustalania ceny zakupu bydła żywego,

f) sztuk sprzedanych cieląt lub młodego bydła opasowego oraz odpowiadająca im liczba ton bydła żywego – w przypadku ustalania ceny sprzedaży bydła żywego;”,

b) w pkt 7 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) sztuk jaj spożywczych sprzedanych przez producenta – w przypadku ustalania ceny producenta;”;

6) w § 12:

a) w pkt 1:

– lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) dokonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakupu i uboju bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia oraz dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych,

b) zlecają rzeźniom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubój zakupionego bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia i dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych,”,

– w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) dokonują zakupu cieląt lub młodego bydła opasowego, w celu ich dalszej sprzedaży lub własnego chowu,

e) dokonują sprzedaży cieląt lub młodego bydła opasowego;”,

b) w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) dokonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakupu i uboju świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów oraz dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 i w przepisach dotyczących szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych,

b) zlecają rzeźniom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubój zakupionych świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów oraz dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 i w przepisach dotyczących szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych,”,

c) w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w ostatnim roku kalendarzowym:

– pakowali tygodniowo przeciętnie powyżej 100 000 jaj pochodzących z gospodarstw, w których produkcja jest prowadzona w systemie klatkowym,

– produkowali przeciętnie powyżej 100 000 jaj pochodzących z gospodarstw, w których produkcja jest prowadzona w systemie klatkowym;”;

7) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części I:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tusze bydła rzeźnego, dla których jest ustalana cena zakupu:

1) tusze pochodzące z bydła rzeźnego wymienionego w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1249/2008 – w klasach, o których mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1249/2008;

2) tusze pochodzące z niekastrowanych samców w wieku od 24. miesiąca życia – w klasie O3;

3) tusze pochodzące z samic, które się cieliły – w klasie P1.”,

– w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) młode bydło opasowe w wieku od 6. do 12. miesiąca życia przeznaczone do dalszego chowu;”,

– dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Cielęta i młode bydło opasowe, dla których jest ustalana cena zakupu lub cena sprzedaży.”,

b) w części VII ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jaja spożywcze klasy A, kategorie wagowe XL, L, M i S, dla których jest ustalana cena producenta i cena sprzedaży.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 34, poz. 292, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2011 r. Nr 120, poz. 690.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama