REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1203

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 41, poz. 233 i Nr 81, poz. 531),

2) ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 531),

3) ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, poz. 1593),

4) ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 20 lipca 2014 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 38–42 i art. 45 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170), które stanowią:

„Art. 38. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981) w art. 1 w ust. 2 uchyla się pkt 11.

Art. 39. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.a)) w art. 43 w ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej,”.

Art. 40. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych”;

2) w art. 4 uchyla się pkt 8;

3) uchyla się rozdział 4a;

4) uchyla się art. 40a i 40b.

Art. 41. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) art. 93, art. 94, art. 96, art. 100, rozdziałów 9 i 10, art. 124 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 i 4, art. 125 ust. 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 124 pkt 1 lit. g, art. 126 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 2, art. 127, art. 128 ust. 2, art. 131–134a, które mają zastosowanie do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin,”;

2) w art. 4:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wiza – zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ państw obszaru Schengen, uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a–5d w brzmieniu:

„5a) wiza jednolita – wiza, o której mowa w art. 10 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm.);

5b) wiza krajowa – wiza uprawniająca do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim;

5c) centralny organ wizowy – organ odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji, w tym konsultacji elektronicznych, o których mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach;

5d) państwa obszaru Schengen – państwa, które w pełni stosują dorobek Schengen;”;

3) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Wiza tranzytowa uprawnia do przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen i może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego lub państwa graniczącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wizę, o której mowa w ust. 1, wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 5 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.”;

4) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Wizę pobytową wydaje się jako wizę jednolitą lub krajową.

2. Wiza pobytowa jednolita uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu na terytorium państw obszaru Schengen lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający łącznie 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium.

3. Wiza pobytowa krajowa uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający łącznie roku w okresie ważności wizy.

4. Wiza pobytowa krajowa może być wydana w celu wjazdu i pobytu, o którym mowa w art. 26 pkt 4 lit. b i d–j oraz r, jeżeli okoliczności tego pobytu wymagają, aby trwał on dłużej niż 3 miesiące.

5. Okres pobytu na podstawie wizy pobytowej krajowej ustala się w granicach określonych w ust. 3 i 4 odpowiednio do celu wskazanego przez cudzoziemca.

6. Okres ważności wizy pobytowej może wynosić do 5 lat.”;

5) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wiza pobytowa krajowa w celu wykonywania pracy może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.”;

6) w art. 33 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Cudzoziemcowi może być wydana wiza pobytowa krajowa, choćby zachodziły okoliczności, o których mowa w art. 42, jeżeli:”;

7) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wizę pobytową krajową wydaje się małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy.”;

8) w art. 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wizę dyplomatyczną, służbową i kurierską wydaje się jako wizę krajową.”;

9) w art. 42 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:”;

10) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy pobytowej jednolitej, jeżeli jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub w przypadku gdy cudzoziemiec nie spełnia warunków wjazdu, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, c, d i e rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1).”;

11) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec jest obowiązany złożyć wniosek o przedłużenie wizy co najmniej 7 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie jednolitej lub co najmniej 14 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie krajowej.”;

12) po art. 45 dodaje się art. 45a i 45b w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Wydanie wizy jednolitej w przypadkach określonych przez Radę Unii Europejskiej na podstawie art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach wymaga uzyskania zgody Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców działającego jako centralny organ wizowy.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców konsultuje możliwość wyrażenia zgody na wydanie wizy jednolitej:

1) w przypadkach określonych w załączniku 5A do Wspólnych Instrukcji Konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz (Dz. Urz. UE C 326 z 22.12.2005, str. 1), zwanych dalej „Wspólnymi Instrukcjami Konsularnymi”, z:

a) Komendantem Głównym Straży Granicznej,

b) Komendantem Głównym Policji,

c) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

d) Szefem Agencji Wywiadu,

e) ministrem właściwym do spraw zagranicznych;

2) w przypadkach określonych w załączniku 5B do Wspólnych Instrukcji Konsularnych z centralnymi organami wizowymi innych państw obszaru Schengen.

3. Jeżeli wydanie wizy jednolitej przez organ wizowy innego państwa obszaru Schengen wymaga zgody centralnego organu wizowego Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców działający jako centralny organ wizowy konsultuje możliwość wyrażenia zgody z organami, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Organy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są obowiązane, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o konsultację, przekazać opinię w sprawie zgody na wydanie wizy jednolitej. Nieprzekazanie opinii w tym terminie uznaje się za równoważne z wydaniem opinii pozytywnej.

5. Na wniosek organów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, termin przekazania opinii w sprawie zgody na wydanie wizy jednolitej może być przedłużony o 5 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 80 dni, o czym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zawiadamia konsula.

6. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców informuje konsula o wyrażeniu zgody na wydanie wizy jednolitej lub braku zgody na jej wydanie, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Termin ten ulega przedłużeniu odpowiednio do przedłużenia terminu przekazania opinii w sprawie zgody na wydanie wizy jednolitej, o którym mowa w ust. 5.

7. Nieudzielenie konsulowi przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji w sprawie zgody na wydanie wizy jednolitej w terminach, o których mowa w ust. 6, uznaje się za wyrażenie zgody.

8. W przypadku gdy brak zgody na wydanie wizy jednolitej wynika ze stanowiska centralnego organu wizowego innego państwa obszaru Schengen, konsul może wydać cudzoziemcowi wizę jednolitą upoważniającą tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 45b. 1. Przed wydaniem wizy organ właściwy do jej wydania może zwrócić się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 42 pkt 1–4 i 7.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest obowiązany przekazać informacje, czy wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 42 pkt 1–4 i 7, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.”;

13) w art. 46:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wizę pobytową krajową w celu wykonywania pracy wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca.”,

b) uchyla się ust. 7a i 7b;

14) w art. 48 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Wizę krajową unieważnia się, jeżeli:”;

15) w art. 52 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oznaczenie wiz, z wyłączeniem wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, i wzór wizy krajowej, uwzględniając jej typy, o których mowa w art. 26, a także zakres danych, które powinny być w niej zawarte, określony w art. 25 ust. 1–4;”;

16) w art. 57:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, można udzielić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony tylko w razie istnienia poważnych przyczyn, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.”;

17) w art. 62:

a) po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

„7b. W przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2a, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 57 ust. 5a, wojewoda zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji.”,

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Wojewoda jest obowiązany ustalić, czy zachodzą przesłanki do cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku gdy państwo obszaru Schengen zasięga opinii na podstawie art. 25 ust. 2 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.”,

c) w ust. 9 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) właściwy organ państwa obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, o:

a) udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach,

b) braku przesłanek do cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.”;

18) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. 1. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli:

1) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 64 ust. 1;

2) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

3) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;

4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

5) podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim, a związek małżeński został zawarty wyłącznie w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się;

6) w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się:

a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,

b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał;

7) nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, można udzielić zezwolenia na osiedlenie się tylko w razie istnienia poważnych przyczyn, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.”;

19) w art. 71b:

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 3, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 66 ust. 2, oraz przed wydaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wojewoda zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji.”,

b) dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, oraz przed wydaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, wojewoda informuje właściwy organ państwa obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, o wydaniu zezwolenia na osiedlenie się.

10. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, oraz przed wydaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, wojewoda informuje właściwy organ państwa obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, o braku przesłanek do cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się.”;

20) w art. 88 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej krótkoterminowej lub w ruchu bezwizowym;”;

21) w art. 128 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności poniżej jednego roku,

b) w innym państwie niż państwo obszaru Schengen za przestępstwo stanowiące zbrodnię pospolitą również w rozumieniu prawa polskiego,

c) w państwie obszaru Schengen za przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku;”;

22) w art. 131:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o:

1) udzielenie informacji o wpisaniu jego danych osobowych do wykazu lub do Systemu Informacyjnego Schengen;

2) sprostowanie jego danych osobowych zawartych w wykazie lub w Systemie Informacyjnym Schengen, jeżeli stwierdzi, że nie są prawdziwe;

3) wykreślenie jego danych osobowych zawartych w wykazie lub w Systemie Informacyjnym Schengen, jeżeli zostały tam umieszczone w wyniku błędu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek w sprawie danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen może dotyczyć tylko danych wpisanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do celów odmowy wjazdu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W postępowaniu wszczętym wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udziela cudzoziemcowi tylko informacji o wpisaniu jego danych osobowych do wykazu lub do Systemu Informacyjnego Schengen.”;

23) w art. 131a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepis ust. 1 stosuje się także do przeglądania dokumentów dotyczących wpisu danych cudzoziemca do Systemu Informacyjnego Schengen dokonanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do celów odmowy wjazdu.”;

24) po art. 134 dodaje się art. 134a w brzmieniu:

„Art. 134a. Dane cudzoziemca, z wyłączeniem danych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, przechowywane w wykazie na podstawie:

1) art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem danych cudzoziemca, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 128 ust. 1 pkt 3 i 6,

3) art. 77 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818)

– są przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen na okres przechowywania ich w wykazie.”;

25) w art. 143 w ust. 1:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) przekazywanie właściwym organom innych państw obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, informacji dotyczących podstawy prawnej i faktycznej wpisu do celów określonych w art. 25 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) wykonywanie funkcji polskiego centralnego organu wizowego;”.

Art. 42. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122) w art. 7 uchyla się ust. 1.”

„Art. 45. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 41, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 41, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;

2) art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 41, poz. 233 i Nr 81, poz. 531), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1:

1) pkt 3 lit. b w zakresie dotyczącym art. 2 pkt 5,

2) pkt 3 lit. c,

3) pkt 3 lit. d w zakresie dotyczącym art. 2 pkt 10,

4) pkt 3 lit. e i g–i,

5) (uchylony),

6) pkt 10, 14, 15, 19, 20 i 21 lit. b

– które wchodzą w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).”;

3) art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 531), które stanowią:

„Art. 13. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

„Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 8 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, poz. 1593), które stanowią:

Art. 8. „2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) odnośnika nr 1 oraz art. 513 ust. 1 i art. 522 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), które stanowią:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

1) dyrektywy Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 149 z 02.06.2001, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 107);

2) dyrektywy Rady 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniającej postanowienia art. 26 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. Urz. WE L 187 z 10.07.2001, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 160);

3) dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. Urz. UE L 251 z 03.10.2003, str. 12, z późn. zm.);

4) dyrektywy Rady 2003/110/UE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną (Dz. Urz. UE L 321 z 06.12.2003, str. 26, z późn. zm.);

5) dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (Dz. Urz. UE L 16 z 23.01.2004, str. 44, z późn. zm.);

6) dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 261, z 06.08.2004, str. 19, z późn. zm.);

7) dyrektywy Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz. Urz. UE L 375 z 23.12.2004, str. 12, z późn. zm.);

8) dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz. Urz. UE L 289 z 03.11.2005, str. 15, z późn. zm.);

9) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98);

10) dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009, str. 17);

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, str. 24, z późn. zm.);

12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011, str. 1, z późn. zm.);

13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/51/UE z dnia 11 maja 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2003/109/WE w celu rozszerzenia jej zakresu na osoby objęte ochroną międzynarodową (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 132 z 19.05.2011, str. 1);

14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2011, str. 9);

15) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 343 z 23.12.2011, str. 1, z późn. zm.).”

Art. 513. „1. Do postępowań administracyjnych, których nie zakończono do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, a które zostały wszczęte przed tym dniem na podstawie:

1) ustaw zmienianych w niniejszej ustawie,

2) ustawy, o której mowa w art. 521,

3) ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133 i Nr 291, poz. 1707)

– stosuje się przepisy dotychczasowe.”

„Art. 522. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11–16, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: E. Kopacz


a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 lipca 2014 r. (poz. 1203)

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2007 r.

o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.2) Ustawa określa zasady i sposób realizacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym obowiązki i uprawnienia organów dotyczące dokonywania wpisów oraz wglądu do danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)3) bezpośrednim dostępie – rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w sposób bezpośredni przez organ wskazany w ustawie;

2)3) Centralnym Wizowym Systemie Informacyjnym – rozumie się przez to system centralny, o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004, str. 5–7);

3) centralnym organie technicznym KSI – rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji;

4) danych – rozumie się przez to dane SIS lub dane VIS;

5)4) danych SIS – rozumie się przez to dane określone w art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4) oraz dane określone w art. 20 ust. 1–3 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.08.2007, str. 63);

6)5) danych VIS – rozumie się przez to dane określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60–81);

7) informacjach uzupełniających – rozumie się przez to wszelkie informacje, wymieniane za pośrednictwem biur SIRENE między krajowymi a zagranicznymi organami uprawnionymi do wykorzystywania danych SIS, niezbędne przy dokonywaniu wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen lub w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań, w przypadkach gdy w wyniku przeglądania danych SIS odnaleziono osoby lub przedmioty, których dotyczą wpisy;

8) interfejsie krajowym – rozumie się przez to interfejs krajowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego;

9) (uchylony);6)

10)7) kopii krajowej – rozumie się przez to pełną kopię bazy danych SIS, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

11)8) Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych (oprogramowania) zastosowanych w celu przetwarzania danych oraz infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiające organom administracji publicznej i organom wymiaru sprawiedliwości wykorzystywanie danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz w Wizowym Systemie Informacyjnym;

12) (uchylony);9)

13) Państwie Członkowskim – rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nienależące do Unii Europejskiej lub państwo niebędące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z wyjątkiem państwa, wobec którego Rada podjęła decyzję o niestosowaniu przepisów dorobku Schengen;

14)10) pośrednim dostępie – rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w sytuacjach wskazanych w ustawie za pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI albo organu wskazanego w art. 3a, art. 4a oraz art. 7 ust. 2;

14a)11) systemie centralnym SIS II – rozumie się przez to system centralny składający się z funkcji wsparcia technicznego zawierającej bazę danych oraz z jednolitego interfejsu krajowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. a decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

15)12) Systemie Informacyjnym Schengen – rozumie się przez to system informacyjny, o którym mowa w art. 1 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 1 i 4 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

15a)13) systemie krajowym N.SIS II – rozumie się przez to polski system krajowy zawierający kopię krajową, który łączy się z systemem centralnym SIS II, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

16)14) Wizowym Systemie Informacyjnym – rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS);

17)14) wpisie – rozumie się przez to czynności faktyczne polegające na wprowadzeniu do Systemu Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego, zmianie lub usunięciu z Systemu Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego danych umożliwiających właściwym organom identyfikację osoby lub przedmiotu oraz podjęcie wnioskowanego działania w związku ze zidentyfikowaniem osoby lub przedmiotu;

18) wykorzystywaniu danych – rozumie się przez to przetwarzanie danych będących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), jak również jakiekolwiek operacje wykonywane na danych niebędących danymi osobowymi, takie jak zbieranie, wpisywanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Rozdział 2

Organy i służby uprawnione do wykorzystywania danych

Art. 3.15) 1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS dotyczących:

1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich przez państwo obce na podstawie wniosku o wydanie przysługuje sądowi lub prokuraturze;

2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje sądowi lub prokuraturze;

3) świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżonych wezwanych do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są poszukiwani, lub skazanych, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności – dla ustalenia miejsca ich pobytu przysługuje sądowi lub prokuraturze;

4)16) cudzoziemca, o którym mowa w art. 443 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

5) osób zaginionych albo osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny zostać oddane do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Policji;

6) osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu:

a) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji, organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej lub Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,

b) przeprowadzania kontroli, której celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji, organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu lub Służbie Celnej,

c) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest zapobieganie poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, przysługuje Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego,

d) przeprowadzania kontroli, której celem jest zapobieganie poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, przysługuje Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego;

7)17) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi spraw zagranicznych, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, wojewodom, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organom kontroli skarbowej, dyrektorowi urzędu morskiego, sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie przewidzianym w art. 3a.

2. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego organu, organy wymienione w ust. 1 mogą dokonywać wpisów danych SIS za pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI.

3. Organy wymienione w ust. 1, dokonując wpisów danych SIS, są obowiązane do zapewnienia ich zgodności z prawem, dokładności i aktualności.

Art. 3a.18) Urzędy skarbowe realizują dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7, za pośrednictwem punktów dostępu, którymi są urzędy skarbowe, wyznaczone dla danego województwa, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 4. 1.19) Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących:

1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na wniosek Państwa Członkowskiego lub państwa obcego przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie przewidzianym w art. 4a;

2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie przewidzianym w art. 4a;

3) świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżonych wezwanych do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są poszukiwani, lub skazanych, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności – dla ustalenia miejsca ich pobytu przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie przewidzianym w art. 4a;

4) cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie, organom kontroli skarbowej, konsulowi, sądowi lub prokuraturze;

5) osób zaginionych albo osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny być oddane do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

6) osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu przeprowadzania niejawnego nadzorowania lub kontroli przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do jednej z poniższych kategorii:

a) pojazdy silnikowe o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, statki wodne i statki powietrzne,

b) przyczepy i naczepy o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepy turystyczne, urządzenia przemysłowe, silniki przyczepne i kontenery,

c) broń palna,

d) blankiety dokumentów urzędowych, które zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone,

e) wydane dokumenty tożsamości, takie jak: paszporty, dowody tożsamości, prawa jazdy, dokumenty pobytowe i dokumenty podróży, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione,

f) dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione,

g) banknoty (o spisanych numerach),

h) papiery wartościowe i środki płatnicze, takie jak: czeki, karty kredytowe, obligacje, akcje i dokumenty potwierdzające udział, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione

– przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie przewidzianym w art. 4a;

8) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do jednej z kategorii, o których mowa w pkt 7 lit. d oraz e, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie, konsulowi lub dyrektorowi urzędu morskiego;

9) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do jednej z kategorii, o których mowa w pkt 7 lit. a, b oraz f, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Biuru Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, organom jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojewodzie mazowieckiemu.

2.19) Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, b oraz f, przysługuje organom samorządowym właściwym w sprawach rejestracji pojazdów.

3.19) Uprawnienie do wglądu do danych SIS przysługuje organom określonym w ust. 1 pkt 9 i ust. 2 wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązku rejestracji pojazdów określonego w art. 73 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.20)) w celu sprawdzenia, czy zgłoszone do rejestracji pojazdy nie zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone w inny sposób.

4. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby lub przedmiotu, których dotyczy wpis, są obowiązane do podjęcia wnioskowanych we wpisie działań, o ile realizowane przez dany organ zadania umożliwiają im takie działania, albo do bezzwłocznego przekazania osoby lub przedmiotu Policji.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związane z tym obowiązki Policji, uwzględniając sprawną i skuteczną realizację wnioskowanych we wpisie działań wobec odnalezionych osób lub przedmiotów.

Art. 4a.21) Urzędy skarbowe realizują dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–3 i 7, za pośrednictwem punktów dostępu, którymi są urzędy skarbowe, wyznaczone dla danego województwa, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 5.22) 1.23) Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego jest realizowany poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) w celu dokonywania wpisów danych VIS przez Straż Graniczną, konsula, wojewodę, ministra właściwego do spraw zagranicznych lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

2. Organy określone w ust. 1 są obowiązane do:

1) wymiany krajowych danych VIS przez dokonywanie wpisów do Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI);

2) zapewnienia, aby dokonywane przez dany organ wpisy danych VIS były zgodne z prawem, a ponadto, aby te dane VIS były dokładne i aktualne;

3) zapewnienia usuwania danych VIS po upływie okresu, na który dane te zostały przez dany organ wprowadzone;

4) niezwłocznego informowania centralnego organu technicznego KSI o ujawnionych nieprawidłowościach w związku z wykorzystaniem danych VIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI);

5) rozpatrzenia wniosków Państw Członkowskich o dokonanie zmiany lub usunięcia danych VIS wprowadzonych przez dany organ oraz powiadomienia Państw Członkowskich o konieczności dokonania zmiany lub usunięcia danych VIS wprowadzonych przez te Państwa Członkowskie.

3. Konsul lub wojewoda niezwłocznie powiadamiają Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie o nabyciu obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o wizę w tym Państwie Członkowskim lub Państwach Członkowskich.

Art. 6. Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego realizowany poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) umożliwiający wgląd do danych VIS w celu:24)

1)25) rozpatrzenia złożonych wniosków wizowych oraz podjęcia decyzji dotyczących tych wniosków, jak również decyzji o unieważnieniu, przedłużeniu, cofnięciu wizy, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

2)26) przeprowadzania konsultacji między centralnymi organami wizowymi w sprawie wniosków wizowych zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1) przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

3)27) sporządzania sprawozdań i statystyk, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

4)28) sprawdzania na przejściach granicznych tożsamości posiadacza wizy, autentyczności wizy lub spełniania warunków wjazdu na terytorium Państw Członkowskich zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), przysługuje Straży Granicznej i Służbie Celnej;

5)28) sprawdzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości posiadacza wizy, autentyczności wizy lub spełniania warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Państw Członkowskich, przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Policji, komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej, Służbie Celnej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

6)28) zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium Państw Członkowskich, przysługuje Straży Granicznej, Policji, Służbie Celnej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

7)28) określania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy zgodnie z art. 9 i 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L 050 z 25.02.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 109), przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

8)29) rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Radzie do Spraw Uchodźców;

9)29) realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS), przysługuje konsulowi lub wojewodzie.

Art. 7. 1. Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) w celu wglądu do danych VIS przysługuje sądowi, prokuraturze, Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, organom kontroli skarbowej, Biuru Ochrony Rządu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub Służbie Wywiadu Wojskowego, jeżeli:

1) dostęp jest konieczny w celu zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw wymienionych w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.31));

2) jest to niezbędne w związku z określoną sprawą;

3) istnieją uzasadnione powody do uznania, że wgląd do danych VIS ma istotne znaczenie dla zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw, o których mowa w pkt 1.

2. Pośredni dostęp, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany poprzez centralne punkty dostępu, którymi są odpowiednio dla:

1) sądu, prokuratury, Policji – Komendant Główny Policji;

2) Straży Granicznej – Komendant Główny Straży Granicznej;

3) Służby Celnej – Szef Służby Celnej;

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5) Agencji Wywiadu – Szef Agencji Wywiadu;

6) Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7) organów kontroli skarbowej – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

8) Biura Ochrony Rządu – Szef Biura Ochrony Rządu;

9) Służby Kontrwywiadu Wojskowego – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

10) Służby Wywiadu Wojskowego – Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

11) Żandarmerii Wojskowej – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Rozdział 3

Ochrona danych osobowych oraz odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych

Art. 8. 1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprawuje kontrolę nad tym, czy wykorzystywanie danych nie narusza praw osób, których dane te dotyczą.

2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) w celu sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest sprawowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 9.32) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 49 ust. 4 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), jest organem uprawnionym do przekazania sprawy Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, w celu podjęcia działań mediacyjnych.

Art. 10. Centralny organ techniczny KSI, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30), jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 11. Wykorzystywanie danych może następować bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą, oraz bez obowiązku ujawniania faktycznego celu zbierania danych.

Art. 12. W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych SIS organem reprezentującym Skarb Państwa jest Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

Art. 13. W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych VIS organem reprezentującym Skarb Państwa jest organ, w związku z działaniem lub zaniechaniem którego szkoda ta powstała, z zastrzeżeniem art. 8 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150 i 1247).

Rozdział 4

Bezpieczeństwo Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30)

Art. 14. Organy, o których mowa w rozdziale 2, obowiązane są, w zakresie swojego działania, do współpracy z centralnym organem technicznym KSI w celu realizacji ich zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym33), w tym do przekazywania dokumentów oraz udzielania informacji.

Art. 15. Centralny organ techniczny KSI składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych raz w roku, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) w poprzednim roku kalendarzowym.

Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30).

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w celu wykonania nadzoru wynikającego z ust. 1, ma w szczególności prawo:

1) dostępu do wykazu zarejestrowanych przypadków, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 10;

2) sprawdzania, czy Krajowy System Informatyczny (KSI)30) spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym33);

3) sprawdzania, czy osoby mające dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa danych oraz zasad ich ochrony oraz czy posiadają upoważnienie, o którym mowa w art. 25 ust. 2, a także czy wobec tych osób przeprowadzono kontrolę bezpieczeństwa;

4) sprawdzania prawidłowości opisu zadań i funkcji osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego

(KSI)30);

5) sprawdzania, czy jest zapewniona odpowiednia fizyczna ochrona Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) przez organy mające do niego bezpośredni dostęp, w szczególności czy nie ma możliwości dostępu osób nieuprawnionych do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30).

Art. 17. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30), jest uprawniony do sprawdzenia gotowości do prawidłowej eksploatacji Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) w ramach poszczególnych organów uprawnionych do bezpośredniego dostępu.

2. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do prawidłowej eksploatacji Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) w ramach poszczególnych organów uprawnionych do bezpośredniego dostępu minister właściwy do spraw wewnętrznych jest uprawniony do wstrzymania uruchomienia Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) w ramach organu, w przypadku którego stwierdzono nieprawidłowości.

Art. 18. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) lub jego zabezpieczenia w poszczególnych organach mających do niego bezpośredni dostęp minister właściwy do spraw wewnętrznych jest uprawniony do zablokowania bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) dla organu, w przypadku którego stwierdzone zostały te nieprawidłowości, do czasu ich usunięcia.

Art. 19. W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 16–18, minister właściwy do spraw wewnętrznych może:

1) żądać przedłożenia informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

2) przeprowadzać, w godzinach urzędowania danego organu, oględziny urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) w ramach danego organu;

3) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii;

4) żądać zablokowania bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 20. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) minister właściwy do spraw wewnętrznych może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poinformowania tych osób, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.

Art. 21. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, techniczne warunki, sposób i tryb dokonywania wpisów danych SIS, a także związane z tym obowiązki uprawnionych organów oraz sposób i tryb aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30), mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z udziału w Systemie Informacyjnym Schengen.

2.34) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego, w tym sposób dokonywania wpisów danych VIS, a także wglądu do danych VIS, mając na względzie prawidłowe wykonanie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z udziału w Wizowym Systemie Informacyjnym.

Art. 22. 1. Organy uprawnione zgodnie z art. 3 ust. 2 do dokonania wpisu danych SIS za pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI kierują wniosek o dokonanie wnioskowanego wpisu danych SIS na wypełnionej karcie wpisu. Centralny organ techniczny KSI niezwłocznie dokonuje wpisu danych SIS, informując o tym organ, który wystąpił z takim wnioskiem, albo informuje organ o braku możliwości dokonania danego wpisu danych SIS oraz jego przyczynach.

2. Organy wskazane w art. 4 ust. 2 kierują zapytanie o dane SIS, do których mają dostęp pośredni, do centralnego organu technicznego KSI na wypełnionej karcie zapytania. Centralny organ techniczny KSI przekazuje niezwłocznie odpowiednie dane SIS organowi składającemu zapytanie.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty wpisu, o której mowa w ust. 1, oraz wzór karty zapytania, o której mowa w ust. 2, a także sposób ich wypełnienia, uwzględniając zakres uprawnień organów do wykorzystywania danych SIS.

Art. 23. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ, który dokonał wpisu danych SIS, że zawarte we wpisie dane SIS są nieprawidłowe, organ ten niezwłocznie dokonuje niezbędnej modyfikacji tych danych, zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie centralny organ techniczny KSI.

2.35) W przypadku stwierdzenia przez organ, który dokonał wpisu danych SIS, że upłynął okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których wpis został dokonany, lub jest brak podstaw prawnych do dalszego przechowywania tych danych SIS albo że nie upłynął okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których dany wpis został dokonany, organ ten odpowiednio usuwa dane SIS albo przedłuża termin przechowywania danych SIS, zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie centralny organ techniczny KSI.

3. Centralny organ techniczny KSI informuje organy, które zgłosiły zapytanie o dane SIS, o dokonanej modyfikacji danych SIS.

4. Organy, o których mowa w art. 3 i 4, w przypadku stwierdzenia, że wykorzystywane przez te organy dane SIS są nieprawidłowe, niezwłocznie informują o tym biuro SIRENE36) w celu weryfikacji prawidłowości tych danych SIS.

Art. 24. Organ uprawniony do wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30) jest obowiązany stosować odpowiednie procedury kontrolne wskazujące działania podejmowane w ramach danego organu mające na celu zapewnienie zgodności wykorzystywania danych z obowiązującymi przepisami.

Art. 25. 1. Organ uprawniony do wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30) jest obowiązany do przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wszystkich osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30).

2. Odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest warunkiem otrzymania upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) oraz wykorzystywania danych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń, uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony danych.

4.37) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), sposób przydzielania osobom upoważnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika, a także wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych, uwzględniając prawidłową realizację przez Rzeczpospolitą Polską obowiązków wynikających z udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.

Rozdział 5

Centralny organ techniczny KSI

Art. 26. 1. Organem odpowiedzialnym za system krajowy N.SIS II38) jest centralny organ techniczny KSI.

2. Do zadań centralnego organu technicznego KSI należy:

1) utworzenie, uruchomienie, eksploatacja techniczna oraz utrzymanie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30);

2) zapewnienie sprawnego działania i bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Schengen w ramach systemu krajowego N.SIS II38).

Art. 27. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, centralny organ techniczny KSI jest w szczególności obowiązany do:

1) przestrzegania obowiązujących protokołów i procedur technicznych w celu zapewnienia kompatybilności Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) z systemem centralnym SIS II39) oraz Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym40);

2) zapewnienia, aby dane SIS przechowywane w kopii krajowej były, dzięki automatycznym aktualizacjom, identyczne i spójne z danymi przechowywanymi w systemie centralnym SIS II39);

3) zapewnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30), w szczególności poprzez sporządzenie planów awaryjnych służących ochronie infrastruktury krytycznej;

4) sprawdzania, czy organy, które wykorzystują dane poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30), mają prawo dostępu do danych;

5) umożliwienia organom, o których mowa w art. 5–7, wykorzystywania danych VIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30) oraz udzielania tym organom niezbędnych informacji do prawidłowego wykonywania przez te organy zadań w zakresie uczestnictwa w Wizowym Systemie Informacyjnym33);

6) przekazywania Komisji Europejskiej listy organów, o których mowa w art. 5–7;

7)41) współpracy z jednostką krajową Europolu w zakresie udzielania zgody na dostęp Europejskiego Urzędu Policji (Europol) do danych VIS;

8) zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30);

9) zapobiegania nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu nośników informatycznych wykorzystywanych w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI)30);

10) zapewnienia rejestrowania wszystkich przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30);

11) zapewnienia fizycznej ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30);

12)42) zapobiegania wykorzystywaniu Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) przez osoby nieuprawnione korzystające ze sprzętu do przekazywania danych;

13)42) zapewnienia możliwości późniejszej weryfikacji i stwierdzenia, które dane zostały wprowadzone poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kiedy i przez kogo zostały wykorzystane, a także w jakim zakresie zostały udostępnione;

14) zapobiegania nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych podczas transferu tych danych lub podczas przemieszczania nośników informatycznych w ramach Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30), w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich technik szyfrowania;

15)43) zapewnienia, aby osoby uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) miały dostęp wyłącznie do danych w zakresie zgodnym z upoważnieniami wynikającymi z przepisów ustawy.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2, centralny organ techniczny KSI jest w szczególności obowiązany do:

1) umożliwienia organom, o których mowa w art. 3 i 4, wykorzystywania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny;

2) udzielania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań przez organy, o których mowa w art. 3 i 4;

3) współdziałania z organami, które są uprawnione do dokonywania wpisów danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny, w celu zapewnienia, aby wpisy danych SIS były zgodne z prawem oraz aby były one dokładne i aktualne;

4) sprawdzania, czy organy, które wykorzystują dane SIS poprzez Krajowy System Informatyczny, mają prawo dostępu do danych SIS;

5) sprawdzenia skuteczności środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych SIS wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny;

6) zapewnienia usuwania danych SIS wprowadzonych poprzez Krajowy System Informatyczny po upływie okresu, na który wpisy te zostały wprowadzone;

7) sprawdzenia zasadności przedłużenia okresu przechowywania danych SIS wprowadzonych poprzez Krajowy System Informatyczny;

8) przekazywania organowi zarządzającemu systemem centralnym SIS II39) wykazu organów, o których mowa w art. 3 i 4;

9) zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystywaniu danych SIS.

Art. 28. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób rejestrowania przypadków, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 10, mając na względzie bezpieczeństwo i ochronę danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30).

Art. 29. 1. Centralny organ techniczny KSI, przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30), jest obowiązany poinformować ministra właściwego do spraw wewnętrznych o gotowości Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) do uruchomienia.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania przez Krajowy System Informatyczny (KSI)30) wymogów określonych w art. 92 ust. 2 Konwencji Wykonawczej.

3. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia centralnemu organowi technicznemu KSI pisemną opinię w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI)30) wymogów określonych w art. 92 ust. 2 Konwencji Wykonawczej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI)30) przekazuje centralnemu organowi technicznemu KSI zalecenia pokontrolne w formie pisemnej.

Art. 30. 1. Centralny organ techniczny KSI, przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30), jest obowiązany do wystąpienia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania przez Krajowy System Informatyczny (KSI)30) wymogów określonych w art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 39a tej ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać opis środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informację o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 39a tej ustawy.

3. Centralny organ techniczny KSI obowiązany jest współpracować z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, w szczególności udzielać informacji i wyjaśnień.

4. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zastępca Generalnego Inspektora lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, mają prawo:

1) wstępu, w godzinach od 600 do 2200, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest Krajowy System Informatyczny (KSI)30) i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych;

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;

4) przeprowadzania oględzin poszczególnych elementów Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30), w tym urządzeń, oprogramowania, procedur przetwarzania informacji;

5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1, przedstawia centralnemu organowi technicznemu KSI pisemną opinię w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI)30) wymogów określonych w art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także w przepisach wydanych na podstawie art. 39a tej ustawy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI)30) przekazuje centralnemu organowi technicznemu KSI zalecenia pokontrolne w formie pisemnej.

Art. 31. 1. W przypadku przedstawienia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaleceń pokontrolnych, centralny organ techniczny KSI ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do przekazanych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, odpowiednio minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może:

1) uznać zgłoszone zastrzeżenia za niezasadne i podtrzymać zalecenia pokontrolne;

2) uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia w części, a w pozostałym zakresie podtrzymać zalecenia pokontrolne;

3) uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia w całości i wydać pozytywną opinię.

Art. 32. W przypadku niezgłoszenia przez centralny organ techniczny KSI zastrzeżeń, jak również w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez odpowiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, centralny organ techniczny KSI obowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne, a następnie wystąpić z wnioskiem do organu, który przedstawił zalecenia pokontrolne, o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 29 ust. 2 lub art. 30 ust. 1.

Art. 33. Uruchomienie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) może nastąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnych opinii, o których mowa w art. 29 ust. 3, art. 30 ust. 5 lub w art. 31 ust. 2 pkt 3.

Art. 34.44) 1. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) po jego uruchomieniu centralny organ techniczny KSI jest obowiązany przed wdrożeniem tych zmian do uzyskania pisemnej opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie spełniania przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), oraz opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. W celu wydania opinii minister właściwy do spraw wewnętrznych przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów, o których mowa w ust. 1.

3. Po przeprowadzeniu kontroli minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia centralnemu organowi technicznemu KSI pisemną opinię, o której mowa w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) przekazuje centralnemu organowi technicznemu KSI zalecenia pokontrolne w formie pisemnej. W przypadku przekazania zaleceń pokontrolnych przepis art. 31 stosuje się odpowiednio do centralnego organu technicznego KSI.

4. W przypadku niezgłoszenia przez centralny organ techniczny KSI zastrzeżeń, jak również w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, centralny organ techniczny KSI jest obowiązany wykonać zalecenia pokontrolne, a następnie wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 2.

5. Uzyskanie opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o której mowa w ust. 1, następuje w zakresie i w trybie określonych w art. 30–32.

Rozdział 6

Biuro SIRENE

Art. 35. 1.45) W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę organizacyjną będącą biurem SIRENE, zapewniającą w szczególności wymianę informacji uzupełniających w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE, o którym mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 8 ust. 4 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

2. Biuro SIRENE, w celu realizacji zadań, posiada bezpośredni dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30).

Art. 36. Szefa biura SIRENE36) powołuje i odwołuje Komendant Główny Policji po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 37. 1. Organy, o których mowa w rozdziale 2, są obowiązane, w zakresie swojego działania, do współpracy z biurem SIRENE36) w celu realizacji jego zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen, w tym do wymiany informacji uzupełniających.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności bezzwłocznego przekazywania do biura SIRENE36), w związku z dokonaniem poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)30) wpisu danych SIS, kopii decyzji będących podstawą wpisu danych SIS do celów odmowy wjazdu dotyczących cudzoziemców będących członkami rodzin obywateli UE w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.46)).

Rozdział 7

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 38–42. (pominięte).47)

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 43. Centralny organ techniczny KSI jest obowiązany do utworzenia oraz uruchomienia Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) w terminie do dnia 1 września 2007 r.

Art. 44. Osoby mające dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)30) po dniu 1 czerwca 2008 r. muszą być przeszkolone w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 3, przez osoby posiadające kwalifikacje określone w tych przepisach.

Art. 45. (pominięty).47)

Art. 46. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia48), z tym że:

1) art. 5–7, art. 13 oraz art. 27 ust. 1 pkt 5–7 stosuje się zgodnie z określoną przez Komisję Europejską datą rozpoczęcia funkcjonowania Wizowego Systemu Informacyjnego33) w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) (uchylony);49)

3) art. 41 wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864).


1) Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 41, poz. 233), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 9 kwietnia 2013 r., tj. z dniem określonym w art. 1 decyzji Rady z dnia 7 marca 2013 r. ustalającej datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) – na podstawie art. 3 tej ustawy.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) Przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) Przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. i ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. j ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 496 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 496 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

18) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970.

21) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, poz. 1593), która weszła w życie z dniem 28 grudnia 2010 r.

24) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 23.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 531), która weszła w życie z dniem 22 maja 2010 r.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 23.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

29) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

30) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

31) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 85, 384 i 694.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

33) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

36) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 23.

38) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

39) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

40) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie w terminie, o którym mowa w odnośniku 4.

46) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004.

47) Zamieszczone w obwieszczeniu.

48) Ustawa została ogłoszona w dniu 14 września 2007 r.

49) Przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA