REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 973

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. Nr 164, poz. 1169), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. Nr 168, poz. 1325);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. poz. 245).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. Nr 168, poz. 1325), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. poz. 245), które stanowią:

„§ 2. Kuratorzy oświaty dostosują organizację kuratoriów oświaty do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 kwietnia 2014 r. (poz. 973)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 grudnia 1998 r.

w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kuratorium oświaty, zwane dalej „kuratorium”, jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna.

2. Kuratorium jest aparatem pomocniczym kuratora oświaty, zwanego dalej „kuratorem”, służącym do wykonywania przez kuratora zadań i kompetencji wynikających w szczególności z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z przepisów odrębnych.

3. Nazwę, siedzibę oraz zakres działania kuratorium określa statut urzędu wojewódzkiego.

4. Pracą kuratorium kieruje kurator przy pomocy wicekuratora oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze. W przypadkach uzasadnionych rozmiarem zadań, w szczególności liczbą nadzorowanych szkół i placówek, może być powołany drugi wicekurator.

5. Wicekurator wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez kuratora.

6. W przypadku gdy kurator nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicekuratora rozciąga się na wszystkie kompetencje kuratora, a gdy powołano dwóch wicekuratorów, kompetencje kuratora wykonuje wicekurator wyznaczony przez kuratora.

§ 2. 1.3) W kuratorium tworzy się wydziały i stanowiska pracy w celu realizacji:

1) zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) innych niż określone w pkt 1 zadań kuratora,

3) obsługi organizacyjnej

– uwzględniając charakter, zakres zadań i czynności, wymagania praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania kuratorium oraz potrzeby i warunki lokalne.

2.4) W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w wydziałach kuratorium mogą być tworzone oddziały.

2a.5) W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań i czynności wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego pracę kuratorium należy tak zorganizować, aby:

1) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje nie wykonywali w tym samym roku szkolnym innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w tych szkołach i placówkach,

2) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje lub kontrole byli wybierani w sposób losowy.

3. W kuratorium tworzy się stanowiska pracy:

1) głównego księgowego,

2) radcy prawnego,

3) do spraw obronnych

– bezpośrednio podporządkowane kuratorowi.

4. Wieloosobowe stanowiska pracy mogą nosić nazwę zespołów.

§ 3. W kuratorium mogą być tworzone stanowiska kierownicze:

1) dyrektorów wydziałów;

2) dyrektorów delegatur;

3) zastępców dyrektorów wydziałów;

4) zastępców dyrektorów delegatur;

5) kierowników oddziałów.

§ 4. 1. Delegatury kuratorium mogą być tworzone z uwzględnieniem zasad:

1) sprawnego wykonywania zadań, w szczególności gdy wymaga tego sieć szkół i placówek na obszarze województwa lub warunki komunikacyjne;

2) właściwego wykorzystania wykwalifikowanej kadry niezbędnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego;

3) racjonalnego wykorzystania środków budżetowych, w szczególności zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji poprzez racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej i wyposażenia technicznego.

2. Wniosek kuratora w sprawie utworzenia delegatury kuratorium powinien zawierać uzasadnienie uwzględniające zasady określone w ust. 1 oraz siedzibę, obszar, zakres działania i organizację delegatury.

3. W delegaturach mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne – oddziały i stanowiska pracy.

4. Nazwy, siedziby, obszary i zakresy działania delegatur określa statut urzędu wojewódzkiego.

§ 5. 1.6) Szczegółową organizację oraz tryb pracy kuratorium, w tym jego delegatur, określa regulamin kuratorium ustalony przez kuratora oświaty i zatwierdzony przez wojewodę.

2. Regulamin kuratorium określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną, w tym wykaz komórek organizacyjnych;

2) zadania komórek wymienionych w pkt 1;

3) wykaz stanowisk kierowniczych;

4) wykaz szkół i placówek, nad którymi kurator sprawuje nadzór pedagogiczny.

3. Kurator przesyła do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania regulamin kuratorium, zatwierdzony przez wojewodę.

4. Zmiany regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalania i zatwierdzania.

5. (uchylony).7)

§ 6.8) 1. W kuratorium zatrudnia się pracowników na stanowiskach:

1) urzędniczych, w tym wymagających kwalifikacji pedagogicznych;

2) pomocniczych, robotniczych i obsługi.

2. Osoby, które realizują zadania i czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zatrudnione na stanowiskach urzędniczych wymagających kwalifikacji pedagogicznych, nie realizują innych zadań kuratora.

§ 7. Regulamin kuratorium udostępnia się do powszechnego wglądu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. poz. 245), które weszło w życie z dniem 8 marca 2013 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. Nr 168, poz. 1325), które weszło w życie z dniem 9 listopada 2009 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-24
  • Data wejścia w życie: 2014-07-24
  • Data obowiązywania: 2017-03-18
  • Dokument traci ważność: 2023-11-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA